Obsah

Odbor dopravy

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru:
 

Úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění

 • vede registr silničních (zvláštních) vozidel a rozhoduje o zápisu silničního (zvláštního) vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla,
 • vystavuje duplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci silničního nebo zvláštního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení a zániku silničního a zvláštního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla,
 • přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel,
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel,
 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.
   

Úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství

 • povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství,
 • vykonává státní dozor a působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, včetně součástí a příslušenství,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky),
 • vyjadřuje s k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi,
 • vydává stanoviska k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav,
 • vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí pro stavby pozemních komunikací,
 • vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací, o připojování pozemních komunikací, rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami a rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace,
 • provádí činnost státního stavebního dohledu.
   

Úsek přestupků

 • projednává přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

Ostatní činnosti odboru dopravy

 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí,
 • vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání,
 • plní funkci dopravního úřadu pro oblast taxislužby,
 • pověřuje osoby oprávnění k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol,
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic měření emisí,
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydává označení pro vozidla řízené osobou sluchově postiženou a označení pro vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
LASÁK Ivo, Ing. vedoucí odboru, zkušební komisař, dopravní přestupky 553 777 570
BARVÍK Richard řidičské průkazy 553 777 573
VINKLÁREK Petr zkušební komisař, silniční doprava (taxi, stanice měření emisí) 553 777 574
NÁVRAT Lukáš, Bc. speciální stavební úřad, silniční správní úřad 553 777 575
SMOLKA David dopravní přestupky 553 777 577
RIPKA Zbyněk evidence vozidel, parkovací průkazy 553 777 571
GÓRECKÁ Vanda dopravní přestupky 553 777 578
MUCZKA Petr, Ing. evidence vozidel, parkovací průkazy 553 777 572

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.pdf

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla.pdf

Žádost o uznání testování silničního vozidla.pdf

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel.pdf

Plná moc.pdf

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.pdf

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.pdf

Žádost o povolení připojení ke komunikaci.zfo

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.zfo

Žádost o zvláštní užívaní komunikace - kulturní akce.zfo

Potvrzení o odevzdání řidíčského průkazu nebo MRP.zfo

Evidenční karta řidiče.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.zfo

Žádost o výdej dat z registru řidičů.zfo

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.zfo

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.zfo

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf

Žádost o vydání parkovacího průkazu.pdf

Žádost o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.pdf

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy.pdf