Obsah

Centrum volného času Kravaře hledá nového ředitele/ředitelku

CVČ Kravaře logoRada města Kravaře vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky CVČ Kravaře.

Datum konání: 7. 3. 2023 - 11. 4. 2023 začátek od 08:46

Místo konání: MěÚ, Kravaře

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Kravaře

Doba trvání: 35.1 dní

Město Kravaře

Rada města Kravaře v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, v platném znění, vyhlašuje

konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky

Centra volného času Kravaře, příspěvková organizace,

se sídlem: Náměstí 418/20, 747 21 Kravaře

 

Požadavky:

- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů daného druhu a typu školy

- plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)

- občanská a morální bezúhonnost

- organizační a řídící schopnosti

- zdravotní způsobilost

 

Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete tyto doklady):

 1. (uveďte kontaktní adresu, telefon, email)
 2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělávání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
 3. úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
 4. strukturovaný profesní životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 6. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 7. koncepce rozvoje školského zařízení (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)
 8. čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
   

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 9. 2023

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Svačinová, tel: 553 777 906; mobil: 770 116 853;

e-mail: jana.svacinova@kravare.cz

 

Přihlášky doručte nejpozději do 11. 4. 2023 do 12.00 hod.  na podatelnu Města Kravaře, adresa:

Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře

 

Obálku označte heslem:        NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurzní řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.

 

Mgr. Monika Brzesková

starostka


Vytvořeno: 7. 3. 2023
Poslední aktualizace: 7. 3. 2023 08:55