Obsah

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí je odborem městského úřadu s rozšířenou působností a plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti.

Členění odboru

Osoby

Jméno Funkce Telefon
BŘEZÍKOVÁ Krista, Ing. úsek územního plánování 553 777 916
LASÁKOVÁ Šárka úsek výstavby 553 777 917
VIKTORINOVÁ Silvie úsek výstavby 553 777 937
RÝMLOVÁ Pavla úsek výstavby 553 777 915
WRANOVÁ Hana, Ing. úsek životního prostředí 553 777 921
NOVÁKOVÁ Pavla, Ing. úsek životního prostředí 553 777 920
KLOUPAROVÁ Simona administrativní a spisová pracovnice 553 777 914
HEIDER Radim, Ing. úsek životního prostředí 553 777 919
VITÁSKOVÁ Dagmar, Ing. úsek životního prostředí 553 777 918
JOSEFUS Jakub, Ing vedoucí odboru 553 777 913
HLAVÁČ Michal úsek památkové péče 553 777 948

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (PDF)

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (RTF)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (docx)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (pdf)

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.doc

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.pdf

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.doc

Žádost o vydání loveckého lístku.pdf

Žádost o vydání loveckého lístku.zfo

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf

Žádost o vydání rybářského lístku.zfo

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (docx)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf)

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.pdf

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.doc

Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.pdf

Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.doc

Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou - MYSL1.pdf

Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou - MYSL2.pdf

Plán lovu ostatních druhů zvěře - MYSL3.pdf

Plán péče o zvěř - MYSL4.pdf

Plán společných lovů zvěře - MYSL5.pdf

Plán počtu loveckých psů - MYSL6.pdf

Výsledky sčítání zvěře - MYSL7.pdf

Měsíční hlášení o plnění plánu - MYSL8.pdf

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.pdf

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.doc

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru.pdf

Ohlášení odstranění

Oznámení změny v užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Žádost o stavební povolení

Ohlášení stavby

Oznámení záměru

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Žádost o územně plánovací informaci.pdf

Žádost o územně plánovací informaci.doc

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Společné oznámení záměru

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.doc

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.doc

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.doc

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadníchvod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

11. Žádost o udělení souhlasu

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

13. Žádost o vyjádření

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo o jeho změnu

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

26. Žádost o povolení odstranění nebo zrušení stavby vodního díla

27. Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla