Obsah

Odbor financí

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru:

 • Úsek účetnictví
 • Úsek daní a poplatku
 • Úsek pokladny
 • Úsek školství a financování škol
 • Úsek rozpočtu

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou trvale svěřeny

Úsek účetnictví

 • provádí finanční vypořádání se státním rozpočtem na daný rok,
 • zajišťuje agendu spojenou s poskytováním půjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře,
 • zajišťuje agendu spojenou s povoláním a organizováním sbírek určených k veřejným účelům v případech, kdy organizátorem je město,
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů, zajišťuje jejich splátky,
 • zpracovává finanční analýzy jak v příjmové tak ve výdajové části,
 • řídí peněžní toky a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků,
 • vede účetnictví o vlastním hospodaření města, o majetku včetně akcií a podílů,
 • zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje jejich sumarizaci za město,
 • vyhotovuje roční a jednorázové statistické výkazy,
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy,
 • zřizuje a ruší účty v peněžních ústavech,
 • připravuje a zpracovává ve spolupráci s tajemníkem a vedením města Kravaře směrnice, týkající se účetnictví,
 • vede evidenci daňových a účetních dokladů a smluv, z nichž vyplývá finanční plnění, vede evidenci nájemného a kupních smluv na pozemky, prodané domy, nebytové prostory, včetně úhrad,
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se poskytování půjček z fondů města, poskytování dotací na základě rozhodnutí orgánů města, pokud nejsou evidovány jiným útvarem,
 • vede centrální evidenci písemností týkající se činnosti finančního výboru zastupitelstva města,
 • zpracovává podklady pro jednání finančního výboru,
 • zpracovává zápisy z jednání finančního výboru,
 • vede centrální evidenci směnek a šeků,
 • eviduje akcie v majetku města,
 • vydává a eviduje příkazové bloky včetně jejich vyúčtování,
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se přezkoumání hospodaření obce,
 • zpracovává přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • měsíčně zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • zpracovává závěrečný účet města,
 • provádí finanční vypořádání s přidělenými účelovými finančními prostředky,
 • zpracovává dokladovou inventarizaci,
 • zpracovává knihu došlých faktur,
 • zpracovává knihu vydaných faktur,
 • zpracovává evidenci psů,
 • zpracovává smlouvy vyplývající z poskytnutí půjčky,
 • zpracovává vnitřní předpisy na úseku účetnictví,
 • vydává a eviduje příjmové pokladní doklady pro jednotlivé dílčí pokladny,
 • zasílá měsíční zpracování hospodaření města na ČSÚIS,
 • zasílá čtvrtletní zpracování pomocného analytického přehledu na ČSÚIS,
 • měsíčně zpracovává kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty,
 • provádí účetní záznamy pro potřeby Pomocného analytického přehledu,
 • zpracování roční výkaz Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

Úsek daní a poplatku

 • provádí roční finanční vypořádání se státním rozpočtem (daně a poplatky),
 • vede evidenci správních poplatků na svěřeném úseku,
 • vymáhá pohledávky v působnosti svého odboru,
 • zpracování evidenci pokutových bloků, včetně ročního vyúčtování.

Úsek pokladny

 • zajišťuje agendu vedení pokladny MěÚ.
 • zajišťuje agendu přísně zúčtovatelných tiskopisů.

Úsek školství, příspěvkové organizace, dotace z rozpočtu města

 • projednává s řediteli škol koncepci rozvoje škol a další podmínky podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších novel, jejichž zřizovatelem je město Kravaře,
 • spolupracuje se školskými zařízeními při zajišťování úkolů, souvisejících s dodržováním právních předpisů v oblasti školství a zajišťuje následnou kontrolu,
 • rozhoduje o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, které zřizuje město,
 • ve spolupráci s místostarostou se podílí na předložení ke schválení Radě města návrhů platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací,
 • ve spolupráci s místostarostou se podílí na předložení ke schválení Radě návrhů odměn ředitelům školských příspěvkových organizací,
 • archivuje zřizovací listiny příspěvkových organizací města Kravaře,
 • zajišťuje ve spolupráci s místostarostou platovou agendu pro ředitele škol dle platných právních předpisů,
 • vede centrální evidenci písemností týkajících se poskytování půjček z fondů města, poskytování a vyúčtování dotací na základě rozhodnutí orgánů města, pokud nejsou evidovány jiným útvarem,
 • zpracovává a předává krajskému úřadu návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu dle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších novel,
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem, radou a tímto organizačním řádem ve vztahu k těmto příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města finančně usměrňuje činnost těchto organizací:
 • Základní škola Kravaře, příspěvková organizace, Komenského 14/685, 747 21, Kravaře,
 • Základní škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace, Bolatická 9/97, 747 21, Kravaře část Kouty,
 • Mateřská škola Kravaře, příspěvková organizace, Petra z Kravař 9/3165, 747 21, Kravaře,
 • Mateřská škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace, Hlučínská 189/256, 747 21, Kravaře část Kouty,
 • Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře, příspěvková organizace, Ivana Kubince 5, 747 21 Kravaře, část Dvořisko,
 • Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, Náměstí 20, 747 21, Kravaře,
 • Domov pro seniory sv. Hedviky-Kravaře, příspěvková organizace, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře,
 • Městský aquapark Kravaře, příspěvková organizace, Kostelní 2075/28B, 747 21, Kravaře,
 • zabezpečuje úkoly v plnění zákona o finanční kontrole.

Úsek rozpočtu

 • sumarizuje návrh rozpočtu, dle požadavků jednotlivých správců rozpočtu, a předkládá ke schválení v orgánech města (rozpočet města na daný kalendářní rok),
 • zpracování rozpočtová opaření dle požadavků jednotlivých správců rozpočtu a předkládá ke schválení v orgánech města,
 • zabezpečuje rozpis schváleného rozpočtu a navedení do systému výkaznictví,
 • zabezpečuje rozpis schválených rozpočtových opatření a navedení do systému výkaznictví,
 • zpracování rozpočet Fondu rozvoje bydlení,
 • zpracování rozpočtový výhled,

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům obce

Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností:

 • finančního výboru.

Úkoly v přenesené působnosti

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností (§ 64 a § 66 zákona o obcích), pokud je nevykonávají zvláštní orgány nebo komise, a to:

 • Kontroluje účelové využití dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a rozpočtu kraje,
 • povoluje veřejné sbírky prováděné na území města a provádí kontroly jejich vyúčtování,
 • povoluje tomboly a loterie provozované na území města, vykonává státní dozor a kontroluje jejich vyúčtování, Sb., O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává:

 • ukládá pokuty za porušení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších novel a zajišťuje jejich vymáhání do fáze soudního řízení,
 • další přestupky a správní delikty v působnosti odboru,

Vztah k rozpočtu města

 • Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města Kravaře na daný kalendářní rok.

V oblasti přenesené působnosti

 • zabezpečuje činnost příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává:

 • přestupky na úseku školství a výchovy mládeže.

Rozsah metodické činnosti:

 • provádí metodickou a konzultační činnost pro zaměstnance zajišťující činnost v oblasti předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
BAĎURA Lukáš, Bc. Vedoucí odboru financí 553 777 901
SVAČINOVÁ Jana, Ing. příspěvkové organizace, dotace z rozpočtu města 553 777 906
VILÁŠKOVÁ Alena úsek účetnictví, úsek daní a poplatků 553 777 940
LATOŇOVÁ Jana úsek pokladny 553 777 939
GILÍKOVÁ Tereza úsek účetnictví 553 777 904