Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Městská policie

Městskou policii v Kravařích sloužící k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, zřídilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou ze dne 6. května 1993, ve znění pozdějších novel.

Městská policie je orgánem obce, který je zřizován a zrušován zastupitelstvem města obecně závaznou vyhláškou. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii nebo jiného zákona, ve znění pozdějších novel. Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle citovaného nebo jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném citovaným nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě. Řízením Městské policie Kravaře je usnesením zastupitelstva města pověřen místostarosta, který rovněž jménem města jedná v pracovněprávních vztazích strážníků.

Strážník MP je zaměstnancem Města Kravaře, zařazeným do Městské policie. Početní stav MP Kravaře stanovuje zastupitelstvo města, z toho 1 strážník je pověřen plněním některých úkolů při řízení MP.

Městská policie plní úkoly na:

 • ochrany veřejného pořádku,
 • dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
 • odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích,
 • preventivní činnosti,
 • spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami,
 • součinnosti s orgány Policie České republiky.

Ochrana veřejného pořádku

 • chrání práva a oprávněné zájmy fyzických osob, zejména před útoky na jejich život, zdraví, osobní integritu, na jejich čest, svobodu a důstojnost,
 • chrání majetek města, fyzických a právnických osob, především před poškozováním a krádežemi,
 • zabraňují porušování pravidel občanského soužití, zejména rvačkám, výtržnictví, vandalismu, rušení nočního klidu a poškozování obecně prospěšných zařízení,
 • spolupůsobí při dohledu na dodržování zákonů a předpisů zejména na úseku:
 • lesního a vodního hospodářství,
 • ochrany životního prostředí,
 • boje proti alkoholové a nealkoholové toxikománii,
 • protipožárních opatření,
 • ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Vzájemné vztahy městské policie k orgánům obcí a Policie ČR stanoví zvláštní předpis.

Bezpečnost a plynulost silničního provozu

 • podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
 • jestliže to vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu řídí a usměrňují dopravu,
 • zajišťují místa dopravních nehod a vzniklou situaci hlásí Policii ČR,
 • v součinnosti s Policií ČR mohou zastavovat vozidla zejména:
 • při podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
 • při porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti
 • předkládá odboru dopravy:
 • oznámení o spáchání přestupku, pokud o něm sám nerozhodne a přestupek nemůže být vyřízen jinak,
 • poznatky o zjištěných závadách na komunikacích a dopravním značení,
 • oznámení o projednání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích-zařazených do bodového systému.

Odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích

 • odhalují přestupky, které podle zvláštních předpisů objasňují nebo oznamují příslušným orgánům a pokud zákon stanoví, rozhodují o nich.

Preventivní činnosti, spolupráce se státními orgány, orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost s Policií České republiky

 • MP využívá k preventivním opatřením především přímý výkon služby. Provádí opatření k předcházení trestné činnosti. Přitom spolupracuje s občany a ostatními zainteresovanými orgány a využívá jejich podnětů a poznatků k policejní práci.
 • využívá prostředků daných zákonem k upozornění na zjištěné nedostatky s žádostí o nápravu a provedení odpovídajících opatření ze strany občanů a organizací.
 • úzce spolupracuje s komisí bezpečnostně dopravní a veřejného pořádku zřízenou Radou města Kravaře.

Činnost městské policie vychází obecně ze zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších novel a v návaznosti na tyto právní a obecně závazné předpisy

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších novel
 • Listina základních práv a svobod vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších novel
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších novel
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších novel
 • Zákon č. 379/2005 Sb., O opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výroby, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších novel
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, ve znění pozdějších novel
 • Právní předpisy Města Kravař
 • Zákon č. 553/1991 o obecní policii, ve znění pozdějších novel

V blokovém řízení může městská policie projednat přestupky

 • jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,
 • spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.

Městská policie je k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů

Policie ČR

 • při hledaných a pohřešovaných osobách a věcech,
 • při odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,
 • při zjištění totožnosti osob, které byly předvedeny na policii nebo omezeny na osobní svobodě podle trestního řádu.

Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

 • při zjištění totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,
 • při zjištění řidiče, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce,
 • osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu,
 • při zjištění totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona.

Obecních úřadů

 • o psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,
 • o povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce,
 • o povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
   

Osoby

Martin DEHNER

vedoucí městské policie

Radek JOCHIM

strážník městské policie

Lukáš RYBKA

strážník městské policie

Vilém STARECZEK

strážník městské policie

Kateřina HAUPTFLEISCH

strážník městské policie

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
9
28
10
29
9
30
11
31
16
1
18
2
10
3
6
4
6
5
7
6
6
7
10
8
16
9
12
10
5
11
5
12
6
13
6
14
11
15
17
16
8
17
6
18
7
19
6
20
6
21
11
22
17
23
13
24
6
25
6
26
8
27
7
28
8
29
11
30
7

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
oblačno 27 °C 13 °C
úterý 18. 6. déšť 26/17 °C
středa 19. 6. slabý déšť 29/16 °C
čtvrtek 20. 6. oblačno 22/15 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:853
TÝDEN:853
CELKEM:2477078

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa