Načíst data
 
Adresa příslušného úřadu
Úřad:
Městský úřad Kravaře
Ulice:
Náměstí 405/43
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU
Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
1. Žadatel
Jméno, popřípadě jména: *
Příjmení: *
Datum narození: *
Místo narození: *
Státní příslušnost:*
 
 
 
Místo trvalého pobytu
Vyhledání adresy:
 
 
 Zadat adresu ručně
Ulice:
Č. popisné: *
Č. orientační:
Obec: *
PSČ: *
 
 
Část obce:
 
 
   
Adresa pro doručování shodná s adresou místa trvalého pobytu     ano    ne
Kontaktní údaje
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
E-mail:
 
Datová schránka:
2. Doklad totožnosti
Číslo dokladu: *
Typ dokladu: *
3. Zkouška z myslivosti složena dne *
 
4. Žadatel žádá o vydání loveckého lístku *
 a)
pro české občany na dobu určitou neurčitou
 
 
     
 b)
pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem na školní rok
   
 c)
pro cizince na dobu
od:
do:
 
 
K žádosti připojuji tyto doklady
a)
doklad o složení zkoušky z myslivosti
b)
doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
c)
doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem
d)
platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině
 
e)
Výpis z evidence rejstříku trestů nepředkládá žadatel. Tento doklad si zajistí v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup orgán státní správy myslivosti, který vydává lovecké lístky. (U cizince, který nemá pobyt na území ČR a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze nahradit výpis z evidence Rejstříku trestů předložením platného loveckého lístku ze země jeho pobytu.)
f)
doklad o zaplacení správního poplatku
g)
doklad o pojištění (zákon č. 449/2001 Sb., O myslivosti, ve znění pozdějších předpisů - § 48)
Čestné prohlášení
Já, níže podepsaný žadatel o vydání loveckého lístku čestně prohlašují, že mi po dobu předchozích dvou let nebyla pravomocně uložena sankce na úseku myslivosti za spáchání přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ani mi nebyla pravomocně uložena pokuta podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
V: *   Dne: *
 
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka dojde ke kontrole správnosti vyplněných dat.
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete XML data z formuláře uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o vydání loveckého lístku