Obsah

Dokumenty

21. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 9. 3. 2022 v 16:00 hodin na zámku v Kravařích

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál 
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. Schválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města materiál

3. Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města materiál 

4. Zpráva o činnosti rady města materiál 

5. Kancelář úřadu
5.1. Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře za rok 2021 materiál, příloha
5.2. Stanovení počtu zastupitelů pro období 2022-2026 materiál 
5.3. Kontrolní výbor – usnesení z 9. jednání KV a zápis z 9. jednání KV materiál, příloha, příloha, příloha 

5.4. Výbor pro dotace, kulturu a sport - usnesení a zápis z 8. a 9. jednání výboru pro dotace, kulturu a sport materiál , příloha, příloha. příloha, příloha

6. Odbor financí
6.1. Žádost o investiční příspěvek: Městský aquapark Kravaře (pořízení mycího podlahového stroje). materiál, příloha
6.2. ZŠ Kravaře - poskytnutí návratné finanční výpomoci materiál, příloha 
6.3. MŠ Kravaře-Kouty – žádost o investiční příspěvek materiál, příloha
6.4. Individuální dotace materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 152/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha
7.2. Směna nově vzniklých pozemků parc.č. 1488/5 a parc.č. 3805/28 v k.ú. Kravaře ve Slezsku – záměr města materiál, příloha, příloha
7.3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kravaře včetně Smlouvy o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj – kotlíkové dotace – 3. výzva) materiál, příloha, příloha, příloha, příloha 
7.4. Doplnění žádosti o zařazení pozemků do směny, ÚZSVM materiál, příloha, příloha
7.5. Bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 2822/15 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, dohoda o zaplacení úhrady za užívání pozemku, prohlášení Města Kravaře pro katastrální úřad, schválení záměru materiál, příloha 
7.6. Kotlíkové dotace, 4. výzva – smlouva o poskytnutí dotace (Moravskoslezský kraj) materiál, příloha, příloha 
7.7. Majetkoprávní narovnání skutečného stavu užívání pozemků ul. Vyhlídalova, ul. U Kapličky záměr Města Kravaře směnit pozemky materiály, příloha, příloha 
7.8. Pravidla pro prodej, pronájem, pacht a výpůjčku pozemků a nemovitostí v majetku Města Kravaře materiál, příloha 
7.9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ČR – ÚZSVM (parc.č. 2788 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, prodloužení veřejného osvětlení, Mezivodky – Zámek Kravaře) materiál , příloha, příloha, příloha
7.10. Inventarizační zpráva za rok 2021 materiál, příloha 

8. Odbor sociálních věcí
8.1. OPEN HOUSE - Průběžná zpráva za období: od 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 materiál, příloha

9. Oddělení kultury
9.1. Kravařský odpust 2022 materiál 

10. Diskuze

11. Závěr