Obsah

Místní poplatek

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

  • poplatek pro rok 2021 činí 650,- Kč na jednu osobu dle OZV č. 3/2020
  • poplatek je splatný od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021
  • každá osoba obdrží do schránky koncem ledna složenku s variabilním symbolem, kterou lze uhradit těmito způsoby:

Způsob úhrady:

  • bezhotovostní úhrada bankovním převodem: na č. účtu 1846631329/0800, je třeba znát variabilní symbol, který má každá osoba odlišný, variabilní symbol je uveden na složence, kterou obdržíte do schránky, úhradu zašlete na každý variabilní symbol jednotlivě
  • hotově nebo platební kartou na pokladně: v kanceláři č. 232, 1. patro, budova MěÚ Kravaře, Náměstí 405/43, složenku vezměte s sebou, pro identifikaci platby je nutno uvést variabilní symbol, platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu, za nezletilé děti zajišťují platbu jejich zákonní zástupci
  • složenkou na poště: zde je nutno počítat s poplatkem za úhradu.

Osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2020.

Kdo je ze zákona povinen hradit poplatek?

  • každá fyzická osoba přihlášená v obci,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.