Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad

Město Kravaře » Občan » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Jméno funkce, zařazení telefon
RAŠKA Karel, Bc. vedoucí odboru 553 777 930
MALÉŘOVÁ Pavla Czech POINT, úsek matriky a pohřebnictví 553 777 931
KUDĚLA Jan, Bc. úsek přestupků, petice, stížnosti, ztráty a nálezy 553 777 932
KAPINOSOVÁ Hana, Ing. Czech POINT, úsek občanských průkazů, úsek evidence obyvatel a volby 553 777 933
STANJUROVÁ Silvie, Mgr. Czech POINT, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů 553 777 935
DOMINIKOVÁ Iveta Czech POINT, oddělení obecní živnostenský úřad 553 777 580
SMOLKOVÁ Michaela, Ing. oddělení obecní živnostenský úřad 553 777 581

Členění odboru

 • Oddělení obecní živnostenský úřad
  • Úsek registrace a evidence podnikatelů
  • Úsek kontroly podnikatelů
  • Úsek evidence zemědělského podnikatele
  • Úsek CzechPOINT
 • Úsek právní agendy a legislativy
 • Úsek matriky a pohřebnictví
 • Úsek evidence obyvatel a voleb
 • Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Úsek přestupků
 • Úsek ztrát a nálezů

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Úsek právní agendy a legislativy

 • zabezpečuje právní konzultaci odborům MěÚ při plnění jejich úkolů v oblasti samosprávy a ve zvláště složitých případech i v oblasti státní správy,
 • zpracovává stanoviska a účastní se projednávání návrhu právních norem v případech, kdy je o vyjádření požádán,
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města a vnitřních norem města, pokud je o stanovisko požádán,
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů v rámci legislativního procesu,
 • vede centrální evidenci podání, která svým označením nebo obsahem mají povahu stížnosti a dohlíží na jejich řešení příslušným odborem městského úřadu,
 • vede centrální evidenci peticí a předkládá je k řešení radě města,
 • vede evidenci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv,
 • vymáhá pohledávky v působnosti Odboru vnitřnich věcí a obecního živnostenkého úřadu,
 • uzavírá dohody s dlužníky (předžalobní výzvy),
Úsek matriky a pohřebnictví
 • evidence hrobových míst,
 • sepisuje nájemní smlouvy hrobových míst,
 • vybírá poplatky za pronájem hrobových míst.

Úsek evidence obyvatel a voleb

 • zabezpečuje úkoly s přípravou, průběhem a provedením voleb a místního referenda.

Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

 • nemá žádné úkoly v samostatné působnosti.

Úsek přestupků

 • vede evidenci stížností pro celý MěÚ,
 • prošetřuje a vyřizuje stížnosti týkající se náplně činnosti oddělení,
 • provádí kontrolu formálních náležitostí při vyřizování stížností,
 • zpracovává a předkládá zprávu o vyřizování stížností.

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám města, k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

 • Odbor žádné úkoly na tomto úseku nevykonává.

Vztah k rozpočtu obce

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu

 

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející MěÚ a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Úsek právní agendy a legislativy

 • nemá žádné úkoly v samostatné působnosti.
Úsek matriky a pohřebnictví
 • vede knihu narození, manželství, úmrtí a vydává z nich doklady,
 • vystavuje druhopisy dokladů, vydává doklady do ciziny, právní způsobilost k sňatku v cizině,
 • zasílá podklady k zápisu matričních událostí do zvláštní matriky,
 • ověřuje odbornou způsobilost matrikáře matričních úřadů obcí v rámci úřadu s rozšířenou působností,
 • státní občanství, informace občanům, příjem žádostí, státoobčanský slib,
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a pravosti podpisu na listině (legalizace),
 • vede a aktualizuje druhopisy matričních knih a sbírky listin pro matriční úřady zařazené v našem správním obvodu,
 • provádí ověřování rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů, vysvědčení
 • právní způsobilosti a potvrzení vydaných matričními úřady v našem právním obvodu,
 • provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin a to u všech úřadů pověřených vedením matrik v našem správním obvodu,
 • provádí pro občany výpisy ze systému CzechPOINT.

Úsek evidence obyvatel a voleb

 • zpracovává v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností pro centrální evidenci obyvatel matriční doklady, rodné listy, oddací listy, dále hlášení o rozvodu, přihlašovací lístky k trvalému pobytu, ukončení trvalého pobytu občana v ČR, zavádí nové indexy domů na základě hlášení,
 • zpracovává seznamy voličů na žádost obcí v pověřeném území,
 • provádí pro občany výpisy ze systému CzechPOINT (výpisy z rejstříků trestů, výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z insolvenčního rejstříku, z bodového hodnocení řidiče, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů),
 • přihlašuje k trvalému pobytu občany na území města Kravaře,
 • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení,
 • vydává informace z IS,
 • vede evidenci občanů přihlášených k trvalému pobytu na území města Kravaře, vede odkládací evidenci trvalého pobytu občanů, kteří se z trvalého pobytu odhlásili, dále občanů, kteří zemřeli a občanů, kteří ukončili pobyt na území ČR nebo pozbyli státní občanství ČR.

Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

 • zabezpečuje agendu občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění úkolů městského úřadu města s rozšířenou působností na úseku občanských průkazů,
 • vedení evidence o žádostech o občanské průkazy, manuál a informační systém,
 • příjem žádostí o OP, provádění změn trvalého pobytu, jmen a příjmení, změny stavu sňatkem, rozvodem, úmrtím,  zavádění žádostí do informačního systému v souvislosti s výdejem občanského průkazu, kontrola údajů, přenos do centrální výrobny, příprava obchodních balíků do výrobny,
 • zpracování žádostí převzatých na matričních obvodech,
 • stahování dávek vyhotovených občanských průkazů z centra, zpracování těchto žádostí,
 • vystavování protokolů o zaslaných OP na příslušné matriční obvody,
 • vynášení vydaných OP na matrikách,
 • zaevidování výdeje OP v IS, zrušení původního OP,
 • zakládání žádostí, evidování a přijímání oznámení o ztrátách, odcizení, poškození OP,
 • rozhoduje o ukončení platnosti OP,
 • výdej potvrzení o OP,
 • poskytování údajů určeným subjektům z IS,
 • výdej OP bez strojově čitelné zóny,
 • zpracování žádostí došlých z jiných orgánů a matričních úřadů,
 • předvolávání občanů v souvislosti s nahlášením ztrát, odcizení a doplnění údajů v souvislosti s výdejem OP
 • provádí skartaci OP,
 • Zabezpečuje agendu cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších novel,
 • zajišťuje plnění úkolů městského úřadu města s rozšířenou působností na úseku cestovních dokladů,
 • vedení evidence o žádostech o cestovní doklady manuál a informační systém,
 • přijímá žádosti, vyžaduje a dává souhlas k vystavení CD, vydává CD včetně provádění změn,
 • zabezpečuje vydávání cestovních příloh včetně protokolu o jejich vyhotovení,
 • zabezpečuje vydávání průkazu pro překračování státní hranice včetně vedení protokolu o jejich vyhotovení,
 • zajišťuje výrobu všech cestovních dokladů včetně vedení protokolu o jejich vystavení, rovněž provádí výrobu CD ve zkráceném termínu,
 • zavádění žádostí do informačního systému v souvislosti s výdejem cestovních pasů, kontrola údajů, přenos do centrální výrobny,
 • stahování dávek vyhotovených cestovních pasů z centra, zpracování těchto žádostí,
 • řeší ztráty, odcizení, poškození, neodevzdání CD po ukončení platnosti,
 • vede evidenci o vydaných CD, zajišťuje skartaci CD,
 • rozhoduje o odepření vydání a odnětí CD,
 • rozhoduje o ukončení platnosti CD,
 • zajišťuje vrácení správního poplatku v případě přeplatku žadatelem,
 • poskytuje informace týkající se oblasti CD občanům a právnickým osobám v souladu s příslušnými právními předpisy,
 • provádí zanesení údajů o vydávání cestovních pasů do informačního systému.

Úsek přestupků

 • zabezpečuje agendu přestupku dle zák. č. 200/90 Sb., O přestupcích ve znění pozdějších novel, s výjimkou přestupků, k jejichž jednání je příslušný jiný odbor,
 • zpracovává roční výkaz za úsek přestupků a MěÚ,
 • zpracovává zprávu o pověsti občanů (posudky) pro účely trestního řízení a ve věci žádosti o vystavení zbrojního pasu,
 • jiné správní delikty vyplývající z úseku přestupků,
 • zajišťuje agendu ve věcech zřejmého zásahu do pokojného stavu dle § 5 zákona č. 40/19964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších novel,
 • spolupracuje s jinými orgány města na výkonu státní správy ve věcech národní správy zavedené dle dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb., ve znění pozdějších novel,
 • spolupracuje s vedením města na vedení agendy spojenou s registrem nadací, které vznikly před účinností zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích, ve znění pozdějších novel.

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni

 • přestupky ve věcech, které spravují a jejichž projednávání nebylo svěřeno jiným odborům a ostatní přestupky, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány,
 • podle ust. § 42 a 42c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel a to pouze do úrovně blokových pokut,
 • působnost v oblasti správního řízení o uložení pokuty podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů odbor vykonává na základě pověření Rady města Kravaře.

Oddělení obecní živnostenský úřad


Úkoly v samostatné působnosti, které jsou trvale svěřeny

 • oddělení nemá žádné úkoly v samostatné působnosti

Úkoly v přenesené působnosti

 • vykonává státní správu v působnosti pověřeného obecního úřadu stanovenou zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo,

 

Úsek registrace a evidence podnikatelů

  • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zákona o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
  • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
  • podání předává příslušným správním úřadům,
 • posuzuje splnění podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, pro provozování koncesovaných živností, živností ohlašovacích, tj. řemeslných, vázaných a živnosti volné, provádí zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydává výpis z živnostenského rejstříku,
 • na základě oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi provádí změnu zápisu do živnostenského rejstříku, případně provede změnu rozhodnutí o udělení koncese a vydá podnikatelům výpis z živnostenského rejstříku,
 • na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti provádí zápis do živnostenského rejstříku a o zápisu informuje podnikatele,
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění podle ust. § 58 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel,
 • rozhoduje o pozastavení živnostenského oprávnění,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • na základě žádosti vydává výpisy z živnostenského rejstříku,
 • zasílá opisy živnostenských oprávnění nebo výpisy z nich, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli včetně jejich změn, přerušení a pozastavení provozování živnosti, rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo: příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a orgánu nebo organizaci, který vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
  U zahraničních fyzických osob též orgánům cizinecké policie a dalším orgánům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis
 • na základě žádosti o koncesi rozhoduje o udělení koncese a vydává výpis z živnostenského rejstříku.

Úsek kontroly podnikatelů

 • provádí živnostenskou kontrolu podle § 60a a § 60b zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona,
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v ust. § 9 až § 13, § 14 odst. 2, § 14 písm. a) až § 16, § 18 v oblasti obchodu a služeb, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novel, včetně
 • ukládání a vybírání pokut,
 • provádí kontrolu nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších novel,
 • zajišťuje výkon dozoru nad zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších novel,
 • provádí kontroly provozoven umístěných ve správním obvodu, ukládá a vybírá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona.

Úsek evidence zemědělského podnikatele

 • eviduje zemědělské podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších novel (dále jen zákon o zemědělství), vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo ve správním obvodu a současně vyrozumí příslušné orgány,
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele za podmínek stanovených v § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších novel, provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele.

Úsek CzechPOINT

 • provádí ověřené výpisy z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitosti, rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče přes CzechPOINT a na základě podané žádosti zřizuje datovou schránku přes CzechPOINT.

Přestupky, správní delikty, které úřad projednává v 1. stupni

 • projednává přestupky, kterých se fyzická osoba dopustí podle ust. § 61 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené fyzické osobě za přestupek,
 • projednává správní delikty, kterých se dopustí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba podle § ust. 62 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, a právnická osoba podle § 63 živnostenského zákona,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za správní delikty podnikajících fyzických a právnických osob,
 • projednává přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel, na úseku podnikání podle ust. § 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel, a ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení zákona,
 • projednává přestupky fyzických osob a správní delikty podnikajících fyzických a právnických osob,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených v zákoně o zemědělství.

Ostatní záležitosti oddělení obecní živnostenský úřad

 • vybírá správní poplatky podle položky 24 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel a podle položky 3 a 6 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel,
 • zajišťuje poskytování informací občanům dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších novel.

 

Formuláře ke stažení

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad soubor PDF Soubor DOC
Přihláška k slavnostnímu uvítaní nově narozených dětí - vítání občánků

Soubor PDF

Soubor DOC

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavřeni manželství Soubor PDF  
Žádost o povoleni uzavřeni manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu Kravaře nebo mimo dobu stanovenou radou obce Soubor PDF  
Příloha k dotazníku k uzavření manželství Soubor PDF  
Informace pro snoubence Soubor PDF  
Dotazník k uzavření manželství Soubor PDF  
Žádost o vydání osvědčení Soubor PDF  
Žádost o výjimku dle Čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 6/2005 o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků Soubor PDF Soubor DOC
Oznámení o konání akce na veřejném prostranství dle Čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 6/2005 o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků Soubor PDF Soubor DOC
Informace pro snoubence   Soubor DOC
Dotazník k uzavření manželství Soubor PDF  

Oddělení obecní živnostenský úřad soubor PDF Soubor DOC
Jednotný registrační formulář (JRF) - Fyzická osoba Soubor PDF  
Jednotný registrační formulář (JRF) - Právnická osoba Soubor PDF  
Oznámení o změně registračních údajů žádost o zrušení registrace Soubor PDF  
Prohlášení odpovědného zástupce Soubor PDF  
Přihláška k registraci pro FO Soubor PDF  
Přihláška k registraci pro PO Soubor PDF  
Příloha odpovědného zástupce Soubor PDF  
Příloha pro správu sociálního zabezpečení Soubor PDF  
Příloha předmět podnikání Soubor PDF  
Příloha statutární orgán Soubor PDF  
Seznam oborů živnosti volné Soubor PDF  
Změnový list Soubor PDF  
Oznámení změn a doplnění Soubor PDF  
Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Fyzická osoba Soubor PDF  
Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Právnická osoba Soubor PDF