Obsah

Odbor místního hospodářství a investiční výstavby

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru:

 • Oddělení komunálních služeb a správy ČOV
 • Úsek správy ČOV a veřejné kanalizace
 • Úsek komunálních služeb
 • Úsek údržby, oprav a úklidu městských budov
 • Úsek správy nemovitého majetku
 • Úsek investiční výstavby
 • Úsek odpadového hospodářství, služeb bytového hospodářství a inventarizace majetku města Kravaře
 • Úsek dopravy
 • Úsek veřejných zakázek, dohledu nad správou majetku ve vlastnictví města

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Oddělení komunálních služeb a správy ČOV

 • zajišťuje provoz čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace a stokové sítě,
 • provádí měření pro výpočet poplatku za vypouštění odpadních vod,
 • zajišťuje odběry vzorků odpadních vod a jejich laboratorní rozbory,
 • zajišťuje, aby provoz ČOV a stokové sítě probíhal v souladu s rozhodnutím orgánu státní správy,
 • vydává vyjádření k napojení na splaškovou kanalizaci a stokovou síť,
 • zajišťuje pravidelnou údržbu ČOV a splaškové kanalizace a stokové sítě,
 • provádí výpočet ceny stočného,
 • vede evidenci stočného a zabezpečuje jeho výběr,
 • vede evidenci dlužníků stočného, zabezpečuje zasílání upomínek, popřípadě připravuje podklady pro soudní vymáhání dluhu,
 • zabezpečuje uzavírání smluv o odvádění odpadních vod,
 • zabezpečuje likvidaci odpadů z ČOV,
 • zajišťuje reklamační řízení vůči zhotoviteli stavby ČOV a splaškové kanalizace,
 • zpracovává materiály pro jednání s orgány města,
 • zajišťuje provoz čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace.

Úsek komunálních služeb

 • zabezpečuje správu, údržbu a opravy místních komunikací a chodníků a cyklostezky,
 • zajišťuje zimní údržbu místních komunikací a chodníků,
 • ve spolupráci s Městskou policií navrhuje koncepci dopravního značení ve městě,    zabezpečuje údržbu, úpravy a změny dopravního značení ve městě,
 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně, veřejných prostranství,
 • zajišťuje správu a údržbu městské dešťové kanalizace,
 • vydává vyjádření pro připojení k městské kanalizaci nebo komunikaci,
 • zajišťuje ořezy a kácení dřevin na pozemcích města,
 • zabezpečuje svoz odpadů z odpadkových košů,
 • provádí měření pro výpočet poplatku za znečištění povrchových vod,
 • provádí monitorování původní skládky,
 • navrhuje koncepci veřejné zeleně ve městě,
 • řídí a zadává úkoly pracovní četě,
 • zabezpečuje správu a údržbu veřejného osvětlení,
 • vede evidenci materiálu a zásob na skladech,
 • zabezpečuje správu a údržbu městských hřbitovů,
 • eviduje a řeší stížnosti občanů na údržbu veřejných prostranství a komunikací,
 • zpracovává materiály pro jednání s orgány města a připravuje podklady pro roční rozpočet Odboru místního hospodářství a investiční výstavby.

Úsek údržby, oprav a úklidu městských budov 

 • zabezpečuje správu a údržbu bytového hospodářství a městských budov,
 • vede kompletní agendu úprav a oprav,
 • sestavuje roční rozpočet bytového hospodářství,
 • vyřizuje žádosti o opravy a úpravy nad rámec běžných oprav u pronajatých prostorů, včetně zápočtů a finančního vyrovnání za opravy,
 • eviduje a řeší stížnosti nájemců bytového fondu z pohledu správy a údržby,
 • eviduje žádosti o byty,
 • připravuje smlouvy o nájmu bytů,
 • vyjadřuje se k udržovacím a stavebním úpravám, které provádí nájemník fondu města,
 • zajišťuje a řeší pojistné události na domovním fondu v majetku města,
 • zajišťuje revizi elektrických a revizi plynových zařízení, včetně následného odstranění zjištěných závad,
 • zpracovává materiály pro jednání s orgány města a připravuje podklady pro roční rozpočet Odboru místního hospodářství a investiční výstavby,
 • provádí úklid kancelářských prostor v budovách Městského úřadu v Kravařích.

Úsek správy nemovitého majetku

 • zajišťuje správu nemovitých věcí ve vlastnictví města,
 • připravuje návrhy na pronájem a prodej objektů a bytů města,
 • připravuje podklady pro kupní a nájemní smlouvy, eviduje žádosti o byty,
 • zajišťuje zápisy do katastru nemovitostí,
 • zpracovává podklady pro přiznání daně z nemovitostí a z převodu nemovitostí,
 • předkládá radě města návrhy na vydání souhlasu s umístěním staveb, se vstupy na pozemky, se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemky ve vlastnictví města,
 • zajišťuje činnosti související se zřizováním věcných břemen.

Úsek investiční výstavby

 • svou činností zabezpečuje investiční rozvoj města, včetně zajištění projektové přípravy,
 • zajišťuje přípravu investičních akcí,
 • připravuje pro radu města nebo výběrovou komisí výběr firem pro projektování a firem pro zabezpečení výstavby,
 • připravuje podklady pro jednání výběrové komise nebo rady města,
 • zadává zpracování projektových dokumentací, studií a prováděcích projektů,
 • zajišťuje dokumentaci a podklady pro územní rozhodnutí,
 • zajišťuje potřebná povolení,
 • zabezpečuje přípravu smluv a kontrolu jejich dodržování,
 • zabezpečuje výkon technického dozoru, včetně kontroly kvality díla a správné fakturace,
 • zajišťuje kolaudace dokončených staveb,
 • sleduje čerpání a vyúčtování investičních dotací,
 • zpracovává podklady pro plán investic a investiční koncepci a roční rozpočet města,
 • zajišťuje zpracování podkladů pro vyhlášené granty, vede v této věci jednání s příslušnými úřady, provádí zhodnocení akce.

Úsek odpadového hospodářství, služeb bytového hospodářství a inventarizace majetku města Kravaře

Činnost úseku je zaměřena na veškeré záležitosti týkající se komunálního odpadu

 • vede evidenci odpadového hospodářství,
 • uzavírá smlouvy na odvoz a likvidaci odpadů,
 • zabezpečuje výběr poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu,
 • zajišťuje svoz a likvidaci velkokapacitního odpadu, skla a plastů,
 • zpracovává výkazy pro společnosti zajišťující zpětný odběr odpadů,
 • provádí kontrolu fakturace odvozu a likvidace odpadů,
 • vede evidenci dlužníků poplatků, případně připravuje podklady pro soudní vymáhání dluhu,
 • vede evidenci majetku města,
 • připravuje a navrhuje postup inventarizačních prací Radě města,
 • koordinuje přípravu a průběh fyzické inventarizace a spolupracuje v této oblasti s ostatními odbory,
 • provádí kontrolu nakládání s odpady fyzických i právnických osob,
 • eviduje a řeší stížnosti občanů na problematiku odpadového hospodářství.

Úsek dopravy

Činnost je zaměřena na správu a údržbu motorových vozidel a na jejich hospodárné využívání

 • vede evidenci vozidel města Kravaře,
 • vede evidenci žádanek o dopravu, přiděluje vozidla ostatním pracovníkům města,
 • kontroluje průběžné vedení knih jízd,
 • zpracovává měsíční vyúčtování jízd a připravuje podklady k jejich případné fakturaci,
 • zodpovídá za technický stav vozidel, zajišťuje údržbu vozového parku,
 • zajišťuje provedení technických a emisních prohlídek,
 • vede evidenci CCS karet,
 • vyřizuje agendu týkající se pojištění vozidel.

Úsek veřejných zakázek, dohledu nad správou majetku ve vlastnictví města

 • V rámci své působnosti zajišťuje a koordinuje rozvoj stavebních činností a dalších prací ve správě města Kravaře (ORJ 6173 a ORJ 6112 – ve správě tajemníka a zastupitelstva),
 • je garantem pro kontrolu zadávání veřejných zakázek všech odborů a oddělení MěÚ Kravaře,
 • radě nebo zastupitelstvu města předkládá návrhy na vyhlášení veřejných zakázek mimo směrnici MěÚ Kravaře (o zadávání veřejných zakázek),
 • zpracovává podklady pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení k investičním akcím města v rámci své působnosti,
 • pro zaměstnance MěÚ organizuje nákup a distribuci kancelářských, pracovních, ochranných, hygienických pomůcek či jiných pracovních pomůcek nebo věcí,
 • na základě rozhodnutí tajemníka, starostky, místostarosty, rady či zastupitelstva provádí stavební dozor na určených stavbách, provádí technický dozor včetně kontroly kvality díla a správné fakturace,
 • zajišťuje kolaudaci staveb,
 • zpracovává podklady pro plán investic a investiční koncepci a rozpočet,
 • připravuje podklady pro jednání výběrových či hodnotících komisí veřejným zakázkám,
 • předkládá návrhy na zlepšení městské infrastruktury.

Vztah k rozpočtu města

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu dle směrnic pro nakládání s finančními prostředky, postupy účetnictví a dalších ustanovení, které jsou schváleny usneseními Rady města.

 

Ceníky:    
Odbor místního hospodářství a investiční výstavby soubor PDFext-pdf soubor DOCX
Cena stočného na rok 2018 zde ke stažení  
Ceník prodeje palivového dřeva zde ke stažení  
Ceník přistavení kontejnerů 2022 zde ke stažení  
Ceník zapůjčení stanů 2018 zde ke stažení  
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství zde ke stažení  
Ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví města 2022 zde ke stažení  

 

Provozní řády:    
Odbor místního hospodářství a investiční výstavby soubor PDFext-pdf  
Provozní řád sběrného dvora v Kravařích zde ke stažení  
Provozní a návštěvní řád sportovního areálu zde ke stažení  
Řád veřejného pohřebiště - Kostelní zde ke stažení

 

Řád veřejného pohřebiště - Novodvorská zde ke stažení  

 

Osoby

Jméno Funkce Telefon
KOCIÁN Walter, Ing. vedoucí odboru 553 777 941
KOPPERBERG Karel správce vozového parku, referent majetkové správy 553 777 942
LICHTBLAUOVÁ Marie úsek služeb bytového hospodářství 553 777 938
PETERKOVÁ Regina úsek inventarizace majetku města Kravaře 553 777 946
BEŇOVIČ Daniel, Ing. úsek investiční výstavby 553 777 954
VEHOVSKÁ Lucie, Bc. úsek správy nemovitého majetku 553 777 952
MORAVEC Petr vedoucí oddělení komun. služeb a správy ČOV 553 777 943
PAPEŽOVÁ Jarmila úsek odpadového hospodářství 553 777 945

Žádost o individuální (mimořádnou) dotaci pro majitele domů a Spol. vlastníků bytových jednotek (SVJ) na koupi čerpadla a jímky pro majitele nemovitostí, kteří se nemohou z technických důvodů připojit na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV - (PDF)

Žádost o individuální (mimořádnou) dotaci pro majitele domů a Spol. vlastníků bytových jednotek (SVJ) na koupi čerpadla a jímky pro majitele nemovitostí, kteří se nemohou z technických důvodů připojit na veřejnou splaškovou kanalizaci ČOV - (DOC)

Formulář - ohlašovací povinnost 2022 (PDF)

Formulář - ohlašovací povinnost 2022 (RTF)

Žádost o navrácení přeplatku - odpady (PDF)

Žádost o navrácení přeplatku - odpady (DOC)

Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví města Kravaře

Žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví města Kravaře

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena (PDF)

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena (DOCX)

Žádost o pronájem bytu.pdf

Žádost o vyjádření - existence inž.sítí ve správě města, souhlas o napojení kanalizace.pdf

Žádost o vyjádření - existence inž.sítí ve správě města, souhlas o napojení kanalizace.doc

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství pro vydání souhlasu a vyměření místního poplatku (aktualizováno 05/2021).pdf

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství pro vydání souhlasu a vyměření místního poplatku (aktualizováno 05/2021).docx

Pravidla pro pronájem ploch pro reklamní a propagační zařízení, pronájem části pozemku za účelem umístění reklamního panelu + přílohy (aktualizováno 6.9.2019)