Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Úsek životního prostředí

Členění oddělení

 • vodoprávní úřad
 • úsek ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, environmentální osvěty
 • úsek ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
 • úsek lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Zajišťuje organizačně technické práce:

 • povodňové komise obce s rozšířenou působností.

Ostatní

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • poskytuje informace vztahující se k působnosti oddělení. Nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu (§ 68  zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě).

Zabezpečuje spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost  příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

Vodoprávní úřad

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších novel, na území města Kravař a jeho místních částí:

 • provádí úpravy, omezení, zákazy dle ust. § 105 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších novel.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších novel, na území správního obvodu obce s rozšířenou působností:

 • vydává povolení k nakládání s vodami a k dalším činnostem,
 • vydává stavební povolení, společné povolení, změny, zrušení, souhlas, společný souhlas, zkušební provoz a kolaudaci k vodním dílům, souhlasy ke stavbám a činnostem, vyjádření ke stavbám a činnostem,
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů,
 • koordinuje  činnosti  při ekologických haváriích,
 • koordinuje protipovodňové opatření v dílčích povodích,
 • plní další povinnosti dle zákona a dle místní a věcné příslušnosti,
 • vykonává vodoprávní dozor nad vodními díly,
 • schvaluje provozní a manipulační řády vodních děl rozhodnutím,
 • periodicky předává požadované údaje na příslušné státní organizace (Katastrální úřad, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí),
 • zaujímá stanoviska k ÚPD, projektům a investičním záměrům,
 • schvaluje havarijní plány a potvrzuje soulad povodňových plánů obcí správního obvodu ORP s povodňovým plánem správního obvodu ORP Kravaře,
 • uplatňuje sankce v rámci přestupkových řízení na svěřeném úseku v souladu se zákonnými předpisy, zejména zákona. č. (250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – ve znění pozdějších předpisů),

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších novel:

 • rozhoduje ve veřejném zájmu,
 • rozhoduje ve sporech,
 • uplatňuje sankce v rámci přestupkových řízení na svěřeném úseku v souladu se zákonnými předpisy, zejména zákona. č. (200/1990 Sb.,o přestupcích),
 • zpracovává údaje poskytnuté provozovateli z majetkové evidence vodovodů a kanalizací za správní obvod ORP a zasílá na příslušné ministerstvo,
 • v rámci pracovní náplně realizuje osvětovou činnost, vypracovává odborné články do tisku.

Úsek ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, environmentální osvěty

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel, na území města Kravař a jeho místních částí

 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k výsadbě,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách,
 • na území správního obvodu obce s rozšířenou působností:
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability,
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků,
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě cest a vážnic a lesních melioračních systémů,
 • povoluje záměrné rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin či živočichů do krajiny,
 • může uložit zajištění či použití prostředků šetrných k rostlinám a živočichům při zemědělských, lesnických a stavebních pracích, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice,
 • chrání rostliny a živočichy,
 • registruje a ruší VKP,

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších novel

 • vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy k řízení jiných orgánů,
 • vydává souhlas k odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro účely územního řízení,
 • vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostor,
 • vydává souhlas k návrhu na schválení zadání staveb, v němž se předpokládá odnětí půdy ze ZPF,
 • vydává souhlas k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah,
 • na základě stavebního povolení vydává rozhodnutím odvody za odnímanou půdu,
 • rozhoduje v pochybnostech, jde-li o součást ZPF,
 • ve správním obvodu vykonává státní správu v ochraně zemědělského půdního fond.

Úsek ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Na úseku ochrany ovzduší

Vymezení území: Kravaře

Podle zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů na území města a jeho místních částí

 • Vydává vyjádření k řízení o umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.

Vymezení území: Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom.

Podle zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů na území správního obvodu ORP:

 • vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle jiného právního předpisu,
 • Ukládá opatření ke zjednání nápravy u provozovatelů, kteří neplní povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší.
 • Vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neprovedl –li provozovatel zjednání nápravy ve stanovené lhůtě.
 • Kontroluje stacionární zdroje a jejich příslušenství, používaná paliva, suroviny a technologie související s provozem stacionárního zdroje (tmavost kouře, doklady o provedení kontroly odborně způsobilou osobou, měření emisí).
 • Zpřístupňuje informace podle zákona o ochraně ovzduší.

Vede evidence a statistiky dle prováděcích předpisů k zákonu o ovzduší.

Odpadové hospodářství

Podle zákona č.  541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších novel, na území správního obvodu ORP

 • vede a zpracovává evidenci vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,
 • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • může zabezpečit odpad nebo zajistit odklizení odpadu, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí
 • může zakázat původci odpadů činnost, pokud nemá zajištěno převzetí odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí,
 • vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství,
 • vydává z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona,
 • vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona,
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
 • uděluje souhlas s provozem malého zařízení a s provozním řádem,
 • uděluje povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů,
 • projednává přestupky, opatření k nápravě.

Podle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších novel, na území města a jeho místních částí kontroluje

 • zda právnické a podnikající osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem,
 • zda právnické a podnikající osoby mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona,
 • projednává přestupky, opatření k nápravě.

Úsek lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších novel.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují

 • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha,
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
 • o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let,
 • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
 • o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
 • o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
 • ukládání pokut (hlava devátá),
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují jejich správní obvod.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu,
 • uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,
 • vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • zajišťují zpracování osnovy (ust. § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon), ve znění pozdějších novel),
 • povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče,
 • povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur,
 • ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších novel, ve svém správním obvodu,
 • soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
 • vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších novel

 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí a ustanovuje hodnotitelskou komisi,
 • omezuje vstup do honitby nebo její části,
 • vede rejstřík honebních společenstev, uznává honitby, přičleňuje honební pozemky,
 • vede evidenci mysliveckých hospodářů, mysliveckých stráží, ustanovuje, odvolává a ruší myslivecké hospodáře a myslivecké stráže,
 • vede evidenci držitelů a uživatelů honiteb, loveckých lístků, loveckých psů, výkazů o hospodaření v honitbě a výskytu druhů zvěře a odlovu zvěře,
 • vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře,
 • kontroluje plány chovu a lovu, povoluje jejich změny, zpracovává hlášení, povoluje odlov zvěře, která není normována,
 • vydává lovecké lístky, lístky o původu zvěře, plomby,
 • zpracovává statistická hlášení,
 • dozírá nad dodržováním zákona, ukládá opatření a pokuty,

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších novel

 • vydává a odebírá rybářské lístky,
 • ustanovuje, odvolává a ruší rybářskou stráž a vede evidenci rybářských stráží ve své působnosti,
 • projednává přestupky podle tohoto zákona,
 • plní další povinnosti dle zákona.

Podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, ve znění pozdějších novel

 • přijímá oznámení, vystavuje potvrzení, ukládá pokuty, vykonává dozor.

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel

 • vyměřuje správní poplatky za vydání loveckých lístků,
 • vyměřuje správní poplatky za vydání rybářských lístků,
 • vyměřuje správní poplatek za vydání licence „odborný lesní hospodář“.

Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů:

Obecní úřad

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • projednává ve svých obvodech přestupky, jde-li o výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat.

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších novel:

Obec

 • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů,
 • vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ruší tato nařízení a dozírá na jejich plnění,
 • hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám.

Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel, zajišťuje:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • projednává přestupky na úseku ochrany zvířat,
 • projednává správní delikty podle ust. § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel,
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat,
 • vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona,
 • je povinen projednat všechny podněty podané podle ust. § 22 odst. 1 písm. i) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel, krajské veterinární správy k projednávání přestupků a správních deliktů vyplývajících z porušení povinností uložených
 • chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám tímto zákonem; vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení,
 • je povinen vyžádat si odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné,
 • provádí zvláštní opatření podle ust. § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel v součinnosti s příslušným orgánem Policie ČR,
 • na návrh krajské veterinární správy může správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno; nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat včetně jejich
 • usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání; nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
 • rozhoduje ve správním řízení o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj a nákladech na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví.

Přestupky, které odbor řeší v 1. stupni:

Přestupky

 • podle zákona o přestupcích v platném znění řeší přestupky v působnosti oddělení životního prostředí.

Správní poplatky, náhrady nákladů a pokuty

 • vyměřuje, vybírá a vymáhá správní poplatky  stanovené v sazebníku zákona o správních poplatcích,
 • rozhoduje podle správního řádu o povinnosti nahradit náklady řízení paušální částkou stanovenou prováděcím předpisem, účastníku, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vybírá a vymáhá náhrady nákladů,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pořádkové pokuty uložené  pro zajištění zdárného průběhu řízení a plnění úkolů,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických
 • vede evidenci správních poplatků, evidenci náhrad nákladů a evidenci pokut včetně inventarizace pohledávek.

Soubory

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
9
2
10
3
10
4
11
5
15
6
16
7
12
8
12
9
13
10
12
11
12
12
18
13
19
14
17
15
11
16
11
17
13
18
12
19
16
20
18
21
15
22
12
23
12
24
12
25
12
26
17
27
15
28
14
29
10
30
10
31
10
1
12
2
12
3
14
4
12

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 28 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 29/17 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 32/18 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/18 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:860
TÝDEN:6846
CELKEM:2517182

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa