Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Úsek výstavby

1. Členění

I. Obecný stavební úřad (§ 13 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších novel) – pro Kravaře a  Štěpánkovice.
II. Vyvlastňovací úřad (§ 15 zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě – zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších novel) pro celé správní území pověřeného úřadu tj. obce Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom.
III. Ostatní: Názvy ulic a veřejných prostranství, číslování budov. Správní poplatky. Náhrady nákladů. Přestupky. Pokuty. Evidence. Statistika. Spisová, archivní a skartační služba. Informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úkoly uložené zastupitelstvem města nebo radou města.

2. Působnost

Působnost na úseku územního plánování a stavebního řádu

Jako „obecný stavební úřad“ vykonává působnost v oblasti veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, kterou upravuje zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších novel a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších novel.

Předmětem úpravy je

 • ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Při výkonu veřejné správy

 • přednostně využívá zjednodušující postupy a postupuje tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek stavebního zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upouští od dalšího povolování záměru. Stanoví-li tak stavební zákon, může uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí,
 • postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů,
 • projednává protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů.

Působnost na úseku vyvlastnění

Jako „vyvlastňovací úřad“ (obecní úřad s rozšířenou působností) vede vyvlastňovací řízení podle zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších novel.

Předmětem úpravy je

 • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
 • poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
 • zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.

3. Ostatní

Názvy ulic a veřejných prostranství, číslování budov podle zákona o obcích v platném znění. Samostatná působnost

 • připravuje podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství,
 • rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena,

Přestupky

 • podle zákona o přestupcích v platném znění řeší přestupky fyzických osob (stavebníka, stavbyvedoucího, osoby vykonávající stavební dozor nebo vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury) na úseku stavebního řádu - § 178 až 181 stavebního zákona.

Správní poplatky, náhrady nákladů a pokuty

 • vyměřuje, vybírá a vymáhá správní poplatky stanovené v sazebníku zákona o správních poplatcích,
 • rozhoduje podle správního řádu o povinnosti nahradit náklady řízení paušální částkou stanovenou prováděcím předpisem, účastníku, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vybírá a vymáhá náhrady nákladů,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pořádkové pokuty uložené pro zajištění zdárného průběhu řízení a plnění úkolů podle stavebního zákona,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za přestupky fyzických osob na úseku stavebního řádu,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku stavebního řádu,
 • vede evidenci správních poplatků, evidenci náhrad nákladů a evidenci pokut včetně inventarizace pohledávek.

Informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • poskytuje informace vztahující se k působnosti odboru avšak v návaznosti na ust. § 168 stavebního zákona - nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu (§ 68  zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších novel). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.

Zabezpečuje spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy.

Poskytuje statistické údaje z úseku územního plánování a stavebního řádu.

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

 • zástupci odboru se zúčastňují jednání rady města a zastupitelstva města a poskytují informace z úseku územního plánování,
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města nebo radou města, připravuje materiály pro zasedání zastupitelstva města a schůze rady města.

Obecný stavební úřad ve věcech územního plánování vydává

 • rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
 • rozhodnutí o změně využití území,
 • terénní úpravy,
 • stanovení dobývacího prostoru,
 • manipulační plochy, prodejní plochy a tržiště,
 • hřbitovy,
 • změny druhu pozemku přesahující výměru 300 m2, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,
 • úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody,
 • rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
 • nástavby,
 • přístavby,
 • změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí,
 • o dělení nebo scelování pozemků (pokud postačí vyjádření, vydává souhlas podle správního řádu),
 • rozhodnutí o ochranném pásmu,
 • územní souhlas,

Poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

Vykonává další činnosti podle stavebního zákona

 • vede územní řízení,
 • posuzuje záměr žadatele podle stanovených kritérií,
 • rozhoduje o změně nebo zrušení územního rozhodnutí,
 • rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení,
 • se souhlasem dotčeného orgánu uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,
 • rozhoduje o sloučení územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby,

Poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace

 • o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

Ve věcech stavebního řádu vydává

 • souhlas s ohlášenou stavbou,
 • souhlas s výrobkem, který plní funkci stavby,
 • rozhodnutí o zákazu stavby,
 • rozhodnutí o zákazu umístění výrobku plnícího funkci stavby na pozemku a o zákazu jeho užívání,
 • stavební povolení,
 • souhlas se změnou stavby před jejím dokončením,
 • rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením,
 • kolaudační souhlas,
 • souhlas s užíváním stavby,
 • rozhodnutí o zákazu užívání stavby,
 • časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením,
 • povolení zkušebního provozu,
 • rozhodnutí o provedení zkušebního provozu,
 • souhlas se změnou v užívání stavby,
 • rozhodnutí o změně v užívání stavby,
 • rozhodnutí o zákazu změny v užívání stavby,
 • rozhodnutí o povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • dodatečné povolení stavby, terénních úprav a zařízení,
 • rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení,
 • rozhodnutí o výjimce z technických požadavků na stavby,
 • rozhodnutí o výjimce z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
 • speciálním stavebním úřadům souhlas s povolením stavby

nařizuje

 • odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • obnovení předcházejícího stavu stavby,
 • zjednání nápravy při zjištěných závadách stavby,
 • zastavení prací pokud je stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním,
 • neodkladné odstranění stavby,
 • nutné zabezpečovací práce na stavbě,
 • nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
 • provedení udržovacích prací,
 • vyklizení stavby,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,

provádí

 • závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
 • kontrolní prohlídku rozestavěné stavby,
 • ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení,
 • v plánu kontrolních prohlídek stavby,
 • před vydáním kolaudačního souhlasu,
 • kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby,
 • u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby,

Vykonává další činnosti podle stavebního zákona

 • soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
 • státní dozor stavebního řádu - dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona, v případě zjištění nedostatků, se zřetelem na jejich charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti,
 • rozhoduje o postavení účastníka řízení,
 • rozhoduje o spojení stavebního řízení s řízením o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • rozhoduje o námitkách účastníků řízení,
 • se souhlasem dotčených orgánů uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení,
 • eviduje stavby realizované na základě zkráceného stavebního řízení,
 • zajišťuje vypořádání námitek ve zkráceném stavebním řízení,
 • vydává usnesení o námitkách ve své působnosti anebo usnesením rozhoduje o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení
 • nařizuje zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 • vede evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb,
 • kontroluje oprávnění k vybraným činnostem ve výstavbě (projektová činnost, provádění staveb včetně odborného vedení jejich realizace),
 • ukládá pořádkové pokuty,
 • dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací,
 • uplatňuje mimořádné postupy při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zvláštního právního předpisu anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné havárii a je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události,
 • řeší správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob,
 • vybírá a vymáhá pokuty,
 • zajišťuje evidenci územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich,
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
 • zasílá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření podle tohoto zákona, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci,
 • vede spisovou službu,
 • rozhoduje o nahlížení do spisu,

Vyvlastňovací úřad

 • posuzuje, zda účel vyvlastnění je dán zákonem (jednotlivé konkrétní vyvlastňovací tituly obsahují zvláštní zákony např. stavební zákon, zákon o památkové péči, horní zákon, zákon o geologických pracích, zákon o pozemních komunikacích, energetický zákon, vodní zákon, zákon o elektronických komunikacích),
 • posuzuje v každém jednotlivém případě s ohledem na účel vyvlastnění naplnění veřejného zájmu a převahu veřejného zájmu nad ochranou vlastnického práva (pojem „veřejný zájem“ není definován),
 • posuzuje soulad účelu vyvlastnění s cíli a úkoly územního plánování,
 • vede vyvlastňovací řízení,
 • ustanovuje opatrovníka neznámým účastníkům řízení,
 • na podkladě výsledku vedeného řízení nebylo-li prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnitelem navržené vyvlastnění vydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti, na podkladě výsledku vedeného řízení za předpokladu, že podmínky pro vyvlastnění byly splněny,
 • rozhodne o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká, postačuje-li k naplnění účelu vyvlastnění, nebo o omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene ve prospěch vyvlastnitele a vymezí jeho obsah, bude-li tím naplněn účel vyvlastnění, anebo o odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo stavbě a o jeho přechodu na vyvlastnitele, vyžaduje-li to účel vyvlastnění,
 • rozhodne, která práva spojená s pozemkem, stavbou nebo jejich částí vyvlastněním nezaniknou,
 • určí výši náhrady pro vyvlastňovaného, jakož i pro nájemce a oprávněného z věcného břemene, jejichž práva vyvlastněním zanikají, a uloží vyvlastniteli, aby jim náhrady zaplatil ve lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí,
 • dojde-li k dohodě podle § 11, určí, jaký pozemek nebo stavba přechází do vlastnictví vyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též o vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby a náhradního pozemku nebo stavby, včetně lhůty k poskytnutí plnění, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí,
 • učí, jakou částku z náhrady pro vyvlastňovaného je vyvlastnitel povinen poskytnout zástavnímu věřiteli, pod zástavnímu věřiteli nebo osobě oprávněné ze zajišťovacího převodu práva na úhradu zajištěných pohledávek,
 • uloží vyvlastniteli, aby nahradil vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotovení znaleckého posudku (§ 20 odst. 4 a § 21 odst. 2), a určí k tomu přiměřenou lhůtu,
 • určí, v jaké lhůtě a jakým způsobem je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění; lhůta nesmí být delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí.

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
18
1
7
2
7
3
6
4
13
5
8
6
6
7
6
8
7
9
7
10
6
11
13
12
10
13
7
14
8
15
9
16
10
17
13
18
13
19
11
20
10
21
11
22
10
23
11
24
12
25
23
26
14
27
9
28
10
29
9
30
11
31
16
1
16
2
10

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 19/12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 18/12 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 18/11 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:12
TÝDEN:3800
CELKEM:2454045

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa