Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře

Formuláře

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Formuláře

Plně elektronické formuláře ve formátu ZFO pro řešení životních situací byly pořízeny v rámci realizace projektu „Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09478. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Formuláře ke stažení

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, úsek výstavby, ÚP a pam. péče Soubor PDF Soubor DOC Soubor
ZFO
Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru Soubor PDF    
Ohlášení odstranění Soubor PDF  

Oznámení změny v užívání stavby Soubor PDF  

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Soubor PDF  

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Soubor PDF  

Oznámení o užívání stavby Soubor PDF  

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autoriz.insp Soubor PDF  

Žádost o stavební povolení Soubor PDF  

Ohlášení stavby Soubor PDF  

Žádost o územní souhlas Soubor PDF  

Žádost o územně plánovací informaci Soubor PDF Soubor DOC  
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Soubor PDF  

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Soubor PDF  

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Soubor PDF  

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Soubor PDF  

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Soubor PDF  

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Soubor PDF  

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě Soubor PDF Soubor DOC  
PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce Soubor PDF Soubor DOC  
PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky Soubor PDF Soubor DOC  

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, úsek životního prostředí Soubor PDF Soubor DOC Soubor
ZFO
Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska Soubor PDF    
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Soubor PDF Soubor DOC  
Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Soubor PDF Soubor DOC  
Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon Soubor PDF Soubor DOC  
Žádost o vydání loveckého lístku Soubor PDF  

Žádost o vydání rybářského lístku Soubor PDF  

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Soubor PDF    
Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin(y) Soubor PDF    
Žádost o stanovisko úseku životního prostředí Soubor PDF    
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší

Soubor PDF

Soubor DOC

 
Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa Soubor PDF Soubor DOC  
Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou - MYSL1 Soubor PDF    
Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou - MYSL2 Soubor PDF    
Plán lovu ostatních druhů zvěře - MYSL3 Soubor PDF    
Plán péče o zvěř - MYSL4 Soubor PDF    
Plán společných lovů zvěře - MYSL5 Soubor PDF    
Plán počtu loveckých psů - MYSL6 Soubor PDF    
Výsledky sčítání zvěře - MYSL7 Soubor PDF    
Měsíční hlášení o plnění plánu - MYSL8 Soubor PDF    
Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře Soubor PDF Soubor DOC  
Žádost o povolení k některým činnostem Soubor PDF Soubor DOC  
1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC  
3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům Soubor PDF Soubor DOC

9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Soubor PDF Soubor DOC

10. Žádost o povolení k užívání vodních děl Soubor PDF Soubor DOC

11. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

12. Žádost o udělení souhlasu Soubor PDF Soubor DOC

13. Žádost o vyjádření Soubor PDF Soubor DOC

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Soubor PDF Soubor DOC

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Soubor PDF Soubor DOC

16 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Soubor PDF Soubor DOC

17. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Soubor PDF Soubor DOC

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod Soubor PDF Soubor DOC

19. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod Soubor PDF Soubor DOC

20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Soubor PDF Soubor DOC

21. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

22. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

23. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Soubor PDF Soubor DOC

24. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek Soubor PDF Soubor DOC

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Soubor PDF Soubor DOC

26. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace      

Odbor financí
soubor PDF Soubor DOC
Přihláška poplatku za psa Soubor PDF Soubor DOC
Odhláška poplatku za psa Soubor PDF Soubor DOC
Žádost o vrácení přeplatku za psa Soubor PDF Soubor DOC

Odbor místního hospodářství a investiční výstavby soubor PDF Soubor DOC
Ohlašovací formulář SKO 2018 Soubor PDF  
Žádost o pronájem bytu Soubor PDF  
Žádost o vyjádření - existence inž.sítí ve správě města, souhlas o napojení kanalizace Soubor PDF Soubor DOC
Žádost o navrácení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Soubor PDF Soubor DOC
Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství pro vydání souhlasu a  vyměření místního poplatku Soubor PDF Soubor DOC

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad soubor PDF Soubor DOC
Přihláška k slavnostnímu uvítaní nově narozených dětí - vítání občánků

Soubor PDF

Soubor DOC

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavřeni manželství Soubor PDF  
Žádost o povoleni uzavřeni manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu Kravaře nebo mimo dobu stanovenou radou obce Soubor PDF  
Příloha k dotazníku k uzavření manželství Soubor PDF  
Informace pro snoubence Soubor PDF  
Dotazník k uzavření manželství Soubor PDF  
Žádost o vydání osvědčení Soubor PDF  
Žádost o výjimku dle Čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 6/2005 o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků Soubor PDF Soubor DOC
Oznámení o konání akce na veřejném prostranství dle Čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 6/2005 o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků Soubor PDF Soubor DOC
Informace pro snoubence   Soubor DOC
Dotazník k uzavření manželství Soubor PDF  

Oddělení obecní živnostenský úřad soubor PDF Soubor DOC
Jednotný registrační formulář (JRF) - Fyzická osoba Soubor PDF  
Jednotný registrační formulář (JRF) - Právnická osoba Soubor PDF  
Oznámení o změně registračních údajů žádost o zrušení registrace Soubor PDF  
Prohlášení odpovědného zástupce Soubor PDF  
Přihláška k registraci pro FO Soubor PDF  
Přihláška k registraci pro PO Soubor PDF  
Příloha odpovědného zástupce Soubor PDF  
Příloha pro správu sociálního zabezpečení Soubor PDF  
Příloha předmět podnikání Soubor PDF  
Příloha statutární orgán Soubor PDF  
Seznam oborů živnosti volné Soubor PDF  
Změnový list Soubor PDF  
Oznámení změn a doplnění Soubor PDF  
Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Fyzická osoba Soubor PDF  
Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Právnická osoba Soubor PDF  

Odbor sociálních věcí
Soubor PDF Soubor DOC,XLS
STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY při poskytování sociálně-právní ochrany dětí
Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči – dotazník

Formuláře týkající se hmotné nouze a příspěvku na péči nejdete na internetových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz a http://portal.mpsv.cz/

Formuláře týkající se náhradní rodinné péče nejdete na internetových stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/14502

Odbor dopravy Soubor PDF Soubor DOC Soubor
ZFO
Žádost o přijetí k výuce a výcviku Soubor PDF    
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Soubor PDF  

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla Soubor PDF  

Žádost o uznání testování silničního vozidla Soubor PDF  

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel Soubor PDF  

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel Soubor PDF  

Plná moc Soubor PDF    
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Soubor PDF    
Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Soubor PDF    
Žádost o povolení připojení ke komunikaci    

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy    

Žádost o zvláštní užívaní komunikace - kulturní akce    

Potvrzení o odevzdání řidíčského průkazu nebo MRP    

Evidenční karta řidiče    

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Soubor PDF  

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Soubor PDF  

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Soubor PDF  

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Soubor PDF  

Žádost o výdej dat z registru řidičů    

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Soubor PDF  

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Soubor PDF  

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Soubor PDF  

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Soubor PDF

   
Žádost o vydání parkovacího průkazu

Soubor PDF

   
Žádost o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

Soubor PDF

   
Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy

Soubor PDF

   

Kancelář tajemníka, Úsek speciálních činností
soubor PDF Soubor DOC
Žádost o vyhlášení rozhlasové relace Soubor PDF Soubor DOC

Obecné
soubor PDF Soubor DOC
Žádost o písemnou informaci ve smyslu zák. č. 106/1999 sb., o svodném přístupu k informacím Soubor PDF