Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Předfinancování výměn nevyhovujících kotlů

Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech(Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva)

Úvodní ustanovení, účel poskytování NFV

1. Moravskoslezský kraj realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ projekt (dále jen „Dotační program“). Cílem Dotačního programu je zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, a to prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nové, ekologické zdroje tepla.

2. Město Kravaře ve snaze pomoci občanům k překlenutí období mezi schválením dotace poskytnuté v rámci Dotačního programu a jejím následným vyplacením ze strany Moravskoslezského kraje (dále ,,MSK“), vydává tuto Výzvu č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - výzva), (dále jen „Výzva").

Základní ustanovení

1. Tato výzva je vyhlášena na základě Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“), vyhlášeného městem Kravaře podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pod Výzvou č.1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů (dále jen „Výzva“).

2. Město Kravaře – jako správce NFV přijímá žádosti o poskytnutí NFV, vede evidenci všech žádostí včetně podkladů, materiálů pro zastupitelstvo města, smluv o NFV a dalších podkladů, souvisejících s realizací NFV. Případné vymáhání NFV bude zajištěno právníkem města.

3. Žádost a další informace jsou k dispozici u správce NFV a na internetových stránkách Města.

Podmínky pro poskytnutí NFV

1. NFV bude žadateli poskytnuta na překlenutí období mezi schválením dotace MSK v rámci Dotačního programu a jejím následným vyplacením žadateli ze strany MSK.

2. O NFV lze žádat po rozhodnutí Rady MSK o poskytnutí dotace žadateli a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od MSK, v rámci Dotačního programu.

3. NFV se poskytuje jako bezúročná.

4. Pohledávka města ze smlouvy o NFV nebude kromě smluvních pokut nijak zajištěna.

5. Žadatelem o NFV může být fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu na území Města, a to za splnění všech níže uvedených podmínek:

a) žadatel není vůči Městu nebo jím zřízeným a založeným právnickým osobám, v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti;

b) práva žadatele nakládat s rodinným domem nesmí byt omezeno soudcovským zástavním právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům nesmí být v době podání žádosti předmětem výkonu rozhodnuti nebo exekuce. Překážkou poskytnutí zápůjčky není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele, ani skutečnost, že předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce je menšinový spoluvlastnicky podíl na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele; zástava z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlení nejsou překážkou pro poskytnutí NFV;

c) žadatel není v exekuci a není vůči němu v právní moci žádné soudní rozhodnutí, rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce;

d) žadatel nemá k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u finančního úřadu vůči státu, u orgánů veřejné správy, u peněžního ústavu;

e) vůči žadateli nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti, které by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na žadatelův majetek z hlediska zákonných předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku;

f) o skutečnostech uvedených v tomto odst. v písm. a) až f) doloží žadatel čestné prohlášení, které je součástí žádosti o poskytnutí NFV;

g) žadatel v rámci žádosti dále udělí souhlas s inkasem na svém účtu ve prospěch účtu Města 1846631329/0800 vedeného u České spořitelny a.s., pobočky Kravaře (dále jen „účet Města“). Účet žadatele uvedený v žádosti, k němuž je zřizován souhlas s inkasem, musí být shodný s účtem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK (dále také jen „účet žadatele"); vrácení zápůjčky bude uskutečněno inkasem, tj. příslušná částka bude ze strany Města stržena bez dalšího příkazu a vyrozumění z účtu žadatele, a to do 10 dnů od připsání dotace od MSK na účet žadatele.

6. NFV se nelze domáhat soudní cestou a na NFV není právní nárok.

Podání žádosti a postup při vyřizování žádosti

1. Žádost lze podat na tiskopise, který je zveřejněn na internetových stránkách Města.

2. O NFV lze požádat nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v rámci Dotačního programu.

3. K žádosti se přikládá:

a) originál nebo ověřená kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK,

b) potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatele s neomezeným počtem inkas do výše NFV ve prospěch účtu Města.

c) souhlas s uzavřením smlouvy o NFV manžela, který má ve společném jmění manželů společně s žadatelem nemovitost nebo spoluvlastnický podíl na nemovitosti, ve které má být realizován předmětný Dotační program na realizaci výměny kotle.

4. Žádosti budou posuzovány individuálně. Správce NFV po obdržení žádosti, včetně všech příloh, provede kontrolu správnosti předložených dokladů a v případě, že je žádost úplná, předloží žadateli k podpisu smlouvu, která bude následně předložena ke schválení do orgánů Města.

5. Správce NFV má právo vyzvat žadatele k doplnění potřebných dokladů v termínu do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Nedoplní-li žadatel požadované doklady v nově stanovené lhůtě nebo nesplní-li některé podmínky stanovené v této Výzvě, správce NFV žádost vyřadí a o této skutečnosti žadatele vyrozumí.

6. NFV bude žadateli poskytnuta po uzavření smlouvy o NFV v souladu s ujednáním v této smlouvě.

Výše NFV a způsob jejího vyplacení

1. NFV bude žadateli poskytnuta jednorázově na účet žadatele, a to do 15 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o NFV.

2. Výše NFV, je maximální a lze z ní uhradit předem veškeré výdaje na:

• tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva), případně další výdaje související s výměnou zdroje do 200.000,- Kč;

• plynový kondenzační kotel případně další výdaje související s výměnou zdroje do 150.000,- Kč.

Splácení zápůjčky

1. První splátka NFV:

První splátka zápůjčky bude uhrazena z dotace od MSK, a to inkasem z účtu žadatele. V případě, že nebude možné ze strany Města strhnout z účtu žadatele celou výši dotace od MSK inkasem do 10 dnů od připsání dotace MSK na účet žadatele, je žadatel povinen Městu částku ve výši dotace od MSK uhradit na účet Města do 20 dnů od připsání dotace MSK na účet žadatele. Žadatel je rovněž povinen předložit Městu do 5 dnů od připsání dotace MSK část výpisu z účtu žadatele s informací, kdy mu byla dotace MSK na účet žadatele převedena.

2. V případě neposkytnutí žádné dotace od MSK je žadatel povinen Městu zaslat částku NFV na účet Města do 20 dní od doručení sdělení MSK, kterým mu bylo sděleno, že mu dotace MSK nebude vyplacena a zároveň toto ve stejné lhůtě oznámit Městu.

3. V případě, že žadatel nepodá MSK závěrečné vyúčtování v řádném termínu, je příjemce NFV povinen Městu zaslat částku NFV na účet Města do 20 dní ode dne, kdy mělo být toto závěrečné vyúčtování MSK předloženo.

4. Další splátky NFV:

Po uhrazení první splátky NFV bude zůstatek NFV hrazen měsíčními splátkami podle dohodnuté výše.

5. Výše měsíční splátky NFV je 2.000 Kč.

6. Žadatel je oprávněn splácet NFV i vyšší částkou bez jakýchkoliv sankcí a poplatků.

7. Maximální doba splácení NFV je 10 let.

8. Dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách NFV k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený zůstatek NFV a žadatel je povinen celý neuhrazený zůstatek NFV vrátit Městu do 15 pracovních dní ode dne, kdy nastala splatnost neuhrazeného zůstatku NFV.

9. Město je oprávněno pozastavit (či nezahájit) poskytování NFV, pokud zjistí, že žadatel neplní některou z povinností, stanovených smlouvou o NFV, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo.

10. Pro případ, že kterákoliv z podmínek stanovených Výzvou, Dotačním programem, nebo smlouvou o NFV, nebude splněna, případně dojde k jejímu neplnění po uzavření smlouvy o NFV, se žadatel zavazuje NFV nepřijmout, případně celou NFV nebo její dosud nesplacenou část vrátit Městu do 5 pracovních dní po tom, co se o neplnění takové podmínky dozví.

11. Jestliže Město zjistí, že žadatel nesplnil některou z povinností (podmínek) stanovených Výzvou, Dotačním programem nebo smlouvou o NFV, má Město právo od žadatele požadovat, aby ve lhůtě, kterou stanoví, poskytnutou NFV či její část dosud nesplacenou vrátil. Žadatel je povinen tento požadavek Města splnit.

Závěrečná ustanovení

1. O uplatnění smluvních pokut rozhoduje Rada města Kravaře..

2. Objem finančních prostředků z rozpočtu Města na podporu realizace Dotačního programu je limitován rozpočtem Města. NFV budou poskytovány do výše vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

3. Tato Výzva byla schválena Zastupitelstvem města Kravaře, konaným dne 26. 6. 2019, usn. č. 6.104/2019 a nabývají účinnosti dnem 26. 6. 2019.

Mgr. Monika Brzesková - starostka

Martin Schwarz - místostarosta

Dodatek č. 2 k Výzvě č.1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva)

Dodatek č. 1 k Výzvě č.1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech(Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva)

Výzva č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech(Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva)

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Výzvy č.1/2019 k předkládání žádostí na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Kravaře (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva)

Smlouva-obec-občan_NFV

Souhlas manželů

Souhlas zpracování osobních údajů

Pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
7
2
4
3
4
4
7
5
5
6
11
7
6
8
5
9
5
10
5
11
5
12
7
13
14
14
7
15
6
16
5
17
8
18
11
19
12
20
10
21
7
22
7
23
8
24
13
25
17
26
9
27
15
28
8
29
6
30
9
1
5
2
4
3
4
4
7
5
4

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 1 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 8/1 °C
neděle 21. 4. zataženo 4/-1 °C
pondělí 22. 4. slabý déšť 3/0 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:129
TÝDEN:4143
CELKEM:2401410

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa