Obsah

Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru

 • Oddělení obecní živnostenský úřad
 • Úsek registrace a evidence podnikatelů
 • Úsek kontroly podnikatelů
 • Úsek evidence zemědělského podnikatele
 • Úsek CzechPOINT
 • Úsek právní agendy a legislativy
 • Úsek matriky a pohřebnictví
 • Úsek evidence obyvatel a voleb
 • Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Úsek přestupků
 • Úsek ztrát a nálezů

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Úsek právní agendy a legislativy

 • zabezpečuje právní konzultaci odborům MěÚ při plnění jejich úkolů v oblasti samosprávy a ve zvláště složitých případech i v oblasti státní správy,
 • zpracovává stanoviska a účastní se projednávání návrhu právních norem v případech, kdy je o vyjádření požádán,
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města a vnitřních norem města, pokud je o stanovisko požádán,
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů v rámci legislativního procesu,
 • vede centrální evidenci podání, která svým označením nebo obsahem mají povahu stížnosti a dohlíží na jejich řešení příslušným odborem městského úřadu,
 • vede centrální evidenci peticí a předkládá je k řešení radě města,
 • vede evidenci Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv,
 • vymáhá pohledávky v působnosti Odboru vnitřnich věcí a obecního živnostenkého úřadu,
 • uzavírá dohody s dlužníky (předžalobní výzvy),

Úsek matriky a pohřebnictví

 • evidence hrobových míst,
 • sepisuje nájemní smlouvy hrobových míst,
 • vybírá poplatky za pronájem hrobových míst.

Úsek evidence obyvatel a voleb

 • zabezpečuje úkoly s přípravou, průběhem a provedením voleb a místního referenda.

Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

 • nemá žádné úkoly v samostatné působnosti.

Úsek přestupků

 • vede evidenci stížností pro celý MěÚ,
 • prošetřuje a vyřizuje stížnosti týkající se náplně činnosti oddělení,
 • provádí kontrolu formálních náležitostí při vyřizování stížností,
 • zpracovává a předkládá zprávu o vyřizování stížností.
   

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím, organizačním složkám města, k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

 • Odbor žádné úkoly na tomto úseku nevykonává.

Vztah k rozpočtu obce

Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu

 

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející MěÚ a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Úsek právní agendy a legislativy

 • nemá žádné úkoly v samostatné působnosti.

Úsek matriky a pohřebnictví

 • vede knihu narození, manželství, úmrtí a vydává z nich doklady,
 • vystavuje druhopisy dokladů, vydává doklady do ciziny, právní způsobilost k sňatku v cizině,
 • zasílá podklady k zápisu matričních událostí do zvláštní matriky,
 • ověřuje odbornou způsobilost matrikáře matričních úřadů obcí v rámci úřadu s rozšířenou působností,
 • státní občanství, informace občanům, příjem žádostí, státoobčanský slib,
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a pravosti podpisu na listině (legalizace),
 • vede a aktualizuje druhopisy matričních knih a sbírky listin pro matriční úřady zařazené v našem správním obvodu,
 • provádí ověřování rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů, vysvědčení
 • právní způsobilosti a potvrzení vydaných matričními úřady v našem právním obvodu,
 • provádí nejméně jednou ročně kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin a to u všech úřadů pověřených vedením matrik v našem správním obvodu,
 • provádí pro občany výpisy ze systému CzechPOINT.

Úsek evidence obyvatel a voleb

 • zpracovává v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností pro centrální evidenci obyvatel matriční doklady, rodné listy, oddací listy, dále hlášení o rozvodu, přihlašovací lístky k trvalému pobytu, ukončení trvalého pobytu občana v ČR, zavádí nové indexy domů na základě hlášení,
 • zpracovává seznamy voličů na žádost obcí v pověřeném území,
 • provádí pro občany výpisy ze systému CzechPOINT (výpisy z rejstříků trestů, výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z insolvenčního rejstříku, z bodového hodnocení řidiče, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů),
 • přihlašuje k trvalému pobytu občany na území města Kravaře,
 • rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení,
 • vydává informace z IS,
 • vede evidenci občanů přihlášených k trvalému pobytu na území města Kravaře, vede odkládací evidenci trvalého pobytu občanů, kteří se z trvalého pobytu odhlásili, dále občanů, kteří zemřeli a občanů, kteří ukončili pobyt na území ČR nebo pozbyli státní občanství ČR.

Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

 • zabezpečuje agendu občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění úkolů městského úřadu města s rozšířenou působností na úseku občanských průkazů,
 • vedení evidence o žádostech o občanské průkazy, manuál a informační systém,
 • příjem žádostí o OP, provádění změn trvalého pobytu, jmen a příjmení, změny stavu sňatkem, rozvodem, úmrtím,  zavádění žádostí do informačního systému v souvislosti s výdejem občanského průkazu, kontrola údajů, přenos do centrální výrobny, příprava obchodních balíků do výrobny,
 • zpracování žádostí převzatých na matričních obvodech,
 • stahování dávek vyhotovených občanských průkazů z centra, zpracování těchto žádostí,
 • vystavování protokolů o zaslaných OP na příslušné matriční obvody,
 • vynášení vydaných OP na matrikách,
 • zaevidování výdeje OP v IS, zrušení původního OP,
 • zakládání žádostí, evidování a přijímání oznámení o ztrátách, odcizení, poškození OP,
 • rozhoduje o ukončení platnosti OP,
 • výdej potvrzení o OP,
 • poskytování údajů určeným subjektům z IS,
 • výdej OP bez strojově čitelné zóny,
 • zpracování žádostí došlých z jiných orgánů a matričních úřadů,
 • předvolávání občanů v souvislosti s nahlášením ztrát, odcizení a doplnění údajů v souvislosti s výdejem OP
 • provádí skartaci OP,
 • Zabezpečuje agendu cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., ve znění pozdějších novel,
 • zajišťuje plnění úkolů městského úřadu města s rozšířenou působností na úseku cestovních dokladů,
 • vedení evidence o žádostech o cestovní doklady manuál a informační systém,
 • přijímá žádosti, vyžaduje a dává souhlas k vystavení CD, vydává CD včetně provádění změn,
 • zabezpečuje vydávání cestovních příloh včetně protokolu o jejich vyhotovení,
 • zabezpečuje vydávání průkazu pro překračování státní hranice včetně vedení protokolu o jejich vyhotovení,
 • zajišťuje výrobu všech cestovních dokladů včetně vedení protokolu o jejich vystavení, rovněž provádí výrobu CD ve zkráceném termínu,
 • zavádění žádostí do informačního systému v souvislosti s výdejem cestovních pasů, kontrola údajů, přenos do centrální výrobny,
 • stahování dávek vyhotovených cestovních pasů z centra, zpracování těchto žádostí,
 • řeší ztráty, odcizení, poškození, neodevzdání CD po ukončení platnosti,
 • vede evidenci o vydaných CD, zajišťuje skartaci CD,
 • rozhoduje o odepření vydání a odnětí CD,
 • rozhoduje o ukončení platnosti CD,
 • zajišťuje vrácení správního poplatku v případě přeplatku žadatelem,
 • poskytuje informace týkající se oblasti CD občanům a právnickým osobám v souladu s příslušnými právními předpisy,
 • provádí zanesení údajů o vydávání cestovních pasů do informačního systému.

Úsek přestupků

 • zabezpečuje agendu přestupku dle zák. č. 200/90 Sb., O přestupcích ve znění pozdějších novel, s výjimkou přestupků, k jejichž jednání je příslušný jiný odbor,
 • zpracovává roční výkaz za úsek přestupků a MěÚ,
 • zpracovává zprávu o pověsti občanů (posudky) pro účely trestního řízení a ve věci žádosti o vystavení zbrojního pasu,
 • jiné správní delikty vyplývající z úseku přestupků,
 • zajišťuje agendu ve věcech zřejmého zásahu do pokojného stavu dle § 5 zákona č. 40/19964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších novel,
 • spolupracuje s jinými orgány města na výkonu státní správy ve věcech národní správy zavedené dle dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb., ve znění pozdějších novel,
 • spolupracuje s vedením města na vedení agendy spojenou s registrem nadací, které vznikly před účinností zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích, ve znění pozdějších novel.

Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni

 • přestupky ve věcech, které spravují a jejichž projednávání nebylo svěřeno jiným odborům a ostatní přestupky, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány,
 • podle ust. § 42 a 42c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel a to pouze do úrovně blokových pokut,
 • působnost v oblasti správního řízení o uložení pokuty podle zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů odbor vykonává na základě pověření Rady města Kravaře.
Oddělení obecní živnostenský úřad

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou trvale svěřeny

 • oddělení nemá žádné úkoly v samostatné působnosti

Úkoly v přenesené působnosti

 • vykonává státní správu v působnosti pověřeného obecního úřadu stanovenou zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo,

 

Úsek registrace a evidence podnikatelů

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zákona o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy,
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 • podání předává příslušným správním úřadům,
 • posuzuje splnění podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, pro provozování koncesovaných živností, živností ohlašovacích, tj. řemeslných, vázaných a živnosti volné, provádí zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydává výpis z živnostenského rejstříku,
 • na základě oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi provádí změnu zápisu do živnostenského rejstříku, případně provede změnu rozhodnutí o udělení koncese a vydá podnikatelům výpis z živnostenského rejstříku,
 • na základě oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti provádí zápis do živnostenského rejstříku a o zápisu informuje podnikatele,
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění podle ust. § 58 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel,
 • rozhoduje o pozastavení živnostenského oprávnění,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • na základě žádosti vydává výpisy z živnostenského rejstříku,
 • zasílá opisy živnostenských oprávnění nebo výpisy z nich, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli včetně jejich změn, přerušení a pozastavení provozování živnosti, rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo: příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu, úřadu práce, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a orgánu nebo organizaci, který vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.
  U zahraničních fyzických osob též orgánům cizinecké policie a dalším orgánům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis
 • na základě žádosti o koncesi rozhoduje o udělení koncese a vydává výpis z živnostenského rejstříku.

Úsek kontroly podnikatelů

 • provádí živnostenskou kontrolu podle § 60a a § 60b zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona,
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v ust. § 9 až § 13, § 14 odst. 2, § 14 písm. a) až § 16, § 18 v oblasti obchodu a služeb, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších novel, včetně
 • ukládání a vybírání pokut,
 • provádí kontrolu nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších novel,
 • zajišťuje výkon dozoru nad zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších novel,
 • provádí kontroly provozoven umístěných ve správním obvodu, ukládá a vybírá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona.

Úsek evidence zemědělského podnikatele

 • eviduje zemědělské podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších novel (dále jen zákon o zemědělství), vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo ve správním obvodu a současně vyrozumí příslušné orgány,
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele za podmínek stanovených v § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších novel, provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele.

Úsek CzechPOINT

 • provádí ověřené výpisy z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitosti, rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče přes CzechPOINT a na základě podané žádosti zřizuje datovou schránku přes CzechPOINT.

Přestupky, správní delikty, které úřad projednává v 1. stupni

 • projednává přestupky, kterých se fyzická osoba dopustí podle ust. § 61 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené fyzické osobě za přestupek,
 • projednává správní delikty, kterých se dopustí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba podle § ust. 62 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších novel, a právnická osoba podle § 63 živnostenského zákona,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za správní delikty podnikajících fyzických a právnických osob,
 • projednává přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel, na úseku podnikání podle ust. § 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel, a ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení zákona,
 • projednává přestupky fyzických osob a správní delikty podnikajících fyzických a právnických osob,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených v zákoně o zemědělství.

Ostatní záležitosti oddělení obecní živnostenský úřad

 • vybírá správní poplatky podle položky 24 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel a podle položky 3 a 6 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel,
 • zajišťuje poskytování informací občanům dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších novel.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
KUDĚLA Jan, Mgr. Vedoucí odboru - přestupky, pohledávky, evidenční místo stížností a petic, ztráty a nálezy, volby 553 777 932
MALÉŘOVÁ Pavla CzechPOINT, matrika, pohřebnictví, hrobová místa, volby 553 777 931
KAPINOSOVÁ Hana, Ing. CzechPOINT, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel 553 777 933
SAMŠIŇÁKOVÁ Silvie, Mgr. CzechPOINT, občanské průkazy a cestovní doklady 553 777 935
DOMINIKOVÁ Iveta agenda obecního živnostenského úřadu 553 777 580
SMOLKOVÁ Michaela, Ing. agenda obecního živnostenského úřadu 553 777 581

Oznámení v souladu s čl. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 stanovující podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí

Přihláška k slavnostnímu uvítaní nově narozených dětí - vítání občánků.pdf

Přihláška k slavnostnímu uvítaní nově narozených dětí - vítání občánků.doc

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavřeni manželství.pdf

Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.pdf

Žádost o povoleni uzavřeni manželství na kterémkoliv vhodném místě ve správním obvodu Kravaře nebo mimo dobu stanovenou radou obce.pdf

Příloha k dotazníku k uzavření manželství.pdf

Informace pro snoubence.pdf

Dotazník k uzavření manželství.pdf

Žádost o vydání osvědčení.pdf

Jednotný registrační formulář (JRF) - Fyzická osoba.pdf

Jednotný registrační formulář (JRF) - Právnická osoba.pdf

Oznámení o změně registračních údajů žádost o zrušení registrace.pdf

Prohlášení odpovědného zástupce.pdf

Přihláška k registraci pro FO.pdf

Přihláška k registraci pro PO.pdf

Příloha odpovědného zástupce.pdf

Příloha pro správu sociálního zabezpečení.pdf

Příloha předmět podnikání.pdf

Příloha statutární orgán.pdf

Seznam oborů živnosti volné.pdf

Změnový list.pdf

Oznámení změn a doplnění.pdf

Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Fyzická osoba.pdf

Žádost o zápis zemědělského podnikatele - Právnická osoba.pdf