Obsah

Dokumenty

13. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

pondělí 17. 8. 2020 v 16:00 hodin

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. Schválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál

3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 18. 5. 2020 materiál

4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Návratné finanční výpomoci – „kotlíkové půjčky“ materiálpříloha
5.2. Dodatek č. 1 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech materiál, příloha
5.3. Kontrolní výbor - Usnesení ze 7. jednání Kontrolního výboru, Zápis z jednání Kontrolního výboru, Zápis o provedené kontrole dne 9. 6. 2020, Stanovisko k usnesení Kontrolního výboru materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
5.4. Závěrečný účet DSO SOH za rok 2019 materiál, příloha
5.5. Závěrečný účet SOMH-z za rok 2019 materiál, příloha

6. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
6.1. Darování spoluvlastnického podílu o velikosti 1/48 pozemku parc.č. 4507 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha
6.2. Majetkoprávní narovnání pozemku parc.č. 2191/3 v k.ú. Kravaře ve Slezsku - legalizace stávajícího stavu materiál, příloha, příloha, příloha
6.3. Žádost o odprodej částí (celkem cca 140 m2) pozemků parc.č. 2591/1 a 2591/2 v k.ú Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha
6.4. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 3213 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha
6.5. Převod částí pozemků parc.č. 4109/1, 4207/7 a 4208/2 v k.ú. Kravaře ve Slezsku z vlastnictví ČR (spravuje Státní pozemkový úřad) do vlastnictví Města Kravaře - Cyklostezka Kravaře - Dolní Benešov materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
6.6. Žádost o koupi pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha, příloha
6.7. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2019 materiál, příloha, příloha

7. Odbor sociálních věcí
7.1. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře pro rok 2020 – Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

8. Organizační záležitosti
8.1. Žádost o koupi pozemku - výstavba hasičské zbrojnice materiál, příloha, příloha, příloha

9. Diskuze

10. Závěr