Obsah

Odbor sociálních věcí

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru sociálních věcí:

a)  úsek péče o občany,

b)  úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

1.    ÚSEK PÉČE O OBČANY


Úkoly v samostatné působnosti – výkon samosprávy

 • zajišťuje proces komunitního plánování sociálních služeb,
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,
 • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
 • zajišťuje sociální pohřby,
 • dle potřeb města Kravaře vykonává další samosprávnou činnost.

Výkon přenesené působnosti – výkon státní správy

 • poskytuje základní i odborné sociální poradenství,
 • vykonává sociální práci s občany v nepříznivé sociální situaci,
 • provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání osob ohrožených sociálním vyloučením,
 • vykonává sociální kuratelu pro dospělé osoby,
 • vykonává veřejné opatrovnictví,
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smluv o poskytování sociální služby,
 • vydává a eviduje tiskopisy na recepty a žádanky na léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky,
 • vykonává činnosti protidrogového koordinátora,
 • vykonává činnosti romského poradce a poradce pro národnostní menšiny.

V oblasti sociální práce:

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,
 • na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
   

2.    ÚSEK SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Výkon přenesené působnosti – výkon státní správy

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí:

-    v oblasti veřejného práva poskytuje veřejnoprávní ochranu dítěte, kde poskytuje sociálně-právní ochranu dětí, zejména v těchto základních oblastech:

 • sociální kuratela pro děti a mládež,
 • oblast náhradní rodinné péče,
 • výkon funkce veřejného poručníka,

-    v oblasti soukromého práva vykonává za město Kravaře funkci:

 • kolizního opatrovníka,
 • opatrovníka pro správu jmění dítěte,
 • opatrovníka v trestním řízení,
 • opatrovníka ve správním řízení,
 • poručníka.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí:

 • se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy,
 • vychází z předního hlediska sociálně-právní ochrany, kterým je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči; přičemž přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte,
 • poskytuje osobám základní sociální poradenství a sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům při řešení jejich rodinných, osobních či sociálních problémů v krizových situacích,
 • provádí depistáž ohrožených dětí, rodin s nezaopatřenými dětmi a těhotných žen žijících v nepříznivých rodinných, osobních, sociálních a zdravotních podmínkách, dětí a osob vhodných pro oblast osvojení a pěstounské péče, a provádí další preventivní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • navštěvuje dítě a rodinu, ve které dítě žije,
 • navštěvuje dítě v místě bydliště, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje a zjišťuje jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování,
 • navštěvuje děti a rodiče dětí, kterým byla nařízená ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu a vývoj dětí v předpěstounské péči,
 • může rozhodnout o nařízení výchovných opatření a následně sleduje, zda jsou výchovná opatření dodržována,
 • ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li život dítěte, jeho morální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen, podává soudu návrh na vydání předběžného opatření o zatímním umístění dítěte mimo jeho rodinu,
 • je-li dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče nebo jiné osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti, může podat jménem dítěte soudu návrh na vydání předběžného opatření na uložení opatření k ochraně dítěte před domácím násilím,
 • spolupracuje se všemi zainteresovanými státními orgány, zaměstnavateli, dalšími právnickými osobami, zejména poskytovateli zdravotnických služeb, školami, školskými a jinými obdobnými zařízeními, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR a obecní policií.

 

Na orgán sociálně-právní ochrany dětí se s žádostí o pomoc mohou obrátit:

 • rodiče nezletilých dětí či jiné osoby odpovědné za výchovu dětí,
 • nezletilé děti,
 • osoby, které chtějí upozornit na nedostatky v péči rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dětí.

 

Odkazy

Sociální oblast:

Náhradní rodinná péče:

ddrheaderlogoKampaň „Dejme dětem rodinu“: 

 

Odbor sociálních věcí nezajišťuje výplatu žádných sociálních dávek. Tyto agendu zajišťuje Úřad práce ČR:

Osoby

Jméno Funkce Telefon
ULIČKOVÁ Irena, Mgr. vedoucí odboru 553 777 927
BRAVENCOVÁ Denisa, Bc. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 923
CÁBLOVÁ Petra, Bc. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 928
KUBÁNKOVÁ Aneta, Bc. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 958
OHRZALOVÁ Hana, Mgr. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 925
ŘEHÁČKOVÁ Martina, Bc. úsek sociálně-právní ochrany dětí 553 777 936
PETERKOVÁ Monika, Bc. úsek péče o občany 553 777 924