Obsah

Dokumenty

Materiály pro 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

středa 7. 12. 2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Rady města a Zastupitelstva města Kravař

P r o g r a m

1. Zahájení

1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál 

1.2. Schválení návrhové komise materiál

1.3. Schválení programu materiál 

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města materiál

3. Zpráva o plnění úkolů minulého zastupitelstva města materiál

4. Zpráva o činnosti rady města materiál

5. Kancelář úřadu

5.1. Zřízení služby Taxík Maxík materiál, příloha

5.2. Příspěvky uvolněným i neuvolněným zastupitelům materiál

5.3. Jmenování členů školské rady při ZŠ Kravaře, p.o. a při ZŠ Kravaře Kouty, p.o. materiál 

6. Odbor financí

6.1. Domov pro seniory sv. Hedviky - žádost o snížení neinvestičního příspěvku materiál,  příloha

6.2. Městský aquapark Kravaře - žádost o neinvestiční příspěvek matriál , příloha

6.3. Finanční výbor – usnesení z 1. zasedání materiál, příloha   

6.4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu pro seniory sv. Hedviky-Kravaře materiál, příloha

6.5. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2023 materiálpříloha

6.6. Rozpočet města Kravaře na rok 2023 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

6.7. Zřizovací listina - Centrum volného času materiál, příloha,

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby

7.1. Informace o přípravě elektronické aukce pozemku, ÚZSVM materiál, příloha, příloha

7.2. Návrh směny pozemků materiál, příloha, příloha

7.3. Kupní smlouvy na pozemky, majetkoprávní narovnání materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha 

7.4. Smlouva o poskytnutí dotace, MSK materiál, příloha, příloha

7.5. Směna pozemků, záměr, úhrada cenového rozdílu, SPÚ (areál vodojemu) materiál, příloha, příloha, příloha, příloha

7.6. Kupní smlouva na pozemky (VIAGEM a.s., VIAGEM Lesy s.r.o.) materiál, příloha, příloha, příloha

7.7. Návrh na zrušení předkupního práva ve prospěch Města Kravaře, U ZÁMKU s.r.o ČJ.: MUKR 18362/2022 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha

7.8. Stanovení ceny stočného a poplatku za používání kanalizace s účinností od 1. 1. 2023 materiál, příloha

8. Diskuze

9. Závěr