Obsah

Dokumenty

14. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

pondělí 2. 11. 2020 v 16:30 hodin

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. S chválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál

3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů z 13. zasedání Zastupitelstva města kravaře konaného dne 17. 8. 2020 materiál

4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 2/2020 stanovující podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků materiál, příloha, příloha, příloha
5.2. Dodatek č. 2 k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech materiál, příloha
5.3. Návratné finanční výpomoci - "kotlíkové půjčky" materiál, příloha
5.4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - 50 000,- Kč materiál, příloha

6. Odbor financí
6.1. Individuální dotace z rozpočtu města Kravaře na rok 2020 - farnost Kravaře materiál, příloha, příloha
6.2. Domov pro seniory - pořízení klimatizace 2. etapa materiál, příloha 

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 2. výzva) materiál, příloha, příloha
7.2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace - 3. výzva) materiál, příloha, příloha
7.3. Nabytí pozemků parc.č. 3033 a 3034/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku od státu do vlastnictví Města Kravaře (Dvořisko) materiál, příloha, příloha
7.4. Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků parc.č. 2725/2,2725/3, 2725/4, 2725/7, 74/2 a 74/4 a 2735/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (část ulice Mlýnská) - kupní smlouvy, směna pozemků - záměr města materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
7.5. Záměr Města Kravaře prodat nově vzniklé pozemky parc.č. 1488/2, 1488/3 a 1488/4 v k.ú. Kravaře ve Slezsku (ul. Kostelní) materiál, příloha, příloha, příloha
7.6. Prodej pozemků parc.č. 2021 a 4942 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha, příloha
7.7. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 1329/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha
7.8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 4378/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, veřejné osvětlení (novostavba prodejny LIDL) materiál, příloha, příloha
7.9. Dohoda o narovnání - ve věci reklamace oplocení stavby: "SPORTOVNÍ AREÁL VČETNE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ" při ZŠ Kravaře na Komenského ulici materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

8. Odbor sociálních věcí
8.1. Hodnocení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit města Kravaře 2018 -2020 materiál, příloha
8.2. Průběžná zpráva o službě drogové prevence za období od 1. 1. 2020 do 30. 6.2020 materiál, příloha 

9. Odbor dopravy
9.1. postoupení odpisu pohledávky ke schválení ZM materiál

10. Organizační záležitosti

11. Diskuze

12. Závěr