Obsah

Územně analytické podklady

Typ: ostatní
uap_euÚzemně analytické podklady byly zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.

uap_eu

Územně analytické podklady byly pořízeny pro správní obvod ORP Kravaře. Správní obvod ORP Kravaře sestává z 9 obcí (Město Kravaře a obec Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom).

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a jsou určeny pro pořizování regulačních plánů, územních plánů, pro poskytování územně plánovací informace, pro vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj, pro vyhodnocování vlivů záměrů na životní prostředí, pro posouzení vlivu záměrů na veřejnou infrastrukturu.

Územně analytické podklady se člení na dvě základní části:

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot (výkres hodnot území), limity využití území (výkres limitů využití území), zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území (výkres záměrů na provedení změn v území).

b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující:

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky (SWOT analýza); závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy (problémový výkres)

Na zpracování územně analytických podkladů byly poskytnuty dotace z veřejných zdrojů ve výši 1 031 730,- Kč. Z toho příspěvek  ze  státního  rozpočtu  je 15%  (tj.154760,- Kč) a příspěvek ze strukturálních fondů činí 85 % (tj. 876 970,- Kč)


Vytvořeno: 30. 1. 2018
Poslední aktualizace: 30. 1. 2018 11:46
Autor: Správce Webu