Obsah

Informace pro občany-volby 2021

Na obrázku vlajka ČR

Letos na podzim nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Budou se konat v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá na území ČR, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo volič nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.


Co když se nemohu dostavit do svého volebního okrsku?

Už teď víte, že nebudete jít moc odvolit do svého volebního okrsku, například z důvodu hospitalizace v nemocnici? V tom případě, si můžete požádat o voličský průkaz, který Vám vystaví na Městském úřadu Kravaře, Náměstí 405/43, Kravaře, na Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do pátku 1.10.2021 do 16.00 hod.); toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření není zpoplatněno) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle (žádost o vydání voličského průkazu, plná moc k převzetí voličského průkazu, je přístupná na hlavní stránce města Kravaře v sekci – pro občany-volby).
http://www.kravare.cz/pro-obcany/volby/

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

S voličským průkazem můžete volit ve volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

V zahraničí je možné do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovat na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: Volby – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

V této souvislosti si zkontrolujte platnost občanského průkazu. V případě jeho neplatnosti si požádejte o vydání nového.

S případnými dotazy se obracejte na Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Tel. 553 777 930, 931, 933, 935.

Soubory: