Obsah

Dokumenty

12. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Kravaře

pondělí 18. 5. 2020 v 15:00 hodin

P r o g r a m

1. Zahájení
1.1. Určení ověřovatele zápisu materiál
1.2. Schválení návrhové komise materiál
1.3. Schválení programu materiál

2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města
2.1. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Kravaře materiál

3. Zpráva o plnění úkolů z minulého zastupitelstva města
3.1. Zpráva o plnění úkolů z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 2. 2020 materiál

4. Zpráva o činnosti rady města
4.1. Zpráva o činnosti Rady města materiál

5. Kancelář úřadu
5.1. Souhlas města se zařazením do území MAS materiál, příloha,
5.2. Návratné finanční výpomoci – „kotlíkové půjčky“ materiál, příloha,

6. Odbor financí
6.1. Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace: Zřizovací listina - dodatek č.7 materiál, příloha, příloha,
6.2. Závěrečný účet města Kravaře za rok 2019 materiál, příloha, příloha
6.3. Účetní závěrka města Kravaře za rok 2019 materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha, přílohapříloha 

7. Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
7.1. Inventarizační zpráva za rok 2019 materiál, příloha
7.2. Směnná smlouva na pozemky parc.č. 4970, 4971 a 4972 za pozemek parc.č. 5916 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha
7.3. Směnná smlouva na nově vzniklý pozemek parc.č. 3317/5 za nově vzniklý pozemek parc.č. 2785/8 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha
7.4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na pozemku parc.č. 4374/1 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, Moravskoslezský kraj (stavební úprava křižovatky Štěpánkovická - Kostelní) materiál, příloha, příloha
7.5. Nabídka prodeje pozemku parc.č. 5343 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha,  příloha ,
7.6. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 2817/5 v k.ú. Kravaře ve Slezsku materiál, příloha, příloha, příloha, příloha, příloha
7.7. Nabídka odprodeje pozemků parc.č. 4052/10 a 4052/26 v k.ú. Kravaře ve Slezsku, podél cyklostezky Kravaře - Dolní Benešov materiál, příloha, příloha, příloha,  

8. Organizační záležitosti

9. Diskuze

10. Závěr