Otevírání turistické sezóny

Rubriky


Pohled na Město Kravaře Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43 Hlavní budova Městského úřadu Kravaře, Náměstí 43

Povinné informace

Město Kravaře » Občan » Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název

Město Kravaře

 

2. Důvod a způsob založení

Obec s rozšířenou působností
(podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností)
Město Kravaře je samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Město Kravaře má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Kravaře vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Kravaře
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí  8:00 - 17:00 hodin
Středa  8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek  7:00 - 15:00 hodin
Pátek  7:00 - 12:00 hodin

 

4.4 Telefonní čísla

Spojovatelka : 553 777 911

Další telefonní čísla

 

4.5 Čísla faxu

553 777 922

 

4.6. Adresa internetové stránky

http://www.kravare.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

posta@kravare.cz

 

4.8 Ostatní elektronické adresy

Elektronické emailové adresy MěÚ Kravaře

 

5. Případné platby možno poukázat

Česká spořitelna a.s. , č. ú.: 1846631329/0800

 

6. IČ

00300292

 

7. DIČ

CZ00300292

 

8. Dokumenty

Formuláře

Obecně závazné vyhlášky

 

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Agendy úřadu

 

8.2 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • na úřední desce - obecně závazné vyhlášky, rozpočet města, hospodaření města
 • ve vývěskách rozmístěných po městě - informace
 • ve vlastním informačním zpravodaji - informace
 • v denním tisku a sdělovacích prostředcích:- tiskové zprávy
 • jednotlivé odbory MěÚ - tiskopisy a formuláře
 • Formulář - Žádost o písemnou informaci ve smyslu zák. č. 106/1999 sb., o svodném přístupu k informacím

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 1. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí pracovníci i ostatní pracovníci v rámci své pracovní náplně. Ústně poskytnuté informace se neevidují
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§ 13 odst., 2 zákona)
 3. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s ust. § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně (sekretariátu) městského úřadu a na jednotlivých odborech MěÚ. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v zálohových organizacích apod.) jsou předány k vyřízení příslušným pracovníkům k zaevidování a vyřízení
 4. Není-li dále stanoveno jinak, vyřizuje žádost o poskytnutí informace odbor MěÚ příslušný podle úseku samosprávy a státní správy, ke kterému je informace požadována, podle organizační struktury MěÚ a v ostatních případech odbor určený tajemníkem. Odbor, který přijal žádost o poskytnutí informace a není příslušný k jejímu vyřízení, postoupí žádost neprodleně příslušnému odboru

 

11. Opravné prostředky

 • Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí města Kravaře nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.
 • Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 


12. Formuláře

Formuláře ke stažení

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb., ústavního zákona č. 319/2009 Sb., ústavního zákona č. 71/2012 Sb. a ústavního zákona č. 98/2013 Sb.

Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2009 Sb.,o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb.,daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.


16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

Město Kravaře nedisponuje vzory licenčních smluv.


16.2 Výhradní licence

Město Kravaře nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.


17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

18. Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.