Obsah

Dokumenty

10. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa  27. 11. 2019 od 17:00 hodin

P r o g r a m

 

 1. Zahájení
  1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
  1.2. Schválení návrhové komise materiál
  1.3. Schválení programu materiál
   
 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
  2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál
   
 3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
  3.1. Zpráva o plnění úkolů z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2019 materiál
   
 4. Zpráva o činnosti rady města
  4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál
   
 5. Kancelář úřadu
  5.1. Buly Aréna - Aquapark Kravaře p.o. - odkup spoluvlastnického podílu materiál, příloha
  5.2. Buly Aréna - Aquapark Kravaře p.o. - návrh podmínek spoluprace materiál
  5.3. Buly aréna - Aquapark Kravaře p.o. - Žaloba materiál
  5.4. Žádost o dotaci - Rekonstrukce sportovního areálu Olšinky materiál
 6. Odbor financí
  6.1. Usnesení ze 3. zasedání Finančního výboru materiál, příloha
  6.2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 materiál, příloha
  6.3. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory sv. Hedviky-Kravař materiál, příloha, příloha
  6.4. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2020 materiál, příloha
  6.5. Rozpočet města Kravaře na rok 2020 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
  6.6. Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 5/2019, o místním poplatku ze psů materiál, příloha
   
 7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
  7.1. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2164/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha, příloha
  7.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva  (Krajský úřad MSK) materiál, příloha, příloha, příloha
  7.3. Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1. 1. 2020. materiál, příloha
  7.4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. materiál, příloha, příloha
  7.5. Obecně závazná vyhláška č. 4 /2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství materiál, příloha, příloha, příloha
  7.6. Dohoda o narovnání - ve věci reklamace oplocení stavby: „ SPORTOVNÍ AREÁL VČETNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ“ při ZŠ Kravaře na Komenského ulici materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
 8. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
  8.1. Názvy ulic materiál, příloha, příloha
   
 9. Organizační záležitosti
 10. Diskuze
 11. Závěr