Obsah

Územní plánování

Na prvotní pořízení ÚAP Město Kravaře získalo finanční podporu z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU v celkové výši 1 31 730,- Kč. Evropská unie se spolupodílela ve výši 85 % (tj. částkou 876 970,- Kč) z celkových způsobilých výdajů, a to dotací z Integrovaného operačního programu (IOP), který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15 % (tj. 154 760,- Kč) bylo uhrazeno ze státního rozpočtu ČR.

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Kravaře

Územně analytické podklady se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. Jsou zpracovány pro celé pověřené území obce s rozšířenou působností Kravaře, jedná se o tyto obce:

  • Bolatice
  • Chuchelná
  • Kobeřice
  • Kravaře
  • Rohov
  • Strahovice
  • Sudice
  • Štěpánkovice
  • Třebom

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou v těchto ustanoveních nově vymezeným druhem územně plánovacích podkladů, které mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území a být jedním z podkladů pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Úkolem ÚAP je zjistit a vyhodnotit stav a vývoj území, jeho hodnoty, limity využití území, záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určit problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP se průběžně aktualizují na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky se pořídí jejich úplná aktualizace. Nyní se jedná o první úplnou aktualizaci ÚAP na území obce s rozšířenou působností Kravaře (dále jen „ORP Kravaře“).

 

Územně analytické podklady 2008

Textová část

 

Grafická část

 

První úplná aktualizace územně analytických podkladů 2010

Rozbor udržitelného rozvoje území

 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

 

Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů 2012

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi ORP Kravaře

 

Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi ORP Kravaře

Pozn.: Veškeré materiály o technické infrastruktuře vedené na území obce s rozšířenou působností Kravaře jsou uloženy na Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, Městský úřad Kravaře.

 
Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016


Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi ORP Kravaře

Pozn.: Veškeré materiály o technické infrastruktuře vedené na území obce s rozšířenou působností Kravaře jsou uloženy na Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, Městský úřad Kravaře.

 

PÁTÁ úplná aktualizace územně analytických podkladů 2020


Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi ORP Kravaře

Pozn.: Veškeré materiály o technické infrastruktuře vedené na území obce s rozšířenou působností Kravaře jsou uloženy na Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, Městský úřad Kravaře.