Obsah

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Postavení a základní úloha odboru

Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí je odborem městského úřadu s rozšířenou působností a plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti.

Členění odboru

 • Úsek životního prostředí
 • Úsek výstavby
 • Úsek územního plánování
 • Úsek památkové péče

Úsek výstavby

1.Členění:

I. Obecný stavební úřad (§ 13 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších novel) – pro Kravaře a  Štěpánkovice.
II. Vyvlastňovací úřad (§ 15 zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě – zákon o vyvlastnění, ve znění pozdějších novel) pro celé správní území pověřeného úřadu tj. obce Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom.
III. Ostatní: Názvy ulic a veřejných prostranství, číslování budov. Správní poplatky. Náhrady nákladů. Přestupky. Pokuty. Evidence. Statistika. Spisová, archivní a skartační služba. Informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Úkoly uložené zastupitelstvem města nebo radou města.

 

2. Působnost:

Působnost na úseku územního plánování a stavebního řádu

Jako „obecný stavební úřad“ vykonává působnost v oblasti veřejné správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, kterou upravuje zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších novel a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších novel

Předmětem úpravy je:

 • ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Při výkonu veřejné správy:

 • přednostně využívá zjednodušující postupy a postupuje tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek stavebního zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upouští od dalšího povolování záměru. Stanoví-li tak stavební zákon, může uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí,
 • postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů,
 • projednává protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů.

Působnost na úseku vyvlastnění

Jako „vyvlastňovací úřad“ (obecní úřad s rozšířenou působností) vede vyvlastňovací řízení podle zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších novel.

Předmětem úpravy je:

 • odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,
 • poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,
 • zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.

3. Ostatní

Názvy ulic a veřejných prostranství, číslování budov podle zákona o obcích v platném znění. Samostatná působnost

 • připravuje podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství,
 • rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena,
 • řeší správní delikty podle § 58 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších novel (vlastník odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis, neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem).

Přestupky

 • podle zákona o přestupcích v platném znění řeší přestupky fyzických osob (stavebníka, stavbyvedoucího, osoby vykonávající stavební dozor nebo vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury) na úseku  stavebního řádu - § 178 stavebního zákona.

Správní poplatky, náhrady nákladů a pokuty

 • vyměřuje, vybírá a vymáhá správní poplatky  stanovené v sazebníku zákona o správních poplatcích,
 • rozhoduje podle správního řádu o povinnosti nahradit náklady řízení paušální částkou stanovenou prováděcím předpisem, účastníku, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vybírá a vymáhá náhrady nákladů,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pořádkové pokuty uložené pro zajištění zdárného průběhu řízení a plnění úkolů podle stavebního zákona,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za přestupky fyzických osob na úseku stavebního řádu,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku stavebního řádu,
 • vede evidenci správních poplatků, evidenci náhrad nákladů a evidenci pokut včetně inventarizace pohledávek.

Informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • poskytuje informace vztahující se k působnosti odboru avšak v návaznosti na ust. § 168 stavebního zákona - nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu (§ 68  zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších novel). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.

Zabezpečuje spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy.

Poskytuje statistické údaje z úseku územního plánování a stavebního řádu.

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

 • zástupci odboru se zúčastňují jednání rady města a zastupitelstva města a poskytují informace z úseku územního plánování,
 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města nebo radou města, připravuje materiály pro zasedání zastupitelstva města a schůze rady města.

Úřad územního plánování

Působnost ve věcech územního plánování podle stavebního zákona vykonává jako působnost přenesenou, není-li ve stavebním zákoně výslovně uvedeno, že se jedná o samostatnou působnost zastupitelstva obce nebo kraje.

Úřad územního plánování

(obecní úřad s rozšířenou působností) v přenesené působnosti:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
 • pořizuje územně plánovací podklady (tj. územně analytické podklady a územní studie),
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje změny územního plánu,
 • zajišťuje pro obec vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona,  tj. zajišťuje odbornou administrativní činnost spojenou s pořizováním územně plánovací dokumentace, řešení rozporů mezi stanovisky dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů, příprava podkladů pro rozhodování zastupitelstvem obce v samostatné působnosti, zajišťování zpracování územně plánovací dokumentace autorizovanými osobami,
 • rozhoduje o výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu,
 • poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace 
 • o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 • o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • připravuje návrh územního opatření o stavební uzávěře, vede řízení o návrhu a předkládá návrh územního opatření o stavební uzávěře radě obce k vydání
 • připravuje návrh územního opatření o asanaci území a předkládá návrh radě obce k vydání,
 • eviduje předkupní práva obce k pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření a k pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství,
 • řeší náhrady za změnu v území (kompenzace za důsledky vyhlášení stavební uzávěry pro vlastníky pozemků anebo zrušení zastavitelnosti pozemku v důsledku změny  nebo zrušení územního plánu, regulačního plánu nebo územního rozhodnutí),
 • vede agendu Rady obcí pro udržitelný rozvoj území,
 • zajišťuje evidenci územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich:
 • podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • ukládá územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování,
 • územní plán a regulační plán opatřený záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu,
 • způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet,
 • zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu,
 • ukládá územně analytické podklady a jejich aktualizace a poskytuje je stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti,
 • zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • ukládá územní studii, poskytuje ji tomu, na jehož návrh nebo žádost byla pořízena, obci a stavebnímu úřadu,
 • opatřuje opatření obecné povahy po dni nabytí jeho účinnosti záznamem o jeho účinnosti,
 • vede spisovou službu.
   
 • Územně analytické podklady pořizuje pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Územně analytické podklady pořizuje na základě průzkumů území a na základě údajů o území. Územně analytické podklady pořídí do 31. 12. 2008. Územně analytické podklady průběžně aktualizuje na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve stanovené lhůtě. Územně analytické podklady projednává se zástupci obcí ve správním obvodu.
   
 • Územní studii pořizuje v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. Poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, podá návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.
   
 • Územní plán pořizuje na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení. Zajišťuje projednání jednotlivých etap  pořizování vč. veřejného projednání a odborného výkladu. Ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracovává návrh zadání územního plánu, který na základě výsledku projednání  upraví a  předloží zastupitelstvu obce ke schválení. Zajišťuje zpracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Na základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení a odůvodnění. Pokyny předloží ke schválení zastupitelstvu obce. Pořizuje zpracování návrhu územního plánu. Zajišťuje společné jednání o návrhu územního plánu, posouzení návrhu krajským úřadem a řízení o územním plánu spojené s veřejným projednáním. Ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován. Přezkoumává soulad  návrhu územního plánu z hlediska veřejných zájmů. Zpracovává odůvodnění územního plánu. Předkládá zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Předkládá zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
   
 • Regulační plán pořizuje z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu.
   
 • Zajišťuje společné jednání o návrhu regulačního plánu a řízení o regulačním plánu spojené s veřejným projednáním. Předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním, v případě pořizování návrhu na žádost též se schválenou plánovací smlouvou.

Obecný stavební úřad
Na úseku územního plánování

 • o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
 • o změně využití území,
 • terénní úpravy,
 • stanovení dobývacího prostoru,
 • manipulační plochy, prodejní plochy a tržiště,
 • hřbitovy,
 • změny druhu pozemku přesahující výměru 300 m2 , zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,
 • úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody,
 • o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
 • nástavby,
 • přístavby,
 • změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí,
 • o dělení nebo scelování pozemků (pokud postačí vyjádření, vydává souhlas podle správního řádu),
 • o ochranném pásmu,
 • vydává územní souhlas,
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 • na úseku územního plánování vykonává další činnosti podle stavebního zákona:
 • vede územní řízení,
 • posuzuje záměr žadatele podle stanovených kritérií,
 • rozhoduje o změně nebo zrušení územního rozhodnutí,
 • rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení,
 • rozhoduje o spojení územního a stavebního řízení,
 • v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v ust. § 104 odst. 2 písm. d) až m) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších novel, jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, stanoví na žádost, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení,
 • se souhlasem dotčeného orgánu uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,
 • rozhoduje o sloučení územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby,
 • poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace
 • o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • o podmínkách provedení jednoduchých staveb (ust. § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších novel) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Na úseku stavebního řádu

vydává:

 • souhlas s ohlášenou stavbou,
 • souhlas s výrobkem, který plní funkci stavby,
 • rozhodnutí o zákazu stavby,
 • rozhodnutí o zákazu umístění výrobku plnícího funkci stavby na pozemku a o zákazu jeho užívání,
 • stavební povolení,
 • souhlas se změnou stavby před jejím dokončením,
 • rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením,
 • kolaudační souhlas,
 • souhlas s užíváním stavby,
 • rozhodnutí o zákazu užívání stavby,
 • časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením,
 • povolení zkušebního provozu,
 • rozhodnutí o provedení zkušebního provozu,
 • souhlas se  změnou v užívání stavby,
 • rozhodnutí o změně v užívání stavby,
 • rozhodnutí o zákazu změny v užívání stavby,
 • rozhodnutí o povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • dodatečné povolení stavby, terénních úprav a zařízení,
 • rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení,
 • rozhodnutí o výjimce z technických požadavků na stavby,
 • rozhodnutí o výjimce z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
 • speciálním stavebním úřadům souhlas s povolením stavby

nařizuje:

 • odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,
 • obnovení předcházejícího stavu stavby,
 • zjednání nápravy při zjištěných závadách stavby,
 • zastavení prací pokud je stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu anebo v rozporu s ním,
 • neodkladné odstranění stavby,
 • nutné zabezpečovací práce na stavbě,
 • nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,
 • provedení udržovacích prací,
 • vyklizení stavby,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,

provádí:

 • závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
 • kontrolní prohlídku rozestavěné stavby,
 • ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení,
 • v plánu kontrolních prohlídek stavby,
 • před vydáním kolaudačního souhlasu,
 • kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby,
 • u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby,

vykonává další činnosti podle stavebního zákona:

 • soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
 • státní dozor stavebního řádu - dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona, v případě zjištění nedostatků, se zřetelem na jejich charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti,
 • rozhoduje o postavení účastníka řízení,
 • rozhoduje o spojení stavebního řízení s řízením o opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • rozhoduje o námitkách účastníků řízení,
 • se souhlasem dotčených orgánů uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební povolení,
 • eviduje stavby realizované na základě zkráceného stavebního řízení,
 • zajišťuje vypořádání námitek ve zkráceném stavebním řízení,
 • vydává usnesení o námitkách ve své působnosti anebo usnesením rozhoduje o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení
 • nařizuje zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 • vede evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb,
 • kontroluje oprávnění k vybraným činnostem ve výstavbě (projektová činnost, provádění staveb včetně odborného vedení jejich realizace),
 • ukládá pořádkové pokuty,
 • dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací,
 • uplatňuje mimořádné postupy při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle zvláštního právního předpisu anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné havárii a je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události,
 • řeší správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob,
 • vybírá a vymáhá pokuty,
 • zajišťuje evidenci územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich,
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
 • zasílá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření podle tohoto zákona, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci,
 • vede spisovou službu,
 • rozhoduje o nahlížení do spisu,

Vyvlastňovací úřad

 • posuzuje, zda účel vyvlastnění je dán zákonem  (jednotlivé konkrétní vyvlastňovací tituly obsahují zvláštní zákony např. stavební zákon, zákon o památkové péči, horní zákon, zákon o geologických pracích, zákon o pozemních komunikacích, energetický zákon, vodní zákon, zákon o elektronických komunikacích),
 • posuzuje v každém jednotlivém případě s ohledem na účel vyvlastnění  naplnění veřejného zájmu a převahu veřejného zájmu nad ochranou vlastnického práva (pojem „veřejný zájem“ není definován),
 • posuzuje soulad účelu vyvlastnění  s cíli a úkoly územního plánování,
 • vede vyvlastňovací řízení,
 • ustanovuje opatrovníka neznámým účastníkům řízení,
 • na podkladě výsledku vedeného řízení nebylo-li prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnitelem navržené vyvlastnění  vydává rozhodnutí o zamítnutí žádosti,na podkladě výsledku vedeného řízení za předpokladu, že podmínky pro vyvlastnění byly splněny,
 • rozhodne o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká, postačuje-li k naplnění účelu vyvlastnění, nebo o omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene ve prospěch vyvlastnitele a vymezí jeho obsah, bude-li tím naplněn účel vyvlastnění, anebo o odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo stavbě a o jeho přechodu na vyvlastnitele, vyžaduje-li to účel vyvlastnění,
 • rozhodne, která práva spojená s pozemkem, stavbou nebo jejich částí vyvlastněním nezaniknou,
 • určí výši náhrady pro vyvlastňovaného, jakož i pro nájemce a oprávněného z věcného břemene, jejichž práva vyvlastněním zanikají, a uloží vyvlastniteli, aby jim náhrady zaplatil ve lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí,
 • dojde-li k dohodě podle § 11, určí, jaký pozemek nebo stavba přechází do vlastnictví vyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též o vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby a náhradního pozemku nebo stavby, včetně lhůty k poskytnutí plnění, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí,
 • učí, jakou částku z náhrady pro vyvlastňovaného je vyvlastnitel povinen poskytnout zástavnímu věřiteli, pod zástavnímu věřiteli nebo osobě oprávněné ze zajišťovacího převodu práva na úhradu zajištěných pohledávek,
 • uloží vyvlastniteli, aby nahradil vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotovení znaleckého posudku (§ 20 odst. 4 a § 21 odst. 2), a určí k tomu přiměřenou lhůtu,
 • určí, v jaké lhůtě a jakým způsobem je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění; lhůta nesmí být delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí.

Oddělení životního prostředí

Členění oddělení:

 • vodoprávní úřad
 • úsek ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, environmentální osvěty
 • úsek ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
 • úsek lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Vztah k výborům zastupitelstva města, komisím rady města a zvláštním orgánům

Zajišťuje organizačně technické práce:

 • povodňové komise obce s rozšířenou působností.

Ostatní

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • poskytuje informace vztahující se k působnosti oddělení. Nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu (§ 68  zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě).

Zabezpečuje spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnost  příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

Vodoprávní úřad

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších novel, na území města Kravař a jeho místních částí:

 • provádí úpravy, omezení, zákazy dle ust. § 105 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších novel.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších novel, na území správního obvodu obce s rozšířenou působností:

 • vydává povolení k nakládání s vodami a k dalším činnostem,
 • vydává stavební povolení, změny, zrušení, zkušební provoz a kolaudaci k vodním dílům, souhlasy ke stavbám a činnostem, vyjádření ke stavbám a činnostem,
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů,
 • koordinuje  činnosti  při ekologických haváriích,
 • koordinuje protipovodňové opatření v dílčích povodích,
 • plní další povinnosti dle zákona a dle místní a věcné příslušnosti,
 • vykonává vodoprávní dozor nad vodními díly,
 • schvaluje provozní a manipulační řády vodních děl rozhodnutím,
 • periodicky předává požadované údaje na příslušné státní organizace (Katastrální úřad, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí),
 • zaujímá stanoviska k ÚPD, projektům a investičním záměrům,
 • schvaluje havarijní plány a potvrzuje soulad povodňových plánů obcí správního obvodu ORP s povodňovým plánem správního obvodu ORP Kravaře,
 • řeší správní delikty fyzických osob podnikajících při podnikatelské činnosti a právnických osob a ukládá sankce v podobě peněžité pokuty.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších novel:

 • rozhoduje ve veřejném zájmu,
 • rozhoduje ve sporech,
 • uplatňuje sankce v rámci přestupkových řízení na svěřeném úseku v souladu se zákonnými předpisy, zejména zákona. č. (200/1990 Sb.,o přestupcích),
 • zpracovává údaje poskytnuté provozovateli z majetkové evidence vodovodů a kanalizací za správní obvod ORP a zasílá na příslušné ministerstvo,
 • v rámci pracovní náplně realizuje osvětovou činnost, vypracovává odborné články do tisku.

Úsek ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, environmentální osvěty

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel, na území města Kravař a jeho místních částí

 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k výsadbě,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách,
 • na území správního obvodu obce s rozšířenou působností:
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability,
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků,
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě cest a vážnic a lesních melioračních systémů,
 • povoluje záměrné rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin či živočichů do krajiny,
 • může uložit zajištění či použití prostředků šetrných k rostlinám a živočichům při zemědělských, lesnických a stavebních pracích, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice,
 • chrání rostliny a živočichy,
 • registruje a ruší VKP,
 • ukládá opatření podle k provedení zásahů při výskytu nákazy dřevin,
 • mohou vydávat údaje o paleontologickém nálezu a pověřovat osoby k provedení záchranného paleontologického průzkumu,
 • vydávají souhlas ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu,
 • vyhlašují přechodně chráněné plochy,
 • poskytují finanční náhradu za vyhlášení přechodně chráněné plochy,chrání evropsky významné lokality (ptačí oblasti) podle ust. § 45e odst. 4) a § 45 g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel,
 • může vyzvat prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv,
 • mohou vyzvat k prokázání totožnosti,
 • vydávají stanoviska jako dotčené orgány státní správy k řízení jiných orgánů,
 • může stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat,
 • stanoví povinnosti investorům -biologické hodnocení,
 • může provádět opatření ke zlepšování přírodního prostředí,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody,
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu,
 • ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření,
 • ukládá pokuty za přestupky,
 • ukládá pokuty za protiprávní jednání a ve svém správním obvodu vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny.

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších novel

 • vydává stanoviska jako dotčený orgán státní správy k řízení jiných orgánů,
 • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu a je oprávněn uložit změnu kultury,
 • ukládá odstranění závad z dozoru, rozhoduje o kontaminovaných pozemcích (ust. §3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších novel),
 • vydává souhlas k odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro účely územního řízení,
 • vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostor,
 • vydává souhlas k návrhu na schválení zadání staveb, v němž se předpokládá odnětí půdy ze ZPF,
 • vydává souhlas k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah,
 • na základě stavebního povolení vydává rozhodnutím odvody za odnímanou půdu,
 • rozhoduje v pochybnostech, jde-li o součást ZPF,
 • ve správním obvodu vykonává státní správu v ochraně zemědělského půdního fond.

Úsek ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Na úseku ochrany ovzduší

Vymezení území : Kravaře

Podle zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů na území města a jeho místních částí

 • Vydává vyjádření k řízení o umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.
 • Možnost stanovit na území obce nízkoemisní zónu s omezením provozu motorových vozidel, pokud došlo k překročení některého z emisních limitů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vymezení území: Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom.

Podle zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů na území správního obvodu ORP:

 • Vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 • Ukládá opatření ke zjednání nápravy u provozovatelů, kteří neplní povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší.
 • Vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neprovedl –li provozovatel zjednání nápravy ve stanovené lhůtě.
 • Kontroluje stacionární zdroje a jejich příslušenství, používaná paliva, suroviny a technologie související s provozem stacionárního zdroje (tmavost kouře, doklady o provedení kontroly odborně způsobilou osobou, měření emisí).
 • Ukládá pokuty.
 • Zpřístupňuje informace podle zákona o ochraně ovzduší.

Vede evidence a statistiky dle prováděcích předpisů k zákonu o ovzduší.

 

Odpadové hospodářství

Podle zákona č.  185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších novel, na území správního obvodu ORP

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi,
 • vede evidenci evidenčních listů k přepravě nebezpečného odpadu,
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů,
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností,
 • stanovuje opatření a lhůty pro sjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti  mohly způsobit škodu životnímu prostředí,
 • může zrušit rozhodnutí o udělení souhlasu,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
 • vydává vyjádření:
 • ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
 • v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 • k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
 • v rámci pracovní náplně realizuje osvětovou činnost a vypracovává odborné články do tisku.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších novel, na území města a jiného místních částí kontroluje

 • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí,
 • zda se fyzická osoba, která není podnikatelem, zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem,
 • ukládá pokuty,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

Úsek lesního hospodářství, myslivosti a rybářství

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších novel.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují

 • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa,
 • o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha,
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí,
 • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese,
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené,
 • o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let,
 • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích,
 • o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
 • o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře,
 • ukládání pokut (hlava devátá),
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují jejich správní obvod.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu,
 • uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,
 • vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa,
 • zajišťují zpracování osnovy (ust. § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon), ve znění pozdějších novel),
 • povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče,
 • povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur,
 • ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších novel, ve svém správním obvodu,
 • soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
 • vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších novel

 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí a ustanovuje hodnotitelskou komisi,
 • omezuje vstup do honitby nebo její části,
 • vede rejstřík honebních společenstev, uznává honitby, přičleňuje honební pozemky,
 • vede evidenci mysliveckých hospodářů, mysliveckých stráží, ustanovuje, odvolává a ruší myslivecké hospodáře a myslivecké stráže,
 • vede evidenci držitelů a uživatelů honiteb, loveckých lístků, loveckých psů, výkazů o hospodaření v honitbě a výskytu druhů zvěře a odlovu zvěře,
 • vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře,
 • kontroluje plány chovu a lovu, povoluje jejich změny, zpracovává hlášení, povoluje odlov zvěře, která není normována,
 • vydává lovecké lístky, lístky o původu zvěře, plomby,
 • zpracovává statistická hlášení,
 • dozírá nad dodržováním zákona, ukládá opatření a pokuty,

Podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších novel

 • vydává a odebírá rybářské lístky,
 • ustanovuje, odvolává a ruší rybářskou stráž a vede evidenci rybářských stráží ve své působnosti,
 • rozhoduje o pochybnostech mezi hranicemi revírů,
 • schvaluje rybářské hospodáře a jejich zástupce,
 • ukládá pokuty,
 • plní další povinnosti dle zákona.

Podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, ve znění pozdějších novel

 • přijímá oznámení, vystavuje potvrzení, ukládá pokuty, vykonává dozor.

Podle ustanovení § 50 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších novel poskytuje Policii ČR informace důležité pro řízení ve věci posouzení spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (vztahuje se k § 23 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu).

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel

 • vyměřuje správní poplatky za vydání loveckých lístků,
 • vyměřuje správní poplatky za vydání rybářských lístků,
 • vyměřuje správní poplatek za vydání licence „odborný lesní hospodář“.

Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů:

Obecní úřad

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • projednává ve svých obvodech přestupky, jde-li o výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat.

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších novel:

Obec

 • schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů,
 • vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ruší tato nařízení a dozírá na jejich plnění,
 • hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li jeho chovatel znám.

Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel, zajišťuje:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • projednává přestupky na úseku ochrany zvířat,
 • projednává správní delikty podle ust. § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel,
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat,
 • vede a 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovává evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona,
 • je povinen projednat všechny podněty podané podle ust. § 22 odst. 1 písm. i) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel, krajské veterinární správy k projednávání přestupků a správních deliktů vyplývajících z porušení povinností uložených
 • chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým osobám tímto zákonem; vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení,
 • je povinen vyžádat si odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné,
 • provádí zvláštní opatření podle ust. § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších novel v součinnosti s příslušným orgánem Policie ČR,
 • na návrh krajské veterinární správy může správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno; nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat včetně jejich
 • usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání; nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad,
 • rozhoduje ve správním řízení o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj a nákladech na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví.

Přestupky a správní delikty, které odbor řeší v 1. stupni:

Přestupky

 • podle zákona o přestupcích v platném znění řeší přestupky v působnosti oddělení životního prostředí.

Správní poplatky, náhrady nákladů a pokuty

 • vyměřuje, vybírá a vymáhá správní poplatky  stanovené v sazebníku zákona o správních poplatcích,
 • rozhoduje podle správního řádu o povinnosti nahradit náklady řízení paušální částkou stanovenou prováděcím předpisem, účastníku, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vybírá a vymáhá náhrady nákladů,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pořádkové pokuty uložené  pro zajištění zdárného průběhu řízení a plnění úkolů,
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty uložené za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických
 • vede evidenci správních poplatků, evidenci náhrad nákladů a evidenci pokut včetně inventarizace pohledávek.

Úsek památkové péče

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice,
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů,
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče,
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17) z hlediska státní památkové péče1),
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení,
 • plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem,
 • se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.
 • podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.
 • Řeší porušení povinností vyplývajících ze zákona o státní památkové péči právnickými, fyzickými osobami při výkonu podnikání a fyzickými osobami a za toto porušení ukládá pokuty.

Obec

 • pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim tímto zákonem. Obec vychází přitom z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče,
 • může podle místních podmínek po projednání s obecním úřadem obce s rozšířenou působností zřídit právnickou osobu nebo organizační složku pro obnovu kulturních památek.

 

Soubory ke stažení

 

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
BŘEZÍKOVÁ Krista, Ing.úsek územního plánování553 777 916
LASÁKOVÁ Šárkaúsek výstavby553 777 917
VIKTORINOVÁ Silvieúsek výstavby553 777 937
RÝMLOVÁ Pavlaúsek výstavby553 777 915
WRANOVÁ Hana, Ing.úsek životního prostředí553 777 921
NOVÁKOVÁ Pavla, Ing.úsek životního prostředí553 777 920
KLOUPAROVÁ Simonaadministrativní a spisová pracovnice553 777 914
HEIDER Radim, Ing.úsek životního prostředí553777919
JOSEFUS Jakub, Ingvedoucí odboru553 777 913

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (PDF)

Žádost o vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (RTF)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (docx)

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF (pdf)

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

Vzor žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.doc

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.pdf

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL ) podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.doc

Žádost o vydání loveckého lístku.pdf

Žádost o vydání loveckého lístku.zfo

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf

Žádost o vydání rybářského lístku.zfo

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (docx)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (pdf)

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.pdf

Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší.doc

Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.pdf

Žádost o souhlas s umístěním stavby při němž dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.doc

Plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou - MYSL1.pdf

Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou - MYSL2.pdf

Plán lovu ostatních druhů zvěře - MYSL3.pdf

Plán péče o zvěř - MYSL4.pdf

Plán společných lovů zvěře - MYSL5.pdf

Plán počtu loveckých psů - MYSL6.pdf

Výsledky sčítání zvěře - MYSL7.pdf

Měsíční hlášení o plnění plánu - MYSL8.pdf

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.pdf

Žádost o vydání plomb a lístků o původu zvěře.doc

Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla

Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru.pdf

Ohlášení odstranění

Oznámení změny v užívání stavby

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Žádost o stavební povolení

Ohlášení stavby

Oznámení záměru

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Žádost o územně plánovací informaci.pdf

Žádost o územně plánovací informaci.doc

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Společné oznámení záměru

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání stanoviska ke stavbě.doc

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska ke kulturní památce.doc

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.pdf

PAMÁTKOVÁ PÉČE žádost o vydání závazného stanoviska v OP kulturní památky.doc

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadníchvod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

11. Žádost o udělení souhlasu

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

13. Žádost o vyjádření

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo o jeho změnu

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo o jeho změnu

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo o jeho změnu

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

26. Žádost o povolení odstranění nebo zrušení stavby vodního díla

27. Žádost o ověření zjednodušené dokumentace vodního díla