Obsah

Dokumenty

6. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 26. 6. 2019 od 17:00 hodin

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. Schválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál

3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plném úkolů z 5. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 24. 4. 2019 materiál

4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Rezignace na funkci místostarostky a rezignace na funkci radního materiál příloha 1 příloha 2

6. Odbor financí
6.1. Účetní závěrka města Kravaře za rok 2018 materiál, příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6 příloha 7 příloha 8
6.2. Závěrečný účet města Kravaře za rok 2018 materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
6.3. Refinancování investičního úvěru na ČOV materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5
6.4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Kravaře, Petra z Kravař materiál příloha 1 příloha 2
6.5. Domov pro seniory sv. Hedviky - dotace z MSK na pořízení klimatizace materiál  příloha 1 příloha 2 příloha 3

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic pozemku parc.č. 3346 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ulice Mírová) - kupní smlouva materiál příloha 1
7.2. Majetkoprávní narovnání pozemkových hranic (část ulice Mlýnská) - kupní smlouvy materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
7.3. Žádost o odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1313 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
7.4. Žádost o koupi části (52 m2) pozemku parc.č. 3721/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3
7.5. Námět k odkoupení pozemku parc.č. 1588 v k.ú. Kravaře ve Slezsku Městem Kravaře, či prodeji sousedního pozemku parc.č. 1583 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4
7.6. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2018 materiál příloha 1
7.7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č. OP-104-19-56-VK na ulici Opavské, ŘSD ČR, státní příspěvková organizace (nadzemní vedení pro stavební záměr - Přechod pro chodce u družiny na ul. Opavské) materiál příloha 1 příloha 2 
7.8. NOVOSTAVBA PARK RESORT - Kravaře (společnost U ZÁMKU s.r.o.) - návrhy smluv materiál příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6 příloha 7 příloha 8

8. Organizační záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr