Obsah

Dokumenty

19. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 22. 9. 2021 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál 
1.2. Schválení návrhové komise materiál 
1.3. Schválení programu materiál 

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města materiál 
3. Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města materiál
4. Zpráva o činnosti rady města materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Kontrolní výbor materiál, příloha 

6. Odbor financí
6.1. Žádost o neinvestiční a investiční příspěvek: Buly aréna - Aquapark Kravaře materiál, příloha

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj – kotlíkové dotace – 3. výzva) materiál , příloha, příloha, příloha, příloha
7.2. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2822/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha
7.3. Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků ul. Mlýnská, kupní smlouva na pozemek parc.č. 2735/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha 
7.4. Odkoupení pozemků (lokalita u aquaparku) materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
7.5. Směna pozemku parc.č. 327/1 a části pozemku parc.č. 3506/60 za část pozemku parc.č. 4527 v k.ú. Kravaře ve Slezsku – záměr města materiál, příloha, příloha
7.6. Kupní smlouva na část (5m2) pozemku parc.č. 2191/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha
7.7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství materiál, příloha, příloha, příloha
7.8. Smlouva o narovnání (pozemek parc.č. 1583 v k.ú. Kravaře ve Slezsku) materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha , příloha

8. Odbor sociálních věcí
8.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2021-2026 materiál , příloha
8.2. OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01. 2021 — 30. 06. 2021 materiál, příloha

9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1. Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko na úrovni ORP Kravaře materiál, příloha, příloha
9.2. Návrh na pořízení změny územního plánu města Kravaře zkráceným postupem – fotovoltaické elektrárny materiál,  příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

10. Odbor dopravy
10.1. Odpis pohledávky povinného Jana Krause materiál, příloha

11. Diskuze
12. Závěr