Obsah

Dokumenty

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (PDF)

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (RTF)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (docx)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (pdf)

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.doc

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.pdf

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.doc

Žádost o vydání loveckého lístku.pdf

Žádost o vydání loveckého lístku.zfo

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf

Žádost o vydání rybářského lístku.zfo

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (docx)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf)

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.pdf

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.doc

Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.pdf

Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.doc

Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou - MYSL1.pdf

Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou - MYSL2.pdf

Plán lovu ostatních druhů zvěře - MYSL3.pdf

Plán péče o zvěř - MYSL4.pdf

Plán společných lovů zvěře - MYSL5.pdf

Plán počtu loveckých psů - MYSL6.pdf

Výsledky sčítání zvěře - MYSL7.pdf

Měsíční hlášení o plnění plánu - MYSL8.pdf

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.pdf

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.doc

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru.pdf

Ohlášení odstranění

Oznámení změny v užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Žádost o stavební povolení

Ohlášení stavby

Oznámení záměru

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Žádost o územně plánovací informaci.pdf

Žádost o územně plánovací informaci.doc

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Společné oznámení záměru

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.doc

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.doc

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.doc

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadníchvod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

11. Žádost o udělení souhlasu

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

13. Žádost o vyjádření

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo o jeho změnu

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

26. Žádost o povolení odstranění nebo zrušení stavby vodního díla

27. Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla