Obsah

Dokumenty

Materiály pro 3. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 8. 3. 2023 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Rady města a Zastupitelstva města Kravaře

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu
1.2. Schválení návrhové komise
1.3. Schválení programu

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města

3. Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města

4. Zpráva o činnosti rady města

5. Kancelář úřadu
5.1. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2022, materiál, příloha 
5.2. Strategický plán rozvoje města Kravaře 2023-2030, materiál , příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
5.3. Dohoda o provedení práce –  materiál, příloha
5.4. Kontrolní výbor – zápis z 1. jednání KV materiál, příloha, příloha, příloha

6. Odbor financí
6.1. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, přílohapříloha, příloha, příloha, příloha, příloha , příloha, příloha 
6.2. Finanční výbor - zápis z 2. zasedání materiál , příloha 

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Částečné osvobození od poplatku za stočné 1. pol. 2022 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha 
7.2. Směnná smlouva na část (660 m2) pozemku parc.č. 6205 za pozemek parc.č. 5109 a v k.ú. Kravaře ve Slezsku, ČR - Státní pozemkový úřad (areál vodojemu) materiál. příloha
7.3. Žádost o odprodej části (cca 15 m2) pozemku parc.č. 2443 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha
7.4. Návrh směny části pozemku par.č. 3343/35 za část pozemku parc.č. 3346/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha 
7.5. Směnná smlouva na nově vzniklé pozemky par.č. 4406/10 a 4406/11 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha
7.6. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, MSK, kotlíkové dotace materiál, příloha, příloha, příloha, příloha 
7.7. Žádost o zrušení předkupního práva na pozemcích parc. č. 985/5 a 985/12 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál , příloha, příloha, příloha, příloha
7.8. Kotlíkové dotace, 5. výzva – spolufinancování města (Moravskoslezský kraj) materiál, příloha, příloha

8. Odbor sociálních věcí
8.1. OPEN HOUSE – Průběžná zpráva za období: od 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022 materiál, příloha
8.2. Sociálně terapeutická dílna Kravaře materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

9. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
9.1. Návrh na schválení určeného člena zastupitelstva města Kravaře materiál

10. Odbor dopravy
10.1. Odpis pohledávky ve výši 31.000 Kč – povinný materiál, příloha

11. Diskuze

12. Závěr