Obsah

Výzva občanům města

Typ: ostatní
Připojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře.

Byla provedena evidence nemovitostí, napojených na splaškovou kanalizaci, při které bylo zjištěno, že Váš dům není dosud napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře, nebo nemáte sepsanou smlouvu o odvádění odpadních vod.

Byli jste vyzváni uzavření smlouvy výzvou ze dne 3.3.2020, avšak bez Vaší reakce.

Pokud se Vás týkají technické problémy, spočívající v nedostatečné hloubce připravené přípojky, můžete využít schválené dotace, v každém případě se ale musíte připojit.

Rada města na své 67. schůzi dne 30.5.2022 rozhodla o poskytnutí individuálního jednorázového příspěvku z rozpočtu Města Kravaře až do výše 30.000,- Kč ve formě proplácení nákladů na koupi čerpadla a jímky pro majitele nemovitostí, kteří se nemohou z technických důvodů připojit na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře.

Žádáme Vás o návštěvu Městského úřadu, kanceláře 213, kde s Vámi referentky úřadu
p. Lichtblauová nebo p. Papežová  proberou Váš způsob řešení odvádění splaškových vod, případně pomohou sepsat žádost o individuální jednorázovou dotaci.

V případě neuzavření smlouvy může být majitel nemovitosti (nájemce) stíhán za neoprávněné nakládání s odpadními vodami s možností nemalých sankcí.

Ze zákona o vodovodech a kanalizacích (dále ZOVAK):

§3 odst. 8: Obecní úřad v přenesené působnosti může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Přestupky fyzických osob jakožto odběratelů jsou upraveny v § 32 ZOVAK:

  • V případě, kdy jsou napojeni na jednotnou nebo splaškovou kanalizaci a vypouští v rozporu se schváleným kanalizačním řádem nebo se smlouvou o odvádění odpadních vod, jedná se o přestupek podle odst. 5 písm. f) -  pokuta do 100 000 Kč
  • V případě, kdy vypouští odpadní vody do jednotné nebo splaškové přes septik nebo žumpu, jedná o přestupek podle odst. 5 písm. k) - pokuta do 100 000 Kč.

Dále bude vyzván Vodoprávní úřad, který bude věc řešit z pohledu vodního zákona. Osoby, které mají k likvidaci splaškových vod jímku, vyzve k předložení dokladu o vývozu a pokud nepředloží adekvátní počet dokladů, tak uloží další pokutu. Kontroly je možno vykonávat opakovaně dokud dotyčný nepřistoupí k připojení na splaškovou kanalizaci ČOV města Kravaře.

 

Ing. Walter Kocián

Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby


Vytvořeno: 16. 12. 2022
Poslední aktualizace: 16. 12. 2022 09:02
Autor: