Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost o zápis silničního vozidla
do registru silničních vozidel
A: Vlastník silničního vozidla
 fyzická osoba  fyzická osoba podnikající  právnická osoba
Místo trvalého pobytu / Adresa sídla
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s     ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
B: Provozovatel silničního vozidla
je vlastník
je odlišný od vlastníka
C: K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel se přikládá
a)
doklad o technické způsobilosti vozidla,
b)
doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno,
c)
protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové,
d)
doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla),
e)
doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území České republiky nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
f)
potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
g)
doklad totožnosti žadatele, je-li totožnost ověřována,
h)
zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele nebo,
i)
dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla.
Odevzdávám tabulku(y) s registrační značkou:
v počtu
ks
Odevzdávám osvědčení o registraci vozidla:
číslo
 
D: Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel