Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Kancelář úřadu

 • tisková mluvčí
 • sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka
 • správa dotací
 • veřejné zakázky, investiční výstavba a správa budov
 • právník města, resp. úřadu – je zajišťován externě advokátní kanceláří
 • speciální činnosti (krizové řízení, válečné hroby, obrana státu, BOZP)
 • personální záležitosti, vzdělávání úředníků a mzdová agenda
   

Tisková mluvčí

 • zasílání tiskových zpráv do médií,
 • objednání a natáčení video reportáží pro regionální televizi Hlučínsko,
 • zasílání tiskových zpráv do kravařského Besedníku, kompletace článků za město,
 • správa městského Facebooku, webových stránek města a také Instagramu,
 • spolupráce se spolky v rámci propagace jejich společenských akcí,
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi v rámci propagace jejich společenských akcí,
 • účast na společenských a kulturních akcích města v průběhu celého roku:
  grafické návrhy a tvorba plakátů, fotografování, natáčení videí, tvorba tiskových zpráv, zveřejnění v médiích a na sociálních sítích.

   

Sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka

 • organizuje a koordinuje činnosti sekretariátu a běžnou administrativní agendu sekretariátu starostky,
 • zpracovává došlé a odesílané pošty starostky, místostarosty a tajemníka v elektronické spisové službě,
 • přijímá a odesílá elektronické datové zprávy opatřené zaručenými elektronickými podpisy MěÚ,
 • zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost v oblasti spisové služby (archiv),
 • zabezpečuje zasedání Zastupitelstva města a Rady města po organizačně technické stránce,
 • připravuje veškeré návrhy a podklady pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města,
 • zpracovává usnesení a zápisy ze Zastupitelstva města a Rady města,
 • vede evidenci výborů a komisí,
 • zajišťuje spolupráci se starosty SOH a družebními obcemi, Lisková, Lubliniec, Wožniki,
 • připravuje a zpracovává blahopřání pro občany a gratulace pro občany starší 80 let,
 • zajišťuje ocenění bezpříspěvkových dárců krve.


Správa dotací


 

Veřejné zakázky, investiční výstavba a správa budov

 • V rámci své působnosti zajišťuje a koordinuje rozvoj stavebních činností a dalších prací ve správě města Kravaře (ORJ 6173 a ORJ 6112 – ve správě tajemníka a zastupitelstva),
 • je garantem pro kontrolu zadávání veřejných zakázek všech odborů a oddělení MěÚ Kravaře,
 • radě nebo zastupitelstvu města předkládá návrhy na vyhlášení veřejných zakázek mimo směrnici MěÚ Kravaře (o zadávání veřejných zakázek),
 • zpracovává podklady pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení k investičním akcím města v rámci své působnosti,
 • pro zaměstnance MěÚ organizuje nákup a distribuci kancelářských, pracovních, ochranných, hygienických pomůcek či jiných pracovních pomůcek nebo věcí,
 • na základě rozhodnutí tajemníka, starostky, místostarosty, rady či zastupitelstva provádí stavební dozor na určených stavbách, provádí technický dozor včetně kontroly kvality díla a správné fakturace,
 • zajišťuje kolaudaci staveb,
 • zpracovává podklady pro plán investic a investiční koncepci a rozpočet,
 • připravuje podklady pro jednání výběrových či hodnotících komisí veřejným zakázkám,
 • předkládá návrhy na zlepšení městské infrastruktury.

 

Personální záležitosti, vzdělávání úředníků a mzdová agenda

 • zajišťuje oblast zdravotní péče o zaměstnance zařazené do MěÚ,
 • provádí veškeré administrativní práce spojené s přijímáním a zařazováním nových zaměstnanců, vyhotovuje pracovní smlouvy, provádí jejich změny,
 • zabezpečuje práce spojené s ukončením pracovního poměru, podává informace odborové organizaci v rozsahu stanoveném právními předpisy,
 • vede osobní spisy zaměstnanců, provádí jejich aktualizaci a doplnění, zajišťuje archivaci,
 • vede evidenci zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, poživatelů starobních a invalidních důchodů, zabezpečuje zákonná opatření ve vztahu k těmto zaměstnancům,
 • uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • vede evidenci vzdělávání úředníků, zpracovává plány vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících, navrhuje programy vzdělávacích akcí pro zaměstnance městského úřadu,
 • zajišťuje účast zaměstnanců na různých formách zvyšování kvalifikace,
 • zajišťuje metodické řízení a konzultační činnost při sestavování individuálních plánů vzdělávání úředníků zařazených do městského úřadu a jejich zařazování do příslušných vzdělávacích programů,
 • zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory výběr zaměstnanců, kteří pro výkon své pracovní činnosti potřebují zvláštní odbornou způsobilost, organizuje jejich přihlášení a přípravu ke zkoušce, vede evidenci vydaných osvědčení,
 • organizuje a zabezpečuje zúčtování všech složek platů a odměn
 • zabezpečuje realizaci jednotlivých srážek z platu v souladu s platnou právní úpravou a jejich převod na účty příslušných peněžních ústavů,
 • zajišťuje sběr dat od příspěvkových organizací do informačního systému o platech,
 • organizuje a zabezpečuje zúčtování všech složek platů a odměn za pracovní pohotovost,
 • zpracovává a zabezpečuje výplaty mezd a dávek nemocenského pojištění,
 • zabezpečuje realizaci jednotlivých srážek z platu v souladu s platnou právní úpravou a jejich převod na účty u příslušných peněžních ústavů,
 • spolupracuje s Odborem financí na výběrových řízeních na místě ředitelů škol a vede pro místostarostu osobní spisy ředitelů škol,
 • zajišťuje vyplácení a kontrolu čerpání sociálního fondu, navrhuje změny ve způsobu čerpání a zabezpečuje kontrolu řádného využití finančních prostředků,
 • zpracovává rozpočet sociálního fondu.
   

Speciální činnosti (krizové řízení, válečné hroby, obrana státu, BOZP)

Členění

 • činnosti v oblasti regionálního rozvoje, integrace a strukturálních fondů
 • činnosti v oblasti krizového řízení, obrany státu, BOZP a PO
 • činnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa

V samostatné působnosti

 • zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu dlouhodobé koncepce a strategie hospodářského a sociálního rozvoje města,
 • zajišťuje a koordinuje účast města na využívání předstrukturálních a strukturálních fondů EU,
 • zajišťuje a koordinuje účast města při využívání dotací z různých dotačních titulů,
 • zajišťuje činnost a potřeby jednotky požární ochrany,
 • zpracovává příslušnou dokumentaci, týkající se požární ochrany a připravuje podklady pro vydání obecně závazných vyhlášek z oblasti BOZP a PO,
 • zodpovídá za proškolení z BOZP a PO zaměstnanců města v objektech městského úřadu, zajišťuje pravidelné proškolování všech vedoucích a ostatních zaměstnanců, vede evidenci o tomto pravidelném proškolování,
 • vede evidenci pracovních úrazů všech zaměstnanců MěÚ,
 • zajišťuje činnost ohlašoven požárů,
 • eviduje veškeré dotační tituly, které obdrží město Kravaře z různých dotačních programů (krajské fondy, státní fondy, fondy z ROP, IOP a jiných fondů EU).

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním organům města a organizačním složkám města.
Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce, které souvisejí s činnostmi:

 • povodňové komise obce s rozšířenou působnosti,
 • bezpečnostní Rada města Kravaře,
 • Krizového štábu města Kravaře,
 • jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kravaře.

Vztah k rozpočtu obce

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu organizačních jednotek:

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností

 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 240//2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších novel,
 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel,
 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších novel a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších novel,
 • zabezpečuje plnění úkolů a opatření hospodářské mobilizace a civilní ochrany dle příslušných právních předpisů,
 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších novel,
 • vykonává státní správu podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších novel,
 • provádí administraci Programu obnovy venkova v rámci obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zabezpečuje plnění povinností podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel.

Přestupky a správní delikty, které úsek projednává v 1. stupni

 • podle § 64 - § 68 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších novel,
 • podle § 5 a § 6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel,
 • další přestupky a správní delikty v působnosti Kanceláře tajemníka.

Osoby

Bc. Martina MRKVOVÁ

referent správy dotací
Telefon: 553 777 908
E-mail: tajemnik@kravare.cz

Jana POSPIECHOVÁ

referent správy dotací

Roxana MICHALISKO

sekretariát starostky

Alena VIKTORINOVÁ

sekretariát starostky

Helena BENDOVÁ

úsek personální, vzdělávání a vyplácení mezd

Michal HLAVÁČ

Úsek krizového řízení, obrany státu, BOZP A PO

Daniel WAWRZINEK

úsek veřejných zakázek, dohledu nad správou majetku ve vlastnictví města

Eva HANZLÍKOVÁ

tisková mluvčí
Telefon: 734709044
E-mail: mluvci@kravare.cz

Formuláře

Žádost o vyhlášení rozhlasové relace.doc

zadost_o_hlaseni_2013.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46 kB
Staženo: 556×

Žádost o vyhlášení rozhlasové relace.pdf

zadost_o_hlaseni_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,83 kB
Staženo: 554×

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
9
28
10
29
9
30
11
31
16
1
18
2
10
3
6
4
6
5
7
6
6
7
10
8
16
9
12
10
5
11
5
12
6
13
6
14
10
15
17
16
8
17
6
18
7
19
6
20
6
21
11
22
17
23
13
24
6
25
6
26
9
27
7
28
8
29
11
30
7

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
neděle 23. 6. zataženo 22/12 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 23/12 °C
úterý 25. 6. polojasno 25/12 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:373
TÝDEN:5391
CELKEM:2481616

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa