Adresa pořizovatele
 
Úřad:
Městský úřad Kravaře
 
Ulice:
Náměstí 405/43
 
PSČ, obec:
747 21 Kravaře
Žádost
o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy
Žadatel :
fyzická osoba
fyzická osoba podnikající
právnická osoba
Ulice:  
Č. popisné:
*
Č. evidenční:
 
Č. orientační:
 
Obec:
*
PSČ:
*
Část obce:
 
Odbor dopravy
 
Adresa pro doručování shodná s
ano
ne
Kontaktní údaje
Telefon:  
Mobilní telefon:
 
Fax:
 
E-mail:
 
Datová schránka:
 
   
Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen
Místo:
Název pozemní komunikace: *
Poz. p. č. *
Katastrální území *
 
 
/
 
 
Uzavřený úsek:
*
Délka uzavírky:
*
Doba trvání uzavírky od:
*
do:
*
Rozsah uzavírky:    úplná     částečná
Důvod uzavírky: *
Objížďka: *
Délka objížďky:
*
Odpovědná osoba za průběh uzavírky:
Jméno: *
Příjmení:
*
Adresa:
*
Telefon:
*
V * dne *    
Příloha k žádosti:
1.
Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Opava (PČR DI Opava).
2.
Doložit situací s návrhem dopravního značení, odsouhlasenou Policií České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát Opava (PČR DI Opava)
3.
Stanovisko majetkového správce silnice II. a III. tř. – Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava (SSMSK, středisko Opava) a majetkovým správcem místních komunikací Město Kravaře, odbor MH a IV
4.
Plán objížďky.
5.
Harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací pokud je požadována doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká –li se staveb. prací
6.
Vyjádření dopravce linkové osobní dopravy (pokud je uzavírka v trase linky)
7.
U právnických osob a fyzických osob při zastupování originál plné moci.
Zpracování formuláře
Po stisknutí tohoto tlačítka budete vyzváni k zadání přístupových údajů k Vaší datové schránce a formulář bude následně odeslán do datové schránky úřadu.
Při stisku tohoto tlačítka se správně vyplněný formulář odešle e-mailem na podatelnu úřadu.
Formulář si můžete vytisknout pro osobní podání.
Po stisknutí tohoto tlačítka si můžete rozpracovaný formulář uložit do počítače pro pozdější vyplnění.
* povinná položka
Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy