Obsah

Dokumenty

15. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 9. 12. 2020 v 16:00 hodin ve Farní stodole v Kravařích

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. Schválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál

3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů z 14. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11. 2020 materiál

4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Rezignace na funkci zastupitelky a složení slibu náhradníka materiál, příloha
5.2. Kontrolní výbor - Usnesení z 8. jednání Kontrolního výboru a Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru materiál, příloha

6. Odbor financí
6.1. Usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru materiál, příloha
6.2. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021 materiál, příloha
6.3. Rozpočet města Kravaře na rok 2021 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
6.4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Buly aréně - Aquapark Kravaře materiál, příloha, příloha
6.5. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory sv. Hedviky-Kravaře materiál, příloha, příloha
6.6. Domov pro seniory - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2020 materiál, příloha

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1. 1. 2021 materiál příloha 
7.2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívám a odstraňování komunálních odpadů. materiál, příloha, příloha
7.3. Možnosti nabytí podílů o velikosti 4/18 pozemků parc.č. 5898, 5900 a 5903 v k.ú. Kravaře ve Slezsku z vlastnictví ČR (Státní pozemkový úřad) do vlastnictví Města Kravaře (u ČOV) materiál příloha, příloha, příloha
7.4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 4378/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, veřejné osvětlení (novostavba prodejny LIDL) materiál, příloha, příloha 
7.5. Záměr Města Kravaře uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nemovitých věcí, prodej pozemku, zřízení služebností (BULY ARENA, zájmové sdružení) materiál, příloha, příloha

8. Organizační záležitosti
 

9. Diskuze
 

10. Závěr