Obsah

Kancelář úřadu

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad
Sekretariát
 • při výkonu své činnosti spolupracuje nejen s Oddělením kultury, s Kanceláří starostky – sekretariátem, místostarostů a Kanceláří tajemníka, ale i ostatními odbory či odděleními, komunikuje s partnerskými městy (Lubliniec, Woźniki, Lisková) při organizaci a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí,poskytuje informace občanům týkající se města Kravaře,poskytuje příslušné tiskopisy a informační brožury,z titulu své funkce se úsek zodpovídá starostce města.
Úsek infocentra a propagace města Kravaře
 • Zabezpečuje činnosti týkající se informování obyvatel města Kravaře i ostatních obcí či měst o historii města, vytváří databázi společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí, spolupracuje na jejich propagaci, při tvorbě informačních stránek města, navrhuje propagační materiály a předměty, informuje o turistických možnostech, kulturních památkách a možnostech všestranného vyžití ve městě a okolí.
 • při výkonu své činnosti spolupracuje nejen s Oddělením kultury, s Kanceláří starostky – sekretariátem, místostarostů a Kanceláří tajemníka, ale i ostatními odbory či odděleními,
 • komunikuje s partnerskými městy (Lubliniec, Woźniki, Lisková) při organizaci a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí,
 • poskytuje informace občanům týkající se města Kravaře,
 • poskytuje příslušné tiskopisy a informační brožury,
 • z titulu své funkce se úsek zodpovídá starostce města.

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou jí trvale svěřeny

 • podílí se na tvorbě svého rozpočtu a svého ORJ.
Úsek personální, vzdělávání a vyplácení mezd
 • zajišťuje oblast zdravotní péče o zaměstnance zařazené do MěÚ,
 • provádí veškeré administrativní práce spojené s přijímáním a zařazováním nových zaměstnanců, vyhotovuje pracovní smlouvy, provádí jejich změny,
 • zabezpečuje práce spojené s ukončením pracovního poměru, podává informace odborové organizaci v rozsahu stanoveném právními předpisy,
 • vede osobní spisy zaměstnanců, provádí jejich aktualizaci a doplnění, zajišťuje archivaci,
 • vede evidenci zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, poživatelů starobních a invalidních důchodů, zabezpečuje zákonná opatření ve vztahu k těmto zaměstnancům,
 • uzavírá dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • vede evidenci vzdělávání úředníků, zpracovává plány vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících, navrhuje programy vzdělávacích akcí pro zaměstnance městského úřadu,
 • zajišťuje účast zaměstnanců na různých formách zvyšování kvalifikace,
 • zajišťuje metodické řízení a konzultační činnost při sestavování individuálních plánů vzdělávání úředníků zařazených do městského úřadu a jejich zařazování do příslušných vzdělávacích programů,
 • zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory výběr zaměstnanců, kteří pro výkon své pracovní činnosti potřebují zvláštní odbornou způsobilost, organizuje jejich přihlášení a přípravu ke zkoušce, vede evidenci vydaných osvědčení,
 • organizuje a zabezpečuje zúčtování všech složek platů a odměn
 • zabezpečuje realizaci jednotlivých srážek z platu v souladu s platnou právní úpravou a jejich převod na účty příslušných peněžních ústavů,
 • zajišťuje sběr dat od příspěvkových organizací do informačního systému o platech,
 • organizuje a zabezpečuje zúčtování všech složek platů a odměn za pracovní pohotovost,
 • zpracovává a zabezpečuje výplaty mezd a dávek nemocenského pojištění,
 • zabezpečuje realizaci jednotlivých srážek z platu v souladu s platnou právní úpravou a jejich převod na účty u příslušných peněžních ústavů,
 • spolupracuje s Odborem financí na výběrových řízeních na místě ředitelů škol a vede pro místostarostu osobní spisy ředitelů škol,
 • zajišťuje vyplácení a kontrolu čerpání sociálního fondu, navrhuje změny ve způsobu čerpání a zabezpečuje kontrolu řádného využití finančních prostředků,
 • zpracovává rozpočet sociálního fondu.
Úsek speciálních činností
 

Členění úseku:

 • činnosti v oblasti regionálního rozvoje, integrace a strukturálních fondů
 • činnosti v oblasti krizového řízení, obrany státu, BOZP a PO
 • činnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa, cestovního ruchu

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou mu trvale svěřeny

 • zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu dlouhodobé koncepce a strategie hospodářského a sociálního rozvoje města,
 • zajišťuje a koordinuje účast města na využívání předstrukturálních a strukturálních fondů EU,
 • zajišťuje a koordinuje účast města při využívání dotací z různých dotačních titulů,
 • zastupuje město v soudních řízeních na základě udělené plné moci, vede centrální evidenci písemností soudních sporů, ve kterých město vystupuje v jakémkoliv postavení,
 • ve zvláštních případech organizuje pro město poskytování právních služeb,
 • vede centrální evidenci pověření a plných mocí k zastupování města,
 • vyhledává a zajišťuje zpracování žádosti o dotační tituly pro město Kravaře a příspěvkové organizace města,
 • podporuje a stimuluje aktivní cestovní ruch ve městě, zúčastňuje se akcí z oblasti cestovního ruchu,
 • vykonává poradenskou činnost pro orgány města v oblasti cestovního ruchu,
 • zajišťuje prezentaci města na výstavách cestovního ruchu a veletrzích,
 • zajišťuje zhotovení propagačních materiálu města,
 • spolupracuje se MSK při analýze Marketingové strategie cestovního ruchu turistického regionu severní Morava a Slezska,
 • zajišťuje činnost a potřeby jednotky požární ochrany,
 • zpracovává příslušnou dokumentaci, týkající se požární ochrany a připravuje podklady pro vydání obecně závazných vyhlášek z oblasti BOZP a PO,
 • zodpovídá za proškolení z BOZP a PO zaměstnanců města v objektech městského úřadu, zajišťuje pravidelné proškolování všech vedoucích a ostatních zaměstnanců, vede evidenci o tomto pravidelném proškolování,
 • vede evidenci pracovních úrazů všech zaměstnanců MěÚ,
 • zajišťuje činnost ohlašoven požárů,
 • eviduje veškeré dotační tituly, které obdrží město Kravaře z různých dotačních programů (krajské fondy, státní fondy, fondy z ROP, IOP a jiných fondů EU).

Vztah k příspěvkovým organizacím a Městské policie

 • spolupracuje s Městskou policii při zabezpečování turistických a jiných akcí.

Vztah k výborům zastupitelstva města komisím rady města a zvláštním organům města a organizačním složkám města

zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce, které souvisejí s činnostmi:

 • povodňové komise obce s rozšířenou působnosti,
 • bezpečnostní Rada města Kravaře,
 • Krizového štábu města Kravaře,
 • jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kravaře.

Vztah k rozpočtu obce

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu organizačních jednotek:


V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností

 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 240//2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších novel,
 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel,
 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších novel a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších novel,
 • zabezpečuje plnění úkolů a opatření hospodářské mobilizace a civilní ochrany dle příslušných právních předpisů,
 • zabezpečuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších novel,
 • vykonává státní správu podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších novel,
 • provádí administraci Programu obnovy venkova v rámci obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zabezpečuje plnění povinností podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel.

Přestupky a správní delikty, které úsek projednává v 1. stupni

 • podle § 64 - § 68 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších novel,
 • podle § 5 a § 6 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel,
 • další přestupky a správní delikty v působnosti Kanceláře tajemníka.

Úsek podatelny
 • poskytuje informace občanům týkající se členění a umístění odborů a oddělení v budovách MěÚ Kravaře,
 • poskytuje informace občanům k osobním podáním,
 • přijímá pošty od poskytovatelů poštovních služeb, eviduje ji a zajišťuje následný export do jednotlivých odborů a oddělení MěU Kravaře,
 • eviduje a následně zajišťuje příslušné předání uložené poštovní korespondence příslušným občanům Města Kravaře
 • zajišťuje nahlédnutí do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších novel (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 tohoto zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů) a Věstníku právních předpisů kraje,
 • přijímá od občanů oznámení o shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., O právu shromažďovacím, ve znění pozdějších novel a v případě zavření úřadu v pracovní dny zajišťuje náhradní možnost převzetí tohoto oznámení od těchto občanů v pracovní době od 14:00h do 15:00h,
 • poskytuje informace občanům z internetových stránek Města Kravaře,
 • podává informace občanům v případě jejich žádosti o zakoupení suvenýrů, upomínkových předmětů, map, publikací, pohlednic, plánu města Kravař (dle aktuální nabídky),
 • zajišťuje občanům možnost nahlédnout do Sbírky zákonů podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších novel. (Tato povinnost se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4 zákona, tj. rozsáhlých příloh, které je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů), Věstníku právních předpisů kraje,
 • umožňuje občanům získat možnost nahlédnout do Seznamu oprávněných osob, podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších novel a jednotlivých pověření,
 • umožňuje občanům nahlédnout do právních předpisů města Kravaře, usnesení rady města a zastupitelstva Kravaře,
 • umožňuje občanům získat formulář pro podání žádosti o výpis z rejstříku trestů ČR,
 • umožňuje občanům získat na MěÚ službu kopírování, laminování, kroužkové vazby, faxování, vyhledávání a tisku informací z internetu nebo jiných služeb dle aktuální nabídky informačního centra (všechny tyto služby jsou placené),
 • umožnit získat občanům na MěÚ službu vidimace a legalizace (v případě nepřítomnosti pracovníka informačního centra jsou tyto služby poskytovány příslušnými odbory v základní pracovní době úřadu);
 • zabezpečuje pro občany získání služeb ze systému CzechPOINT.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
BENDOVÁ Helena úsek personální, vzdělávání a vyplácení mezd 553 777 905
MICHALISKO Roxana sekretariát starostky 553 777 953
VIKTORINOVÁ Alena sekretariát starostky 553 777 907
HLAVÁČ Michal Úsek krizového řízení, obrany státu, BOZP A PO 553 777 948
HALFAROVÁ Marie úsek podatelny 553 777 911
MRKVOVÁ Martina, Bc. referent správy dotací 553 777 908
WAWRZINEK Daniel úsek veřejných zakázek, dohledu nad správou majetku ve vlastnictví města 553 777 944
KOZELKOVÁ Krista mzdová účetní 553 777 903
HANZLÍKOVÁ Eva tisková mluvčí 734709044