Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Úsek územního plánování

Působnost ve věcech územního plánování podle stavebního zákona vykonává jako působnost přenesenou, není-li ve stavebním zákoně výslovně uvedeno, že se jedná o samostatnou působnost zastupitelstva obce nebo kraje.

Úřad územního plánování

(obecní úřad s rozšířenou působností) v přenesené působnosti:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
 • pořizuje územně plánovací podklady (tj. územně analytické podklady a územní studie),
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje změny územního plánu,
 • zajišťuje pro obec vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona,  tj. zajišťuje odbornou administrativní činnost spojenou s pořizováním územně plánovací dokumentace, řešení rozporů mezi stanovisky dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, příprava podkladů pro rozhodování zastupitelstvem obce v samostatné působnosti, zajišťování zpracování územně plánovací dokumentace autorizovanými osobami,
 • rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu,
 • poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace 
  • o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
  • o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • připravuje návrh územního opatření o stavební uzávěře, vede řízení o návrhu a předkládá návrh územního opatření o stavební uzávěře radě obce k vydání
 • připravuje návrh územního opatření o asanaci území a předkládá návrh radě obce k vydání,
 • eviduje předkupní práva obce k pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření a k pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství,
 • řeší náhrady za změnu v území (kompenzace za důsledky vyhlášení stavební uzávěry pro vlastníky pozemků anebo zrušení zastavitelnosti pozemku v důsledku změny  nebo zrušení územního plánu, regulačního plánu nebo územního rozhodnutí),
 • vede agendu Rady obcí pro udržitelný rozvoj území,
 • zajišťuje evidenci územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich:
  • podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
  • ukládá územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování,
  • územní plán a regulační plán opatřený záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu,
  • způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet,
  • zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu,
  • ukládá územně analytické podklady a jejich aktualizace a poskytuje je stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti,
  • zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  • ukládá územní studii, poskytuje ji tomu, na jehož návrh nebo žádost byla pořízena, obci a stavebnímu úřadu,
  • opatřuje opatření obecné povahy po dni nabytí jeho účinnosti záznamem o jeho účinnosti,
  • vede spisovou službu.
 • Územně analytické podklady pořizuje pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Územně analytické podklady pořizuje na základě průzkumů území a na základě údajů o území. Územně analytické podklady pořídí do 31. 12. 2008. Územně analytické podklady průběžně aktualizuje na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve stanovené lhůtě. Územně analytické podklady projednává se zástupci obcí ve správním obvodu.
 • Územní studii pořizuje v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. Poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, podá návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
 • Územní plán pořizuje na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení. Zajišťuje projednání jednotlivých etap  pořizování vč. veřejného projednání a odborného výkladu. Ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracovává návrh zadání územního plánu, který na základě výsledku projednání  upraví a  předloží zastupitelstvu obce ke schválení. Zajišťuje zpracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení a odůvodnění. Pokyny předloží ke schválení zastupitelstvu obce. Pořizuje zpracování návrhu územního plánu. Zajišťuje společné jednání o návrhu územního plánu, posouzení návrhu krajským úřadem a řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním. Ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován. Přezkoumává soulad  návrhu územního plánu z hlediska veřejných zájmů. Zpracovává odůvodnění územního plánu. Předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Předkládá zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
 • Regulační plán pořizuje z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu.
 • Zajišťuje společné jednání o návrhu regulačního plánu a řízení o regulačním plánu spojené s veřejným projednáním. Předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním, v případě pořizování návrhu na žádost též se schválenou plánovací smlouvou.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
18
1
7
2
7
3
6
4
13
5
8
6
6
7
6
8
7
9
7
10
6
11
13
12
10
13
7
14
8
15
9
16
10
17
13
18
13
19
11
20
10
21
11
22
10
23
11
24
12
25
23
26
14
27
9
28
10
29
9
30
11
31
16
1
16
2
10

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 20 °C 10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 23/12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 19/13 °C
sobota 1. 6. déšť 16/12 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:1153
TÝDEN:3747
CELKEM:2453992

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa