Obsah

Odbor sociálních věcí

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru

a)  Úsek sociálně-právní ochrany dětí

b) Úsek péče o občany

 


1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru sociálních věcí svěřeny

Úsek péče o občany

 • komunitní plánování,
 • řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
 • zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění v případě, že je zvláštním příjemcem ustanoveno Město Kravaře,
 • zvláštní příjemce sociálních dávek, případně dávek z dávkových systémů, v případě, že je zvláštním příjemcem ustanoveno Město Kravaře,
 • ve spolupráci se starostkou a místostarosty zajišťuje kulturní akce v rámci komunitního plánování – karmašové posezení pro seniory, zájezdy pro seniory apod.,
 • jiná samosprávná činnost odboru sociálních věcí.

 

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
 • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.

 

2. V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost příslušející MěÚ a působnosti, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

a) Úsek sociálně-právní ochrany dětí

 • sociální kuratela pro děti a mládež,
 • náhradní rodinná péče,
 • ostatní činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 

 • řídí se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy,
 • při výkonu své práce vychází z předního hlediska sociálně-právní ochrany, kterým je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči; přitom přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte,
 • zajišťuje sociální kuratelu pro děti a mládež,
 • zajišťuje úkony v oblasti náhradní rodinné péče,
 • vede evidenci a spisovou dokumentaci jí svěřené agendy,
 • zajišťuje vyřazování a archivaci evidence a spisové dokumentace,
 • poskytuje osobám základní sociální poradenství a sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům při řešení jejich rodinných, osobních či sociálních problémů v krizových situacích,
 • provádí depistáž ohrožených dětí, rodin s nezaopatřenými dětmi a těhotných žen žijících v nepříznivých rodinných, osobních, sociálních a zdravotních podmínkách a další preventivní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • provádí návštěvy dítěte a rodiny, ve které dítě žije,
 • provádí návštěvy v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje a zjišťuje jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování,
 • zastupuje nezletilou osobu u soudu v postavení opatrovníka,
 • na základě žádosti soudu podává informace a zprávy o výchovných poměrech nezletilých osob a navrhuje opatření ve věcech jejich další výchovy,
 • podává návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti,
 • navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy a účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí,
 • podává návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech ústavní výchovy, zbavení či omezení rodičovských práv,
 • navštěvuje děti a rodiče dětí, kterému byla nařízená ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu a vývoj dětí v předpěstounské péči,
 • navštěvuje rodinu, kde dítě žije, popřípadě kde se zdržuje, pokud bylo umístěno do péče nahrazující péči rodičů a do předpěstounské péče,
 • spolupracuje se všemi zainteresovanými státními i nestátními orgány a organizacemi,
 • podílí se na zlepšování spolupráce se školami ve správním obvodu ORP Kravaře,
 • provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a mladistvých a sleduje jejich další účinnost,
 • zprostředkovává pomoc odborných, poradenských, zdravotnických a jiných účelně zainteresovaných pracovišť,
 • připravuje pravidla pro výkon sociálně-právní ochrany dětí - standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany a řídí se jimi,
 1. rozhoduje ve správním řízení,
 • vykonává pracovní pohotovost na základě sjednané dohody o pracovní pohotovosti,
 • podle § 15 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zachovává mlčenlivost,
 • připravuje a shromažďuje údaje pro celostátní rezortní výkazy,
 • vedoucí odboru sociálních věcí může požádat starostku města Kravaře o součinnost s Městskou policií Kravaře při řešení mimořádně závažných případů vyplývajících na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

 

b) Úsek péče o občany

 • sociální poradenství,
 • sociální práce s občany v nepříznivé sociální situaci,
 • koordinace poskytování sociálních služeb,
 • sociální kuratela pro dospělé osoby,
 • veřejné opatrovnictví,
 • vydávání a evidence tiskopisů (recepty a žádanky) na léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky,
 • protidrogový koordinátor,
 • romský poradce a poradce pro národnostní menšiny,
 • připravuje a shromažďování údajů pro celostátní rezortní výkazy.

 

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky,
 • na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.

 

3. Přestupky a správní delikty, které odbor sociálních věcí projednává

 • podle § 59l zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Vztah k příspěvkovým organizacím a Městské policii

Odbor sociálních věcí spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v oblasti sociálních služeb, se školami, městskou policii, Policii ČR, soudy, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi a to jak na úseku sociálně-právní ochrany dětí, tak i na úseku péče o občany.

 

5. Vztah k výborům Zastupitelstva města, komisím Rady města a zvláštním orgánům města

Zajišťuje organizačně technické zabezpečení a administrativní práce související s činností:

 • Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

 

6. Odkazy

Sociální oblast:

Náhradní rodinná péče:

ddrheaderlogoKampaň „Dejme dětem rodinu“: 

 


Formuláře týkající se hmotné nouze a příspěvku na péči nejdete na internetových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz  a http://portal.mpsv.cz/

Formuláře týkající se náhradní rodinné péče nejdete na internetových stránkách MPSV:
http://www.mpsv.cz/cs/14502

Osoby

JménoFunkceTelefon
ULIČKOVÁ Irena, Mgr.vedoucí odboru553 777 927
PROKEŠOVÁ Renáta, Bc.úsek sociálně-právní ochrany dětí553 777 925
ŘEHÁČKOVÁ Martina, Bc.úsek sociálně-právní ochrany dětí553 777 936
PETERKOVÁ Gabriela, Bc.úsek sociálně-právní ochrany dětí553 777 923
CÁBLOVÁ Petra, Bc.úsek sociálně-právní ochrany dětí553 777 928
HENDRYCHOVÁ Kateřina, Bc.úsek péče o občany553 777 924