Adresa pořizovatele
 
Úřad:
Městský úřad Kravaře
 
Ulice:
Náměstí 405/43
 
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost
o povolení připojení k místní komunikaci města Kravaře, k silnici II. a III. třídy
(pro zřízení, popř. úpravu stávajícího připojení komunikace, popř. nemovitosti)
Žadatel :
fyzická osoba
fyzická osoba podnikající
právnická osoba
Ulice:  
Č. popisné:
*
Č. evidenční:
 
Č. orientační:
 
Obec:
*
PSČ:
*
Část obce:
 
Odbor dopravy
 
Adresa pro doručování shodná s
ano
ne
Kontaktní údaje
Telefon:  
Mobilní telefon:
 
Fax:
 
E-mail:
 
Datová schránka:
 
   
Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen
Místo:
Kategorie pozemní komunikace: *
Pozemek parcelní č. *
katastrální území *
 
 
/
 
 
Specifikace místa: *
Důvody pro zřízení nového / úprava stávajícího připojení:
V * dne *    
Příloha k žádosti:
1.
Doklad o vlastnictví (popř. jinému právu) k připojení nemovitosti.
2.
Projektová dokumentace s technickou zprávou, ověřené Policií České republiky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Opava (PČR DI Opava), minimálně v rozsahu § 11 – 13 Vyhlášky 104/97.
3.
Stanovisko majetkového správce silnice II. a III. tř. – Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava (SSMSK, středisko Opava) a majetkovým správcem místních komunikací Město Kravaře, odbor MH a IV
4.
U právnických osob a fyzických osob při zastupování originál plné moci.
5.
Správní poplatek ve výši 500,-Kč stanovený zákonem č.634/2004 Sb. Bude uhrazen při podání žádosti
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete rozpracovaný formulář uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o povolení připojení k místní komunikaci města Kravaře, k silnici II. a III. třídy