Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře

Odbor financí

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor financí

Odbor financí

Odbor financí
Jméno funkce, zařazení telefon
BAĎURA Lukáš, Bc. Vedoucí odboru financí 553 777 901
SVAČINOVÁ Jana, Ing. úsek pokladny 553 777 904
KUDLÍKOVÁ Klára, Ing. úsek školství a financování škol 553 777 906
BUREČKOVÁ Barbora, Bc. úsek pokladny 553 777 939
VILÁŠKOVÁ Alena úsek účetnictví, úsek daní a poplatků 553 777 940

Členění odboru:

 • Úsek účetnictví
 • Úsek daní a poplatku
 • Úsek pokladny
 • Úsek školství a financování škol
 • Úsek rozpočtu

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou trvale svěřeny

Úsek účetnictví

 • provádí finanční vypořádání se státním rozpočtem na daný rok,
 • zajišťuje agendu spojenou s poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře,
 • zajišťuje agendu spojenou s povoláním a organizováním sbírek určených k veřejným účelům v případech, kdy organizátorem je město,
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů, zajišťuje jejich splátky,
 • zpracovává finanční analýzy jak v příjmové tak ve výdajové části,
 • řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření města, o majetku včetně akcií a podílů,
 • zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje jejich sumarizaci za město,
 • vyhotovuje roční a jednorázové statistické výkazy,
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy,
 • zřizuje a ruší účty v peněžních ústavech,
 • připravuje a zpracovává ve spolupráci s tajemníkem a vedením města Kravaře směrnice, týkající se účetnictví,
 • vede centrální evidenci daňových a účetních dokladů a smluv, z nichž vyplývá finanční plnění, vede evidenci nájemného a kupních smluv na pozemky, prodané domy, nebytové prostory, včetně úhrad,
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se poskytování půjček z fondů města, poskytování dotací na základě rozhodnutí orgánů města, pokud nejsou evidovány jiným útvarem,
 • vede centrální evidenci písemností týkající se činnosti finančního výboru zastupitelstva města,
 • zpracovává podklady pro jednání finančního výboru,
 • zpracovává zápisy z jednání finančního výboru,
 • vede centrální evidenci směnek a šeků,
 • eviduje akcie v majetku města,
 • vydává a eviduje pokutové bloky včetně jejich vyúčtování,
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se přezkoumání hospodaření obce,
 • zpracovává přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • měsíčně zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • zpracovává závěrečný účet města,
 • provádí finanční vypořádání s přidělenými účelovými finančními prostředky,
 • zpracovává dokladovou inventarizaci,
 • zpracovává knihu došlých faktur,
 • zpracovává knihu vydaných faktur,
 • zpracovává evidenci psů,
 • zpracovává smlouvy vyplývající z poskytnutí půjčky,
 • zpracovává vnitřní předpisy na úseku účetnictví,
 • vydává a eviduje příjmové pokladní doklady pro jednotlivé dílčí pokladny,
 • zasílá měsíční zpracování hospodaření města na ČSÚIS,
 • zasílá čtvrtletní zpracování pomocného analytického přehledu na ČSÚIS,

Úsek daní a poplatku

 • provádí roční finanční vypořádání se státním rozpočtem (daně a poplatky),
 • vede evidenci správních poplatků na svěřeném úseku,
 • vymáhá pohledávky v působnosti svého odboru,
 • uzavírá dohody s dlužníky (předžalobní výzvy),
 • zpracování evidenci pokutových bloků, včetně ročního vyúčtování,
 • vede evidenci známek pro povolení VHP včetně jejich ročních vyúčtování,
 • vede evidenci zasílání rozhodnutí o povolení VHP na příslušní finanční úřad,
 • vydává rozhodnutí o povolení VHP,
 • provádí kontrolu na úseku VHP

Úsek pokladny

 • zajišťuje agendu vedení pokladny MěÚ.
 • zajišťuje agendu přísně zúčtovatelných tiskopisů.

Úsek školství a financování škol

 • projednává s řediteli škol koncepci rozvoje škol a další podmínky podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších novel, jejichž zřizovatelem je město Kravaře,
 • spolupracuje se školskými zařízeními při zajišťování úkolů, souvisejících s dodržováním právních předpisů v oblasti školství a zajišťuje následnou kontrolu,
 • rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, které zřizuje město,
 • ve spolupráci s místostarostou se podílí na předložení ke schválení Radě města návrhů platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací,
 • ve spolupráci s místostarostou se podílí na předložení ke schválení Radě návrhů odměn ředitelům školských příspěvkových organizací,
 • archivuje zřizovací listiny příspěvkových organizací města Kravaře,
 • zajišťuje ve spolupráci s místostarostou platovou agendu pro ředitele škol dle platných právních předpisů,
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se poskytování půjček z fondů města, poskytování dotací na základě rozhodnutí orgánů města, pokud nejsou evidovány jiným útvarem,
 • zpracovává a předává krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu dle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších novel,
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem, radou a tímto organizačním řádem ve vztahu k těmto příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města finančně usměrňuje činnost těchto organizací:
 • Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, Komenského 14/685, 747 21, Kravaře,
 • Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace, Bolatická 9/97, 747 21, Kravaře část Kouty,
 • Mateřská škola Kravaře, příspěvková organizace, Petra z Kravař 9/3165, 747 21, Kravaře,
 • Mateřská škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace, Hlučínská 189/256, 747 21, Kravaře část Kouty,
 • Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře, příspěvková organizace, Ivana Kubince 5, 747 21 Kravaře, část Dvořisko,
 • Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, Náměstí 20, 747 21, Kravaře,
 • Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
 • Buly Aréna - Aquapark Kravaře, příspěvková organizace, Kostelní 2075/28B, 747 21, Kravaře,
 • zabezpečuje úkoly v plnění zákona o finanční kontrole.
Úsek rozpočtu
 • sumarizuje návrh rozpočtu, dle požadavků jednotlivých správců rozpočtu, a předkládá ke schválení v orgánech města (rozpočet města na daný kalendářní rok),
 • zpracování rozpočtová opaření dle požadavků jednotlivých správců rozpočtu a předkládá ke schválení v orgánech města,
 • zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu a navedení do systému výkaznictví,
 • zabezpečuje rozpis schválených rozpočtových opatření a navedení do systému výkaznictví,
 • zpracování rozpočet Fondu rozvoje bydlení,
 • zpracování rozpočtový výhled,

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města

Plní úkoly uložené zastupitelstvem, radou a tímto organizačním řádem ve vztahu k těmto příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města:

 • Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
 • Buly Aréna - Aquapark Kravaře, příspěvková organizace, Kostelní 2075/28B, 747 21, Kravaře,

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům obce

Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:

 • finančního výboru.

Úkoly v přenesené působnosti

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností (§ 64 a § 66 zákona o obcích), pokud je nevykonávají zvláštní orgány nebo komise, a to:

 • Kontroluje účelové využití dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a rozpočtu kraje,
 • povoluje veřejné sbírky prováděné na území města a provádí kontroly jejich vyúčtování,
 • povoluje tomboly a loterie provozované na území města, vykonává státní dozor a kontroluje jejich vyúčtování, Sb., O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává:

 • ukládá pokuty za porušení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších novel a zajišťuje jejich vymáhání do fáze soudního řízení,
 • další přestupky a správní delikty v působnosti odboru,

Vztah k rozpočtu města

 • Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města Kravaře na daný kalendářní rok.

V oblasti přenesené působnosti

 • zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává:

 • přestupky na úseku školství a výchovy mládeže.

Rozsah metodické činnosti:

 • provádí metodickou a konzultační činnost pro zaměstnance zajišťující činnost v oblasti předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

 

Formuláře ke stažení

Odbor financí
soubor PDF Soubor DOC
Přihláška poplatku za psa Soubor PDF Soubor DOC
Odhláška poplatku za psa Soubor PDF Soubor DOC
Žádost o vrácení přeplatku za psa Soubor PDF Soubor DOC