Obsah

Odbor dopravy

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru

 • Úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění
 • Úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy
 • Úsek přestupků

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

Podílí se na zabezpečení organizačně technické a administrativní práce související s činností:

 • komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní.

Vztah k organizačním složkám města

 • spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s činností Městské policie v Kravařích.

Vztah k jiným právnickým osobám

 • spolupracuje při plnění úkolů souvisejících.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností.

Úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění

 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru,
 • vede registr zvláštních vozidel a rozhoduje o zápisu zvláštního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla,
 • vystavuje duplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci silničního nebo zvláštního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení a zániku silničního a zvláštního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla,
 • přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel,
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel,
 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství

 • povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, včetně součástí příslušenství,
 • vykonává státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy, místními komunikacemi, včetně součástí a příslušenství,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky),
 • vyjadřuje s k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi,
 • vydává stanoviska k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav,
 • vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí pro stavby pozemních komunikací,
 • vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací,
 • vydává rozhodnutí o připojování pozemních komunikací,
 • vydává rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami,
 • vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace,
 • provádí činnost státního stavebního dohledu.

Úsek přestupků

 • projednává přestupky právnických a fyzických osob ve správním řízení,
 • provádí na úseku přestupků konzultace se soudy, státními zastupitelstvími, soudními znalci a Policií ČR,

Ostatní činnosti odboru dopravy

 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí,
 • vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání,
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,
 • plní funkci dopravního úřadu pro oblast taxislužby,
 • pověřuje osoby oprávnění k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol,
 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s řešením mimořádných události, civilní ochrany a mobilizačními přípravami státu,
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic měření emisí,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP),
 • zajišťuje poskytování informací občanům dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • vydává označení pro vozidla řízené osobou sluchově postiženou.

Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

 • podle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 • podle § 178 až § 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 42a a § 42b zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případech kdy se jedná o silnice II. a III. třídy,
 • podle § 34e zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti taxislužby,
 • podle § 125c, 125d, 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších novel a podle souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Osoby

JménoFunkceTelefon
LASÁK Ivo, Ing.vedoucí odboru, zkušební komisař553 777 570
BARVÍK Richardřidičské průkazy, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění553 777 573
VINKLÁREK Petrzkušební komisař, úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy553 777 574
NÁVRAT Lukáš, Bc.úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy553 777 575
SMOLKA Davidúsek dopravních přestupků553 777 577
PIŠKULOVÁ Monika, Bc.evidence vozidel, dovozy, přestavby, parkovací průkazy, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění553 777 572
RIPKA Zbyněkevidence vozidel, dovozy, přestavby, parkovací průkazy, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění553 777 571

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.pdf

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.zfo

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla.pdf

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla.zfo

Žádost o uznání testování silničního vozidla.pdf

Žádost o uznání testování silničního vozidla.zfo

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel.zfo

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel.pdf

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel.zfo

Plná moc.pdf

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.pdf

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.pdf

Žádost o povolení připojení ke komunikaci.zfo

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.zfo

Žádost o zvláštní užívaní komunikace - kulturní akce.zfo

Potvrzení o odevzdání řidíčského průkazu nebo MRP.zfo

Evidenční karta řidiče.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.zfo

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.zfo

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.zfo

Žádost o výdej dat z registru řidičů.zfo

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.zfo

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.zfo

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.zfo

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf

Žádost o vydání parkovacího průkazu.pdf

Žádost o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.pdf

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy.pdf