Obsah

Památková péče

Výzva vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2019. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den 28. února 2019. Vlastník, který má zájem o tento dotační titul, je povinen vyplnit formulář oficiální žádosti, plnou moc, ve které pověřuje k administraci tohoto titulu MěÚ Kravaře a dále pak povinné přílohy (vše viz. níže) a to v předepsaných termínech. Obec s rozšířenou působností Kravaře dává na vědomí, že chce využít celou výši přidělené alokace.

Finanční kvóta přiznaná ORP Kravaře je v celkové výši 188 tis. Kč.
Finanční spoluúčast ze strany potenciálních žadatelů je minimálně 20%.

Zásady pro přiznání dotace včetně všech formulářů naleznete zde:
http://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html