Adresa pořizovatele
 
Úřad:
Městský úřad Kravaře
 
Ulice:
Náměstí 405/43
 
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost
o povolení zvláštního užívání podle §25 odst. 6, písm.e) zákona č. 13/1997 Sb. silnice II. a III. třídy nebo místní komunikace - kulturní, reklamní, sportovní a jiné akce
Žadatel
fyzická osoba
fyzická osoba podnikající
právnická osoba
Ulice:  
Č. popisné:
*
Č. evidenční:
 
Č. orientační:
 
Obec:
*
PSČ:
*
Část obce:
 
Odbor dopravy
 
Adresa pro doručování shodná s
ano
ne
Kontaktní údaje
Telefon:  
Mobilní telefon:
 
Fax:
 
E-mail:
 
Datová schránka:
 
   
Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen
Místo
Žádám o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace poz.p.č.: *
Specifikace místa:
*
Důvod:
*
pro potřeby pořádání:
*
sportovní
kulturní
reklamní
jiné
Název akce:
*
Termín (doba) pořádání od:
*
hodin:
 
do:
*
hodin:
 
Osoba odpovědná za zvláštní užívání:
Jméno: *
Příjmení:
*
Adresa:
*
Telefon:
*
Předpokládaný vliv zvláštního užívání silnice, popř. ruchu tímto užíváním vyvolaného na bezpečnost a plynulost provozu v dotčeném úseku silnice s návrhem na řešení vzniklé situace (lze uvést i na druhou stranu): *
V * dne *    
Přílohy k žádosti:
1.
V případě ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu doložit situací s návrhem dopravního značení, odsouhlasenou Policií České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Opava (PČR DI Opava).
2.
Situace širších vztahů ve vhodném měřítku v závislosti na rozsahu akce se zákresem trasy (celá obec nebo její podstatná část – cca 1:2000 – 1:10000 nebo průběh trasy)
3.
Aktuální souhlas vlastníka silnice – SSMSK, středisko Opava nebo Města Kravařee, odbor MH a IV
4.
Správní poplatek ve výši 100,- Kč do 10 dnů, 500,-Kč do 6 měsíců, 1 000,-Kč nad 6 měsíců, stanovený zákonem č.634/2004 Sb. Bude uhrazen při podání žádosti.
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete rozpracovaný formulář uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o povolení zvláštního užívání podle §25 odst. 6, písm.e) zákona č. 13/1997 Sb. silnice II. a III. třídy nebo místní komunikace - kulturní, reklamní, sportovní a jiné akce