Obsah

Odbor dopravy

Organizační zařazení

Město Kravaře > Městský úřad

Členění odboru

 • Úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění
 • Úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy
 • Úsek přestupků

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

Podílí se na zabezpečení organizačně technické a administrativní práce související s činností:

 • komise prevence kriminality a bezpečnostně dopravní.

Vztah k organizačním složkám města

 • spolupracuje při plnění úkolů souvisejících s činností Městské policie v Kravařích.

Vztah k jiným právnickým osobám

 • spolupracuje při plnění úkolů souvisejících.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející městskému úřadu a působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům s rozšířenou působností.

Úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění

 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných do registru,
 • vede registr zvláštních vozidel a rozhoduje o zápisu zvláštního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla,
 • vystavuje duplikáty technického průkazu a osvědčení o registraci silničního nebo zvláštního vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení a zániku silničního a zvláštního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního a zvláštního vozidla nebo jednotlivě dovezeného vozidla,
 • přiděluje silničním a zvláštním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • provádí výpisy z evidence silničních nebo zvláštních vozidel,
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných do registru vozidel,
 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství

 • povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace, včetně součástí příslušenství,
 • vykonává státní dozor nad silnicemi II. a III. třídy, místními komunikacemi, včetně součástí a příslušenství,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává podklady a vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení užívání pozemní komunikace (uzavírky, objížďky),
 • vyjadřuje s k podkladům staveb souvisejícími s pozemními komunikacemi,
 • vydává stanoviska k ohlášení drobných staveb a stavebních úprav,
 • vydává rozhodnutí o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí pro stavby pozemních komunikací,
 • vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací,
 • vydává rozhodnutí o připojování pozemních komunikací,
 • vydává rozhodnutí týkající se styku pozemních komunikací s dráhami,
 • vydává rozhodnutí o zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace,
 • provádí činnost státního stavebního dohledu.

Úsek přestupků

 • projednává přestupky právnických a fyzických osob ve správním řízení,
 • provádí na úseku přestupků konzultace se soudy, státními zastupitelstvími, soudními znalci a Policií ČR,

Ostatní činnosti odboru dopravy

 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vydává osvědčení o registraci provozování autoškol včetně jeho změny nebo odnětí,
 • vydává potvrzení o schválení výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole včetně změn v jeho užívání,
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,
 • plní funkci dopravního úřadu pro oblast taxislužby,
 • pověřuje osoby oprávnění k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v blízkosti škol,
 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s řešením mimořádných události, civilní ochrany a mobilizačními přípravami státu,
 • plní úkoly v oblasti výkonu státní správy ve věci provozování stanic měření emisí,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP),
 • zajišťuje poskytování informací občanům dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • vydává označení pro vozidla řízené osobou sluchově postiženou.

Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

 • podle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 • podle § 178 až § 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 42a a § 42b zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případech kdy se jedná o silnice II. a III. třídy,
 • podle § 34e zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti taxislužby,
 • podle § 125c, 125d, 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších novel a podle souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

Osoby

JménoFunkceTelefon
LASÁK Ivo, Ing.vedoucí odboru, zkušební komisař553 777 570
BARVÍK Richardřidičské průkazy553 777 573
VINKLÁREK Petrzkušební komisař, silniční doprava (taxi, stanice měření emisí)553 777 574
NÁVRAT Lukáš, Bc.speciální stavební úřad, silniční správní úřad553 777 575
SMOLKA Daviddopravní přestupky553 777 577
RIPKA Zbyněkevidence vozidel, parkovací průkazy553 777 571
GÓRECKÁ Vandadopravní přestupky553 777 578
MUCZKA Petr, Ing.evidence vozidel, parkovací průkazy553 777 572

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.pdf

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla.pdf

Žádost o uznání testování silničního vozidla.pdf

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaného v registru sil. vozidel.pdf

Plná moc.pdf

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.pdf

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti.pdf

Žádost o povolení připojení ke komunikaci.zfo

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace, silnice II. a III. třídy.zfo

Žádost o zvláštní užívaní komunikace - kulturní akce.zfo

Potvrzení o odevzdání řidíčského průkazu nebo MRP.zfo

Evidenční karta řidiče.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.zfo

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.zfo

Žádost o výdej dat z registru řidičů.zfo

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.zfo

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.zfo

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf

Žádost o vydání parkovacího průkazu.pdf

Žádost o vydání označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou.pdf

Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy.pdf