Volby do poslanecké sněmovny

Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Pohled na Město Kravaře

Památková péče

Město Kravaře » Občan » Památková péče

Výzva vlastníkům kulturních památek
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2017. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí prvního kola na den 28. února a u druhého kola na den 30. dubna. Obec s rozšířenou působností Kravaře dává na vědomí, že chce využít celou výši přidělené alokace v druhém základním kole. Termíny pro podání žádostí jsou stanoveny pro 2. kolo do 30. 4. 2017. Vlastník, který má zájem o tento dotační titul, je povinen vyplnit formulář oficiální žádosti, plnou moc, ve které pověřuje k administraci tohoto titulu MěÚ Kravaře a dále pak povinné přílohy (vše viz. níže) a to v předepsaných termínech ke kontaktní osobě, kterou je Ing. Vojtěch Konečný, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, úsek památkové péče, tel.: 553 777 957.

Finanční kvóta přiznaná ORP Kravaře je v celkové výši 201 tis. Kč.

Formulář žádosti o zařazení do programu v roce 2017 naleznete zde:
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

K vyplněnému formuláři žádosti žadatel přikládá: (podle osoby žadatele)
1. Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, originál výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, které nejsou starší než 6 měsíců.
2. Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele:
a)    kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku (např. obchodní společnosti nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku) nebo
b)    kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku nebo
c)    kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisova¬ná do obchodního rejstříku (např. kopie výpisu z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného registru právnických osob nebo zřizovací listiny) nebo
d)    kopie stanov spolku s registrací ve veřejném rejstříku, je-li žadatelem spolek.
3. Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce (např. kopie jmenovacího de-kretu, usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-li skutečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo z výše uvedených dokladů (např. z OR).
4. Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o oprávnění jednat a podepisovat za žadatele (např. plná moc od vlastníka/vlastníků kulturní památky s uvedením rozsahu zmocněncova oprávnění – tiskopis přiložený k žádosti), nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů.
5. Doklad o aktuálním bankovním spojení – doložit buď kopii smlouvy o zřízení ban¬kovního účtu žadatele s aktuálním nezměněným číslem účtu nebo potvrzení pří¬slušného bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či kopii výpisu z účtu v části bez finančních údajů; v případě, že žadatel je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, je nutné doložit rovněž doklad o účtu zřizovatele; v případě, že žadatel není zřizovatelem bankovního účtu, ale užívá jej společně s dalšími práv¬nickými osobami (např. bankovní účet zřízený pro více farností), je nutné doložit rovněž čestné prohlášení o spoluužívání bankovního účtu.
6. Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
7. Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.
8. Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na rok 2017, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením po¬třebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.
9. Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 2017, k nimž se váže tato žádost, obsahující:
•    kopii krycího listu,
•    kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,
•    kopii položkového rozpočtu.
10. Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního po¬jištění (tiskopis přiložený k žádosti).
11. Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

Obecná pravidla:
1. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“) je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok
2. Rozpočtové prostředky určené na Program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. V rozpočtu Ministerstva kultury (dále jen “ministerstvo”) budou na podporu Programu každoročně stanoveny zvláštní finanční prostředky v objemu podle možností státního rozpočtu. Program není programem ve smyslu § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
3. Finanční prostředky v Programu poskytuje ministerstvo formou účelových příspěvků po provedeném správním řízení na základě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
4. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
5. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedené v čl. I odst. 4 těchto zásad (dále jen „vlastník“).
6. Z programu nelze hradit náklady na:
•    modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
•    úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
•    pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.
7. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
8. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.
9. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.
10. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
11. Na příspěvek není právní nárok.
12. Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
13. Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území v odboru památkové péče Ministerstva kultury, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310.