Volby do poslanecké sněmovny

Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Místní poplatek

Město Kravaře » Občan » Odpady » Místní poplatek

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • poplatek pro rok 2017 činí 550,- Kč na jednu osobu
  • poplatek se vybírá v kanceláři 213, 1. patro, budova MěÚ Kravaře, Náměstí 405/43
  • poplatek je třeba zaplatit od 1.2.2017 do 30.4.2017
  • při bezhotovostní úhradě poplatku na č. účtu 1846631329/0800 je třeba znát variabilní symbol, který má každá osoba odlišný, informace na tel. 553 777 945

Kdo je ze zákona povinen hradit poplatek?

  • každá fyzická osoba, která má na území města Kravaře trvalý pobyt,
  • které byl ze zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu