Obsah

Místní poplatek

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“)

 • poplatek pro rok 2019 činí 550,- Kč na jednu osobu dle OZV č. 2/2018
 • poplatek je splatný od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019
 • od letošního roku obdržela každá osoba do schránky koncem ledna složenku s variabilním symbolem, kterou lze uhradit těmito způsoby

způsob úhrady:

 • bezhotovostní úhrada bankovním převodem: na č. účtu 1846631329/0800,  je třeba znát variabilní symbol, který má každá osoba odlišný, variabilní symbol je uveden na složence, kterou obdržíte do schránky, úhradu zašlete na každý variabilní symbol jednotlivě
 • hotově nebo platební kartou na pokladně: v kanceláři č. 232, 1. patro, budova MěÚ Kravaře, Náměstí 405/43, složenku vezměte s sebou, pro identifikaci platby je nutno uvést variabilní symbol, platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu, za nezletilé děti zajišťují platbu jejich zákonní zástupci
 • složenkou na poště: zde je nutno počítat s poplatkem za úhradu
 • osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2018

Kdo je ze zákona povinen hradit poplatek?

 • každá fyzická osoba, která má na území města Kravaře trvalý pobyt,
 • které byl ze zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu